[க3ணேஶ த்3வாத3ஶனாம] ᐈ Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Ganesha Dwadasa Nama Stotram Lyrics In Tamil

ஶுக்லாம்ப3ரத4ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு4ஜம் ।
ப்ரஸன்னவத3னம் த்4யாயேத்ஸர்வவிக்4னோபஶான்தயே: ॥ 1 ॥

அபீ4ப்ஸிதார்த2 ஸித்4யர்த2ம் பூஜிதோ ய: ஸுராஸுரை: ।
ஸர்வவிக்4னஹரஸ்தஸ்மை க3ணாதி4பதயே நம: ॥ 2 ॥

3ணானாமதி4பஶ்சண்டோ3 கஜ3வக்த்ரஸ்த்ரிலோசன: ।
ப்ரஸன்னோ ப4வ மே நித்யம் வரதா3தர்வினாயக ॥ 3 ॥

ஸுமுக2ஶ்சைகத3ன்தஶ்ச கபிலோ கஜ3கர்ணக: ।
லம்போ33ரஶ்ச விகடோ விக்4னநாஶோ வினாயக: ॥ 4 ॥

தூ4ம்ரகேதுர்க3ணாத்4யக்ஷோ பா2லசன்த்3ரோ கஜ3ானந: ।
த்3வாத3ஶைதானி நாமானி க3ணேஶஸ்ய து ய: படே2த் ॥ 5 ॥

வித்3யார்தீ2 லப4தே வித்3யாம் த4னார்தீ2 விபுலம் த4னம் ।
இஷ்டகாமம் து காமார்தீ2 த4ர்மார்தீ2 மோக்ஷமக்ஷயம் ॥ 6 ॥

வித்4யாரம்பே4 விவாஹே ச ப்ரவேஶே நிர்க3மே ததா2 ।
ஸங்க்3ராமே ஸங்கடே சைவ விக்4னஸ்தஸ்ய ந ஜாயதே ॥ 7 ॥

॥ இதி முத்33லபுராணோக்தம் ஶ்ரீக3ணேஶத்3வாத3ஶனாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Leave a Comment