[హనుమత్ పంచరత్నం] ᐈ Hanuman Pancharatnam Lyrics In Telugu Pdf

Hanuman Pancharatnam Lyrics In Telugu

వీతాఖిలవిషయేచ్ఛం జాతానందాశ్రుపులకమత్యచ్ఛం
సీతాపతి దూతాద్యం వాతాత్మజమద్య భావయే హృద్యం ॥ 1 ॥

తరుణారుణముఖకమలం కరుణారసపూరపూరితాపాంగం
సంజీవనమాశాసే మంజులమహిమానమంజనాభాగ్యం ॥ 2 ॥

శంబరవైరిశరాతిగమంబుజదల విపులలోచనోదారం
కంబుగలమనిలదిష్టం బింబజ్వలితోష్ఠమేకమవలంబే ॥ 3 ॥

దూరీకృతసీతార్తిః ప్రకటీకృతరామవైభవస్ఫూర్తిః
దారితదశముఖకీర్తిః పురతో మమ భాతు హనుమతో మూర్తిః ॥ 4 ॥

వానరనికరాధ్యక్షం దానవకులకుముదరవికరసదృశం
దీనజనావనదీక్షం పవనతపః పాకపుంజమద్రాక్షం ॥ 5 ॥

ఏతత్పవనసుతస్య స్తోత్రం యః పఠతి పంచరత్నాఖ్యం
చిరమిహ నిఖిలాన్భోగాన్భుంక్త్వా శ్రీరామభక్తిభాగ్భవతి ॥ 6 ॥

********

Leave a Comment