[മാ തെലുഗു തല്ലികി മല്ലെ പൂദംഡ] ᐈ Maa Telugu Talliki Malle Poodanda Lyrics In Malayalam Pdf

Maa Telugu Talliki Malle Poodanda Lyrics In Malayalam

മാ തെലുഗു തല്ലികി മല്ലെപൂദംഡ
മാ കന്ന തല്ലികി മംഗലാരതുലു
കഡുപുലോ ബംഗാരു കനുചൂപുലോ കരുണ
ചിരുനവ്വുലോ സിരുലു ദൊരലിംചു മാതല്ലി

ഗല ഗലാ ഗോദാരി കദലി പോതുംടേനു
ബിര ബിരാ കൃഷ്ണമ്മ പരുഗുലിഡുതുംടേനു
ബംഗാരു പംടലേ പംഡുതായി
മുരിപാല മുത്യാലു ദൊരലുതായി

അമരാവതീ നഗര അപുരൂപ ശില്പാലു
ത്യാഗയ്യ ഗൊംതുലോ താരാഡു നാദാലു
തിക്കയ്യ കലമുലോ തിയ്യംദനാലു
നിത്യമൈ, നിഖിലമൈ നിലചിയുംഡേദാക

രുദ്രമ്മ ഭുജ ശക്തി, മല്ലമ്മ പതി ഭക്തി
തിമ്മരുസു ധീയുക്തി, കൃഷ്ണരായല കീര്തി
മാ ചെവുലു രിംഗുമനി മാരുമ്രോഗേദാക
നീ ആടലേ ആഡുതാം, നീ പാടലേ പാഡുതാം

ജൈ തെലുഗു തല്ലീ! ജൈ തെലുഗു തല്ലീ!

********

Leave a Comment