[Venkateswara Ashtothram] ᐈ ShataNamavali Lyrics In English With PDF

Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Stotram Lyrics In English

om shree vemkateshaaya namah
om shreenivaasaaya namah
om lakshhmipataye namah
om anaanuyaaya namah
om amrritaamshane namah
om maadhavaaya namah
om krrishhnaaya namah
om shreeharaye namah
om jjhnaanapamjaraaya namah
om shreevatsa vakshhase namah
om jagadvamdyaaya namah
om govimdaaya namah
om shaashvataaya namah
om prabhave namah
om sheshaadrinilaayaaya namah
om devaaya namah
om keshavaaya namah
om madhusoodanaaya namah
om amrritaaya namah
om vishhnave namah
om achyutaaya namah
om padmineepriyaaya namah
om sarveshaaya namah
om gopaalaaya namah
om purushhottamaaya namah
om gopeeshvaraaya namah
om paramjyotishhe namah
om vtekumtha pataye namah
om avyayaaya namah
om sudhaatanave namah
om yaada vemdraaya namah
om nitya yauvanaroopavate namah
om niramjanaaya namah
om viraabhaasaaya namah
om nitya trripttaaya namah
om dharaapataye namah
om surapataye namah
om nirmalaaya namah
om devapoojitaaya namah
om chaturbhujaaya namah
om chakradharaaya namah
om chaturvedaatmakaaya namah
om tridhaamne namah
om trigunaashrayaaya namah
om nirvikalpaaya namah
om nishhkalamkaaya namah
om niraamtakaaya namah
om aartalokaabhayapradaaya namah
om nirupradavaaya namah
om nirgunaaya namah
om gadaadharaaya namah
om shaarnnapaanaye namah
om namdakinee namah
om shamkhadaarakaaya namah
om anekamoortaye namah
om avyaktaaya namah
om katihastaaya namah
om varapradaaya namah
om anekaatmane namah
om deenabamdhave namah
om jagadvyaapine namah
om aakaasharaajavaradaaya namah
om yogihrritpadshamamdiraaya namah
om daamodaraaya namah
om jagatpaalaaya namah
om paapaghnaaya namah
om bhaktavatsalaaya namah
om trivikramaaya namah
om shimshumaaraaya namah
om jataamakuta shobhitaaya namah
om shamkha madyolla sanmamju kimkinyaaDhya namah
om kaarumDakaaya namah
om neelamoghashyaama tanave namah
om bilvapattraarchana priyaaya namah
om jagatkartre namah
om jagatsaakshhine namah
om jagatpataye namah
om chimtitaardha pradaayakaaya namah
om jishhnave namah
om daashaarhaaya namah
om dasharoopavate namah
om devakee namdanaaya namah
om shauraye namah
om hayareevaaya namah
om janaardhanaaya namah
om kanyaashranataarejyaaya namah
om peetaambaradharaaya namah
om anaghaaya namah
om vanamaaline namah
om padmanaabhaaya namah
om mrrigayaasakta maanasaaya namah
om ashvarooDhaaya namah
om khaDgadhaarine namah
om dhanaarjana samutsukaaya namah
om ghanataarala sanmadhyakastooree tilakojjvalaaya namah
om sachchitaanamdaroopaaya namah
om jaganmamgala daayakaaya namah
om yajjhnabhokre namah
om chinmayaaya namah
om parameshvaraaya namah
om paramaardhapradaayakaaya namah
om shaamtaaya namah
om shreemate namah
om dordamDa vikramaaya namah
om parabrahmane namah
om shreevibhave namah
om jagadeeshvaraaya namah
om aalivelu mamgaa sahita vemkateshvaraaya namah

********

Also Read:

**Jai Venkateswara**

Leave a Comment