[મા તેલુગુ તલ્લિકિ મલ્લે પૂદંડ] ᐈ Maa Telugu Talliki Malle Poodanda Lyrics In Gujarati Pdf

Maa Telugu Talliki Malle Poodanda Lyrics In Gujarati

મા તેલુગુ તલ્લિકિ મલ્લેપૂદંડ
મા કન્ન તલ્લિકિ મંગળારતુલુ
કડુપુલો બંગારુ કનુચૂપુલો કરુણ
ચિરુનવ્વુલો સિરુલુ દોરલિંચુ માતલ્લિ

ગલ ગલા ગોદારિ કદલિ પોતુંટેનુ
બિર બિરા કૃષ્ણમ્મ પરુગુલિડુતુંટેનુ
બંગારુ પંટલે પંડુતાયિ
મુરિપાલ મુત્યાલુ દોરલુતાયિ

અમરાવતી નગર અપુરૂપ શિલ્પાલુ
ત્યાગય્ય ગોંતુલો તારાડુ નાદાલુ
તિક્કય્ય કલમુલો તિય્યંદનાલુ
નિત્યમૈ, નિખિલમૈ નિલચિયુંડેદાક

રુદ્રમ્મ ભુજ શક્તિ, મલ્લમ્મ પતિ ભક્તિ
તિમ્મરુસુ ધીયુક્તિ, કૃષ્ણરાયલ કીર્તિ
મા ચેવુલુ રિંગુમનિ મારુમ્રોગેદાક
ની આટલે આડુતાં, ની પાટલે પાડુતાં

જૈ તેલુગુ તલ્લી! જૈ તેલુગુ તલ્લી!

********

Leave a Comment