[ಕೇತು ಕವಚಂ] ᐈ Ketu Kavacham Lyrics In Kannada Pdf

Ketu Kavacham Lyrics In Kannada

ಧ್ಯಾನಂ
ಕೇತುಂ ಕರಾಲವದನಂ ಚಿತ್ರವರ್ಣಂ ಕಿರೀಟಿನಂ ।
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಕೇತುಂ ಧ್ವಜಾಕಾರಂ ಗ್ರಹೇಶ್ವರಂ ॥ 1 ॥

। ಅಥ ಕೇತು ಕವಚಂ ।

ಚಿತ್ರವರ್ಣಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಭಾಲಂ ಧೂಮ್ರಸಮದ್ಯುತಿಃ ।
ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಃ ಶ್ರುತೀ ಮೇ ರಕ್ತಲೋಚನಃ ॥ 2 ॥

ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಸುವರ್ಣಾಭಶ್ಚಿಬುಕಂ ಸಿಂಹಿಕಾಸುತಃ ।
ಪಾತು ಕಂಠಂ ಚ ಮೇ ಕೇತುಃ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಗ್ರಹಾಧಿಪಃ ॥ 3 ॥

ಹಸ್ತೌ ಪಾತು ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾತು ಮಹಾಗ್ರಹಃ ।
ಸಿಂಹಾಸನಃ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹಾಸುರಃ ॥ 4 ॥

ಊರೂ ಪಾತು ಮಹಾಶೀರ್ಷೋ ಜಾನುನೀ ಮೇಽತಿಕೋಪನಃ ।
ಪಾತು ಪಾದೌ ಚ ಮೇ ಕ್ರೂರಃ ಸರ್ವಾಂಗಂ ನರಪಿಂಗಲಃ ॥ 5 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವರೋಗವಿನಾಶನಂ ।
ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶಂ ಚ ಧಾರಣಾದ್ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ 6 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಕೇತುಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

********

Leave a Comment