[ଦୁର୍ଗା ସୂକ୍ତମ୍] ᐈ Durga Suktam Stotram Lyrics In Oriya/Odia With PDF

Durga Suktam Stotram Lyrics In Oriya/Odia

ଓଂ ॥ ଜା॒ତଵେ॑ଦସେ ସୁନଵାମ॒ ସୋମ॑ ମରାତୀଯ॒ତୋ ନିଦ॑ହାତି॒ ଵେଦଃ॑ ।
ସ ନଃ॑ ପର୍-ଷ॒ଦତି॑ ଦୁ॒ର୍ଗାଣି॒ ଵିଶ୍ଵା॑ ନା॒ଵେଵ॒ ସିଂଧୁଂ॑ ଦୁରି॒ତାଽତ୍ଯ॒ଗ୍ନିଃ ॥

ତାମ॒ଗ୍ନିଵ॑ର୍ଣାଂ ତପ॑ସା ଜ୍ଵଲଂ॒ତୀଂ ଵୈ॑ରୋଚ॒ନୀଂ କ॑ର୍ମଫ॒ଲେଷୁ॒ ଜୁଷ୍ଟା᳚ମ୍ ।
ଦୁ॒ର୍ଗାଂ ଦେ॒ଵୀଗ୍-ମ୍ ଶର॑ଣମ॒ହଂ ପ୍ରପ॑ଦ୍ଯେ ସୁ॒ତର॑ସି ତରସେ॑ ନମଃ॑ ॥

ଅଗ୍ନେ॒ ତ୍ଵଂ ପା॑ରଯା॒ ନଵ୍ଯୋ॑ ଅ॒ସ୍ମାଂଥ୍-ସ୍ଵ॒ସ୍ତିଭି॒ରତି॑ ଦୁ॒ର୍ଗାଣି॒ ଵିଶ୍ଵା᳚ ।
ପୂଶ୍ଚ॑ ପୃ॒ଥ୍ଵୀ ବ॑ହୁ॒ଲା ନ॑ ଉ॒ର୍ଵୀ ଭଵା॑ ତୋ॒କାଯ॒ ତନ॑ଯାଯ॒ ଶଂଯୋଃ ॥

ଵିଶ୍ଵା॑ନି ନୋ ଦୁ॒ର୍ଗହା॑ ଜାତଵେଦଃ॒ ସିଂଧୁ॒ନ୍ନ ନା॒ଵା ଦୁ॑ରି॒ତାଽତି॑ପର୍-ଷି ।
ଅଗ୍ନେ॑ ଅତ୍ରି॒ଵନ୍ମନ॑ସା ଗୃଣା॒ନୋ᳚ଽସ୍ମାକଂ॑ ବୋଧ୍ଯଵି॒ତା ତ॒ନୂନା᳚ମ୍ ॥

ପୃ॒ତ॒ନା॒ ଜିତ॒ଗ୍-ମ୍॒ ସହ॑ମାନମୁ॒ଗ୍ରମ॒ଗ୍ନିଗ୍-ମ୍ ହୁ॑ଵେମ ପର॒ମାଥ୍-ସ॒ଧସ୍ଥା᳚ତ୍ ।
ସ ନଃ॑ ପର୍-ଷ॒ଦତି॑ ଦୁ॒ର୍ଗାଣି॒ ଵିଶ୍ଵା॒ କ୍ଷାମ॑ଦ୍ଦେ॒ଵୋ ଅତି॑ ଦୁରି॒ତାଽତ୍ଯ॒ଗ୍ନିଃ ॥

ପ୍ର॒ତ୍ନୋଷି॑ କ॒ମୀଡ୍ଯୋ॑ ଅଧ୍ଵ॒ରେଷୁ॑ ସ॒ନାଚ୍ଚ॒ ହୋତା॒ ନଵ୍ଯ॑ଶ୍ଚ ସତ୍ସି॑ ।
ସ୍ଵାଂଚା᳚ଽଗ୍ନେ ତ॒ନୁଵଂ॑ ପି॒ପ୍ରଯ॑ସ୍ଵା॒ସ୍ମଭ୍ଯଂ॑ ଚ॒ ସୌଭ॑ଗ॒ମାଯ॑ଜସ୍ଵ ॥

ଗୋଭି॒ର୍ଜୁଷ୍ଟ॑ମଯୁଜୋ॒ ନିଷି॑କ୍ତଂ॒ ତଵେଂ᳚ଦ୍ର ଵିଷ୍ଣୋ॒ରନୁ॒ସଂଚ॑ରେମ ।
ନାକ॑ସ୍ଯ ପୃ॒ଷ୍ଠମ॒ଭି ସଂ॒ଵସା॑ନୋ॒ ଵୈଷ୍ଣ॑ଵୀଂ ଲୋ॒କ ଇ॒ହ ମା॑ଦଯଂତାମ୍ ॥

ଓଂ କା॒ତ୍ଯା॒ଯ॒ନାଯ॑ ଵି॒ଦ୍ମହେ॑ କନ୍ଯକୁ॒ମାରି॑ ଧୀମହି । ତନ୍ନୋ॑ ଦୁର୍ଗିଃ ପ୍ରଚୋ॒ଦଯା᳚ତ୍ ॥

ଓଂ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment