[મૈત્રીં ભજત] ᐈ Maitreem Bhajata Lyrics In Gujarati Pdf

Maitreem Bhajata Lyrics In Gujarati

મૈત્રીં ભજત અખિલહૃજ્જેત્રીમ્
આત્મવદેવ પરાનપિ પશ્યત ।
યુદ્ધં ત્યજત સ્પર્ધાં ત્યજત
ત્યજત પરેષુ અક્રમમાક્રમણમ્ ॥

જનની પૃથિવી કામદુઘાઽઽસ્તે
જનકો દેવઃ સકલદયાલુઃ ।
દામ્યત દત્ત દયધ્વં જનતાઃ
શ્રેયો ભૂયાત્ સકલજનાનામ્ ॥

********

Leave a Comment