[ഗണേശ പംച രത്നമ്] ᐈ Ganesh Pancharatnam Lyrics In Malayalam Pdf

Ganesh Pancharatnam Stotram Malayalam Lyrics

മുദാ കരാത്ത മോദകം സദാ വിമുക്തി സാധകം ।
കളാധരാവതംസകം വിലാസിലോക രക്ഷകമ് ।
അനായകൈക നായകം വിനാശിതേഭ ദൈത്യകം ।
നതാശുഭാശു നാശകം നമാമി തം വിനായകമ് ॥ 1 ॥

നതേതരാതി ഭീകരം നവോദിതാര്ക ഭാസ്വരം ।
നമത്സുരാരി നിര്ജരം നതാധികാപദുദ്ഢരമ് ।
സുരേശ്വരം നിധീശ്വരം ഗജേശ്വരം ഗണേശ്വരം ।
മഹേശ്വരം തമാശ്രയേ പരാത്പരം നിരംതരമ് ॥ 2 ॥

സമസ്ത ലോക ശംകരം നിരസ്ത ദൈത്യ കുംജരം ।
ദരേതരോദരം വരം വരേഭ വക്ത്രമക്ഷരമ് ।
കൃപാകരം ക്ഷമാകരം മുദാകരം യശസ്കരം ।
മനസ്കരം നമസ്കൃതാം നമസ്കരോമി ഭാസ്വരമ് ॥ 3 ॥

അകിംചനാര്തി മാര്ജനം ചിരംതനോക്തി ഭാജനം ।
പുരാരി പൂര്വ നംദനം സുരാരി ഗര്വ ചര്വണമ് ।
പ്രപംച നാശ ഭീഷണം ധനംജയാദി ഭൂഷണം ।
കപോല ദാനവാരണം ഭജേ പുരാണ വാരണമ് ॥ 4 ॥

നിതാംത കാംതി ദംത കാംതി മംത കാംതി കാത്മജമ് ।
അചിംത്യ രൂപമംത ഹീന മംതരായ കൃംതനമ് ।
ഹൃദംതരേ നിരംതരം വസംതമേവ യോഗിനാം ।
തമേകദംതമേവ തം വിചിംതയാമി സംതതമ് ॥ 5 ॥

മഹാഗണേശ പംചരത്നമാദരേണ യോഽന്വഹം ।
പ്രജല്പതി പ്രഭാതകേ ഹൃദി സ്മരന് ഗണേശ്വരമ് ।
അരോഗതാമദോഷതാം സുസാഹിതീം സുപുത്രതാം ।
സമാഹിതായു രഷ്ടഭൂതി മഭ്യുപൈതി സോഽചിരാത് ॥

********

Leave a Comment