[చాణక్య నీతి] ᐈ (Chapter 6) Chanakya Neeti Lyrics In Telugu Pdf

Chanakya Neeti Chapter 6 Lyrics In Telugu

శ్రుత్వా ధర్మం విజానాతి శ్రుత్వా త్యజతి దుర్మతిమ్ ।
శ్రుత్వా జ్ఞానమవాప్నోతి శ్రుత్వా మోక్షమవాప్నుయాత్ ॥ 01 ॥

పక్షిణః కాకశ్చండాలః పశూనాం చైవ కుక్కురః ।
మునీనాం పాపశ్చండాలః సర్వచాండాలనిందకః ॥ 02 ॥

భస్మనా శుద్ధ్యతే కాస్యం తామ్రమమ్లేన శుద్ధ్యతి ।
రజసా శుద్ధ్యతే నారీ నదీ వేగేన శుద్ధ్యతి ॥ 03 ॥

భ్రమన్సంపూజ్యతే రాజా భ్రమన్సంపూజ్యతే ద్విజః ।
భ్రమన్సంపూజ్యతే యోగీ స్త్రీ భ్రమంతీ వినశ్యతి ॥ 04 ॥

యస్యార్థాస్తస్య మిత్రాణి యస్యార్థాస్తస్య బాంధవాః ।
యస్యార్థాః స పుమాఁల్లోకే యస్యార్థాః స చ పండితః ॥ 05 ॥

తాదృశీ జాయతే బుద్ధిర్వ్యవసాయోఽపి తాదృశః ।
సహాయాస్తాదృశా ఏవ యాదృశీ భవితవ్యతా ॥ 06 ॥

కాలః పచతి భూతాని కాలః సంహరతే ప్రజాః ।
కాలః సుప్తేషు జాగర్తి కాలో హి దురతిక్రమః ॥ 07 ॥

న పశ్యతి చ జన్మాంధః కామాంధో నైవ పశ్యతి ।
మదోన్మత్తా న పశ్యంతి అర్థీ దోషం న పశ్యతి ॥ 08 ॥

స్వయం కర్మ కరోత్యాత్మా స్వయం తత్ఫలమశ్నుతే ।
స్వయం భ్రమతి సంసారే స్వయం తస్మాద్విముచ్యతే ॥ 09 ॥

రాజా రాష్ట్రకృతం పాపం రాజ్ఞః పాపం పురోహితః ।
భర్తా చ స్త్రీకృతం పాపం శిష్యపాపం గురుస్తథా ॥ 10 ॥

ఋణకర్తా పితా శత్రుర్మాతా చ వ్యభిచారిణీ ।
భార్యా రూపవతీ శత్రుః పుత్రః శత్రురపండితః ॥ 11 ॥

లుబ్ధమర్థేన గృహ్ణీయాత్ స్తబ్ధమంజలికర్మణా ।
మూర్ఖం ఛందోఽనువృత్త్యా చ యథార్థత్వేన పండితం ॥ 12 ॥

వరం న రాజ్యం న కురాజరాజ్యం
వరం న మిత్రం న కుమిత్రమిత్రమ్ ।
వరం న శిష్యో న కుశిష్యశిష్యో
వరం న దార న కుదరదారః ॥ 13 ॥

కురాజరాజ్యేన కుతః ప్రజాసుఖం
కుమిత్రమిత్రేణ కుతోఽభినిర్వృతిః ।
కుదారదారైశ్చ కుతో గృహే రతిః
కుశిష్యశిష్యమధ్యాపయతః కుతో యశః ॥ 14 ॥

సింహాదేకం బకాదేకం శిక్షేచ్చత్వారి కుక్కుటాత్ ।
వాయసాత్పంచ శిక్షేచ్చ షట్శునస్త్రీణి గర్దభాత్ ॥ 15 ॥

ప్రభూతం కార్యమల్పం వా యన్నరః కర్తుమిచ్ఛతి ।
సర్వారంభేణ తత్కార్యం సింహాదేకం ప్రచక్షతే ॥ 16 ॥

ఇంద్రియాణి చ సంయమ్య రాగద్వేషవివర్జితః ।
సమదుఃఖసుఖః శాంతః తత్త్వజ్ఞః సాధురుచ్యతే ॥ 17 ॥

ప్రత్యుత్థానం చ యుద్ధం చ సంవిభాగం చ బంధుషు ।
స్వయమాక్రమ్య భుక్తం చ శిక్షేచ్చత్వారి కుక్కుటాత్ ॥ 18 ॥

గూఢమైథునచారిత్వం కాలే కాలే చ సంగ్రహమ్ ।
అప్రమత్తమవిశ్వాసం పంచ శిక్షేచ్చ వాయసాత్ ॥ 19 ॥

బహ్వాశీ స్వల్పసంతుష్టః సనిద్రో లఘుచేతనః ।
స్వామిభక్తశ్చ శూరశ్చ షడేతే శ్వానతో గుణాః ॥ 20 ॥

సుశ్రాంతోఽపి వహేద్భారం శీతోష్ణం న చ పశ్యతి ।
సంతుష్టశ్చరతే నిత్యం త్రీణి శిక్షేచ్చ గర్దభాత్ ॥ 21 ॥

య ఏతాన్వింశతిగుణానాచరిష్యతి మానవః ।
కార్యావస్థాసు సర్వాసు అజేయః స భవిష్యతి ॥ 22 ॥

********

Leave a Comment