[ದೇಶಮುನು ಪ್ರೇಮಿಂಚುಮನ್ನ] Desamunu Preminchumanna Lyrics In Kannada Pdf

Desamunu Preminchumanna Lyrics In Kannada

ದೇಶಮುನು ಪ್ರೇಮಿಂಚುಮನ್ನಾ
ಮಂಚಿ ಅನ್ನದಿ ಪೆಂಚುಮನ್ನಾ
ವಟ್ಟಿ ಮಾಟಲು ಕಟ್ಟಿಪೆಟ್ಟೋಯ್
ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ ತಲಪೆಟ್ಟವೋಯ್ !
ಪಾಡಿಪಂಟಲುಪೊಂಗಿ ಪೊರ್ಲೇ
ದಾರಿಲೋ ನುವು ಪಾಟು ಪಡವೋಯ್
ತಿಂಡಿ ಕಲಿಗಿತೆ ಕಂಡ ಕಲದೋಯ್
ಕಂಡ ಕಲವಾಡೇನು ಮನಿಷೋಯ್ !
ಈಸುರೋಮನಿ ಮನುಷುಲುಂಟೇ
ದೇಶ ಮೇಗತಿ ಬಾಗುಪಡುನೋಯ್
ಜಲ್ಡುಕೊನಿ ಕಳಲೆಲ್ಲ ನೇರ್ಚುಕು
ದೇಶಿ ಸರುಕುಲು ನಿಂಚವೋಯ್ !
ಅನ್ನಿ ದೇಶಾಲ್ ಕ್ರಮ್ಮವಲೆ ನೋಯ್
ದೇಶಿ ಸರುಕುಲು ನಮ್ಮವೆಲೆ ನೋಯ್
ಡಬ್ಬು ತೇಲೇನಟ್ಟಿ ನರುಲಕು
ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪದ ಲಬ್ಬವೋಯ್ !
ವೆನುಕ ಚೂಸಿನ ಕಾರ್ಯಮೇಮೋಯ್
ಮಂಚಿಗತಮುನ ಕೊಂಚಮೇನೋಯ್
ಮಂದಗಿಂಚಕ ಮುಂದು ಅಡುಗೇಯ್
ವೆನುಕ ಪಡಿತೇ ವೆನುಕೇನೋಯ್ !
ಪೂನು ಸ್ಪರ್ದನು ವಿದ್ಯಲಂದೇ
ವೈರಮುಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂದೇ
ವ್ಯರ್ಧ ಕಲಹಂ ಪೆಂಚಬೋಕೋಯ್
ಕತ್ತಿ ವೈರಂ ಕಾಲ್ಚವೋಯ್ !
ದೇಶಾಭಿಮಾನಮು ನಾಕು ಕದ್ದನಿ
ವಟ್ಟಿ ಗೊಪ್ಪಲು ಚೆಪ್ಪಕೋಕೋಯ್
ಪೂನಿ ಯೇದೈನಾನು, ವೊಕ ಮೇಲ್
ಕೂರ್ಚಿ ಜನುಲಕು ಚೂಪವೋಯ್ !
ಓರ್ವಲೇಮಿ ಪಿಶಾಚಿ ದೇಶಂ
ಮೂಲುಗುಲು ಪೀಲ್ಚೇಸೆ ನೋಯ್
ಒರುಲ ಮೇಲುಕು ಸಂತಸಿಸ್ತೂ
ಐಕಮತ್ಯಂ ನೇರ್ಚವೋಯ್
ಪರುಲ ಕಲಿಮಿಕಿ ಪೊರ್ಲಿ ಯೇಡ್ಚೇ
ಪಾಪಿ ಕೆಕ್ಕಡ ಸುಖಂ ಕದ್ದೋಯ್
ಒಕರಿ ಮೇಲ್ ತನ ಮೇಲನೆಂಚೇ
ನೇರ್ಪರಿಕಿ ಮೇಲ್ ಕೊಲ್ಲ ಲೋಯಿ !
ಸೊಂತ ಲಾಭಂ ಕೊಂತ ಮಾನುಕು
ಪೊರುಗುವಾಡಿಕಿ ತೋಡು ಪಡವೋಯ್
ದೇಶಮಂಟೇ ಮಟ್ಟಿಕಾದೋಯಿ
ದೇಶಮಂಟೇ ಮನುಷುಲೋಯ್ !
ಚೆಟ್ಟ ಪಟ್ಟಾಲ್ ಪಟ್ಟುಕುನಿ
ದೇಶಸ್ತು ಲಂತಾ ನಡವವಲೆ ನೋಯ್
ಅನ್ನದಮ್ಮುಲ ವಲೆನು ಜಾತುಲು
ಮತಮುಲನ್ನೀ ಮೆಲಗವಲೆ ನೋಯಿ !
ಮತಂ ವೇರೈತೇನು ಯೇಮೋಯಿ
ಮನಸು ವೊಕಟೈ ಮನುಷುಲುಂಟೇ
ಜಾತಿಯನ್ನದಿ ಲೇಚಿ ಪೆರಿಗೀ
ಲೋಕಮುನ ರಾಣಿಂಚು ನೋಯಿ !
ದೇಶ ಮನಿಯೆಡಿ ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷಂ
ಪ್ರೇಮಲನು ಪೂಲೆತ್ತವಲೆ ನೋಯ್
ನರುಲ ಚೆಮಟನು ತಡಿಸಿ ಮೂಲಂ
ಧನಂ ಪಂಟಲು ಪಂಡವಲೆ ನೋಯಿ !
ಆಕುಲಂದುನ ಅಣಗಿ ಮಣಗೀ
ಕವಿತ ಪಲಕವಲೆ ನೋಯ್
ಪಲುಕುಲನು ವಿನಿ ದೇಶಮಂದಭಿ
ಮಾನಮುಲು ಮೊಲಕೆತ್ತ ವಲೆನೋಯಿ !

********

Leave a Comment