[മൈത്രീം ഭജത] ᐈ Maitreem Bhajata Lyrics In Malayalam Pdf

Maitreem Bhajata Lyrics In Malayalam

മൈത്രീം ഭജത അഖിലഹൃജ്ജേത്രീമ്
ആത്മവദേവ പരാനപി പശ്യത ।
യുദ്ധം ത്യജത സ്പര്ധാം ത്യജത
ത്യജത പരേഷു അക്രമമാക്രമണമ് ॥

ജനനീ പൃഥിവീ കാമദുഘാഽഽസ്തേ
ജനകോ ദേവഃ സകലദയാലുഃ ।
ദാമ്യത ദത്ത ദയധ്വം ജനതാഃ
ശ്രേയോ ഭൂയാത് സകലജനാനാമ് ॥

********

Leave a Comment