[சாணக்ய நீதி] ᐈ (Chapter 6) Chanakya Neeti Lyrics In Tamil Pdf

Chanakya Neeti Chapter 6 Lyrics In Tamil

ஶ்ருத்வா த⁴ர்மம் விஜானாதி ஶ்ருத்வா த்யஜதி து³ர்மதிம் ।
ஶ்ருத்வா ஜ்ஞானமவாப்னோதி ஶ்ருத்வா மோக்ஷமவாப்னுயாத் ॥ ௦1 ॥

பக்ஷிண: காகஶ்சண்டா³ல: பஶூனாம் சைவ குக்குர: ।
முனீனாம் பாபஶ்சண்டா³ல: ஸர்வசாண்டா³லனின்த³க: ॥ ௦2 ॥

ப⁴ஸ்மனா ஶுத்³த்⁴யதே காஸ்யம் தாம்ரமம்லேன ஶுத்³த்⁴யதி ।
ரஜஸா ஶுத்³த்⁴யதே நாரீ நதீ³ வேகே³ன ஶுத்³த்⁴யதி ॥ ௦3 ॥

ப்⁴ரமன்ஸம்பூஜ்யதே ராஜா ப்⁴ரமன்ஸம்பூஜ்யதே த்³விஜ: ।
ப்⁴ரமன்ஸம்பூஜ்யதே யோகீ³ ஸ்த்ரீ ப்⁴ரமன்தீ வினஶ்யதி ॥ ௦4 ॥

யஸ்யார்தா²ஸ்தஸ்ய மித்ராணி யஸ்யார்தா²ஸ்தஸ்ய பா³ன்த⁴வா: ।
யஸ்யார்தா²: ஸ புமா஁ல்லோகே யஸ்யார்தா²: ஸ ச பண்டி³த: ॥ ௦5 ॥

தாத்³ருஶீ ஜாயதே பு³த்³தி⁴ர்வ்யவஸாயோபி தாத்³ருஶ: ।
ஸஹாயாஸ்தாத்³ருஶா ஏவ யாத்³ருஶீ ப⁴விதவ்யதா ॥ ௦6 ॥

கால: பசதி பூ⁴தானி கால: ஸம்ஹரதே ப்ரஜா: ।
கால: ஸுப்தேஷு ஜாக³ர்தி காலோ ஹி து³ரதிக்ரம: ॥ ௦7 ॥

ந பஶ்யதி ச ஜன்மான்த:⁴ காமான்தோ⁴ நைவ பஶ்யதி ।
மதோ³ன்மத்தா ந பஶ்யன்தி அர்தீ² தோ³ஷம் ந பஶ்யதி ॥ ௦8 ॥

ஸ்வயம் கர்ம கரோத்யாத்மா ஸ்வயம் தத்ப²லமஶ்னுதே ।
ஸ்வயம் ப்⁴ரமதி ஸம்ஸாரே ஸ்வயம் தஸ்மாத்³விமுச்யதே ॥ ௦9 ॥

ராஜா ராஷ்ட்ரக்ருதம் பாபம் ராஜ்ஞ: பாபம் புரோஹித: ।
ப⁴ர்தா ச ஸ்த்ரீக்ருதம் பாபம் ஶிஷ்யபாபம் கு³ருஸ்ததா² ॥ 1௦ ॥

ருணகர்தா பிதா ஶத்ருர்மாதா ச வ்யபி⁴சாரிணீ ।
பா⁴ர்யா ரூபவதீ ஶத்ரு: புத்ர: ஶத்ருரபண்டி³த: ॥ 11 ॥

லுப்³த⁴மர்தே²ன க்³ருஹ்ணீயாத் ஸ்தப்³த⁴மஞ்ஜலிகர்மணா ।
மூர்க²ம் ச²ன்தோ³னுவ்ருத்த்யா ச யதா²ர்த²த்வேன பண்டி³தம் ॥ 12 ॥

வரம் ந ராஜ்யம் ந குராஜராஜ்யம்
வரம் ந மித்ரம் ந குமித்ரமித்ரம் ।
வரம் ந ஶிஷ்யோ ந குஶிஷ்யஶிஷ்யோ
வரம் ந தா³ர ந குத³ரதா³ர: ॥ 13 ॥

குராஜராஜ்யேன குத: ப்ரஜாஸுக²ம்
குமித்ரமித்ரேண குதோபி⁴னிர்வ்ருதி: ।
குதா³ரதா³ரைஶ்ச குதோ க்³ருஹே ரதி:
குஶிஷ்யஶிஷ்யமத்⁴யாபயத: குதோ யஶ: ॥ 14 ॥

ஸிம்ஹாதே³கம் ப³காதே³கம் ஶிக்ஷேச்சத்வாரி குக்குடாத் ।
வாயஸாத்பஞ்ச ஶிக்ஷேச்ச ஷட்ஶுனஸ்த்ரீணி க³ர்த³பா⁴த் ॥ 15 ॥

ப்ரபூ⁴தம் கார்யமல்பம் வா யன்னர: கர்துமிச்ச²தி ।
ஸர்வாரம்பே⁴ண தத்கார்யம் ஸிம்ஹாதே³கம் ப்ரசக்ஷதே ॥ 16 ॥

இன்த்³ரியாணி ச ஸம்யம்ய ராக³த்³வேஷவிவர்ஜித: ।
ஸமது³:க²ஸுக:² ஶான்த: தத்த்வஜ்ஞ: ஸாது⁴ருச்யதே ॥ 17 ॥

ப்ரத்யுத்தா²னம் ச யுத்³த⁴ம் ச ஸம்விபா⁴க³ம் ச ப³ன்து⁴ஷு ।
ஸ்வயமாக்ரம்ய பு⁴க்தம் ச ஶிக்ஷேச்சத்வாரி குக்குடாத் ॥ 18 ॥

கூ³ட⁴மைது²னசாரித்வம் காலே காலே ச ஸங்க்³ரஹம் ।
அப்ரமத்தமவிஶ்வாஸம் பஞ்ச ஶிக்ஷேச்ச வாயஸாத் ॥ 19 ॥

ப³ஹ்வாஶீ ஸ்வல்பஸன்துஷ்ட: ஸனித்³ரோ லகு⁴சேதன: ।
ஸ்வாமிப⁴க்தஶ்ச ஶூரஶ்ச ஷடே³தே ஶ்வானதோ கு³ணா: ॥ 2௦ ॥

ஸுஶ்ரான்தோபி வஹேத்³பா⁴ரம் ஶீதோஷ்ணம் ந ச பஶ்யதி ।
ஸன்துஷ்டஶ்சரதே நித்யம் த்ரீணி ஶிக்ஷேச்ச க³ர்த³பா⁴த் ॥ 21 ॥

ய ஏதான்விம்ஶதிகு³ணானாசரிஷ்யதி மானவ: ।
கார்யாவஸ்தா²ஸு ஸர்வாஸு அஜேய: ஸ ப⁴விஷ்யதி ॥ 22 ॥

********

Leave a Comment