[சாணக்ய நீதி] ᐈ (Chapter 9) Chanakya Neeti Lyrics In Tamil Pdf

Chanakya Neeti Chapter 9 Lyrics In Tamil

முக்திமிச்ச²ஸி சேத்தாத விஷயான்விஷவத்த்யஜ ।
க்ஷமார்ஜவத³யாஶௌசம் ஸத்யம் பீயூஷவத்பிப³ ॥ ௦1 ॥

பரஸ்பரஸ்ய மர்மாணி யே பா⁴ஷன்தே நராத⁴மா: ।
த ஏவ விலயம் யான்தி வல்மீகோத³ரஸர்பவத் ॥ ௦2 ॥

க³ன்த:⁴ ஸுவர்ணே ப²லமிக்ஷுத³ண்டே³
நாகரி புஷ்பம் க²லு சன்த³னஸ்ய ।
வித்³வான்த⁴னாட்⁴யஶ்ச ந்ருபஶ்சிராயு:
தா⁴து: புரா கோபி ந பு³த்³தி⁴தோ³பூ⁴த் ॥ ௦3 ॥

ஸர்வௌஷதீ⁴னாமம்ருதா ப்ரதா⁴னா
ஸர்வேஷு ஸௌக்²யேஷ்வஶனம் ப்ரதா⁴னம் ।
ஸர்வேன்த்³ரியாணாம் நயனம் ப்ரதா⁴னம்
ஸர்வேஷு கா³த்ரேஷு ஶிர: ப்ரதா⁴னம் ॥ ௦4 ॥

தூ³தோ ந ஸஞ்சரதி கே² ந சலேச்ச வார்தா
பூர்வம் ந ஜல்பிதமித³ம் ந ச ஸங்க³மோஸ்தி ।
வ்யோம்னி ஸ்தி²தம் ரவிஶாஶிக்³ரஹணம் ப்ரஶஸ்தம்
ஜானாதி யோ த்³விஜவர: ஸ கத²ம் ந வித்³வான் ॥ ௦5 ॥

வித்³யார்தீ² ஸேவக: பான்த:² க்ஷுதா⁴ர்தோ ப⁴யகாதர: ।
பா⁴ண்டா³ரீ ப்ரதிஹாரீ ச ஸப்த ஸுப்தான்ப்ரபோ³த⁴யேத் ॥ ௦6 ॥

அஹிம் ந்ருபம் ச ஶார்தூ³லம் வ்ருத்³த⁴ம் ச பா³லகம் ததா² ।
பரஶ்வானம் ச மூர்க²ம் ச ஸப்த ஸுப்தான்ன போ³த⁴யேத் ॥ ௦7 ॥

அர்தா⁴தீ⁴தாஶ்ச யைர்வேதா³ஸ்ததா² ஶூத்³ரான்னபோ⁴ஜனா: ।
தே த்³விஜா: கிம் கரிஷ்யன்தி நிர்விஷா இவ பன்னகா³: ॥ ௦8 ॥

யஸ்மின்ருஷ்டே ப⁴யம் நாஸ்தி துஷ்டே நைவ த⁴னாக³ம: ।
நிக்³ரஹோனுக்³ரஹோ நாஸ்தி ஸ ருஷ்ட: கிம் கரிஷ்யதி ॥ ௦9 ॥

நிர்விஷேணாபி ஸர்பேண கர்தவ்யா மஹதீ ப²ணா ।
விஷமஸ்து ந சாப்யஸ்து க⁴டாடோபோ ப⁴யங்கர: ॥ 1௦ ॥

ப்ராதர்த்³யூதப்ரஸங்கே³ன மத்⁴யாஹ்னே ஸ்த்ரீப்ரஸங்க³த: ।
ராத்ரௌ சௌரப்ரஸங்கே³ன காலோ க³ச்ச²ன்தி தீ⁴மதாம் ॥ 11 ॥

ஸ்வஹஸ்தக்³ரதி²தா மாலா ஸ்வஹஸ்தக்⁴ருஷ்டசன்த³னம் ।
ஸ்வஹஸ்தலிகி²தம் ஸ்தோத்ரம் ஶக்ரஸ்யாபி ஶ்ரியம் ஹரேத் ॥ 12 ॥

இக்ஷுத³ண்டா³ஸ்திலா: ஶூத்³ரா: கான்தா ஹேம ச மேதி³னீ ।
சன்த³னம் த³தி⁴ தாம்பூ³லம் மர்த³னம் கு³ணவர்த⁴னம் ॥ 13 ॥

த³ஹ்யமானா: ஸுதீவ்ரேண நீசா: பரயஶோக்³னினா
அஶக்தாஸ்தத்பத³ம் க³ன்தும் ததோ நின்தா³ம் ப்ரகுர்வதே ।
த³ரித்³ரதா தீ⁴ரதயா விராஜதேகுவஸ்த்ரதா ஶுப்⁴ரதயா விராஜதே
கத³ன்னதா சோஷ்ணதயா விராஜதே குரூபதா ஶீலதயா விராஜதே ॥ 14 ॥

********

Leave a Comment