[মৈত্রীং ভজত] ᐈ Maitreem Bhajata Lyrics In Bengali Pdf

Maitreem Bhajata Lyrics In Bengali মৈত্রীং ভজত অখিলহৃজ্জেত্রীম্আত্মবদেব পরানপি পশ্যত ।যুদ্ধং ত্যজত স্পর্ধাং ত্যজতত্যজত পরেষু অক্রমমাক্রমণম্ ॥ জননী পৃথিবী কামদুঘাঽঽস্তেজনকো দেবঃ সকলদযালুঃ ।দাম্যত দত্ত দযধ্বং জনতাঃশ্রেযো ভূযাত্ সকলজনানাম্ ॥ ********

[ମୈତ୍ରୀଂ ଭଜତ] ᐈ Maitreem Bhajata Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Maitreem Bhajata Lyrics In Oriya/Odia ମୈତ୍ରୀଂ ଭଜତ ଅଖିଲହୃଜ୍ଜେତ୍ରୀମ୍ଆତ୍ମଵଦେଵ ପରାନପି ପଶ୍ୟତ ।ୟୁଦ୍ଧଂ ତ୍ୟଜତ ସ୍ପର୍ଧାଂ ତ୍ୟଜତତ୍ୟଜତ ପରେଷୁ ଅକ୍ରମମାକ୍ରମଣମ୍ ॥ ଜନନୀ ପୃଥିଵୀ କାମଦୁଘାଽଽସ୍ତେଜନକୋ ଦେଵଃ ସକଲଦୟାଲୁଃ ।ଦାମ୍ୟତ ଦତ୍ତ ଦୟଧ୍ଵଂ ଜନତାଃଶ୍ରେୟୋ ଭୂୟାତ୍ ସକଲଜନାନାମ୍ ॥ ********

[મૈત્રીં ભજત] ᐈ Maitreem Bhajata Lyrics In Gujarati Pdf

Maitreem Bhajata Lyrics In Gujarati મૈત્રીં ભજત અખિલહૃજ્જેત્રીમ્આત્મવદેવ પરાનપિ પશ્યત ।યુદ્ધં ત્યજત સ્પર્ધાં ત્યજતત્યજત પરેષુ અક્રમમાક્રમણમ્ ॥ જનની પૃથિવી કામદુઘાઽઽસ્તેજનકો દેવઃ સકલદયાલુઃ ।દામ્યત દત્ત દયધ્વં જનતાઃશ્રેયો ભૂયાત્ સકલજનાનામ્ ॥ ********

[മൈത്രീം ഭജത] ᐈ Maitreem Bhajata Lyrics In Malayalam Pdf

Maitreem Bhajata Lyrics In Malayalam മൈത്രീം ഭജത അഖിലഹൃജ്ജേത്രീമ്ആത്മവദേവ പരാനപി പശ്യത ।യുദ്ധം ത്യജത സ്പര്ധാം ത്യജതത്യജത പരേഷു അക്രമമാക്രമണമ് ॥ ജനനീ പൃഥിവീ കാമദുഘാഽഽസ്തേജനകോ ദേവഃ സകലദയാലുഃ ।ദാമ്യത ദത്ത ദയധ്വം ജനതാഃശ്രേയോ ഭൂയാത് സകലജനാനാമ് ॥ ********

[ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ] ᐈ Maitreem Bhajata Lyrics In Kannada Pdf

Maitreem Bhajata Lyrics In Kannada ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ ಅಖಿಲಹೃಜ್ಜೇತ್ರೀಂಆತ್ಮವದೇವ ಪರಾನಪಿ ಪಶ್ಯತ ।ಯುದ್ಧಂ ತ್ಯಜತ ಸ್ಪರ್ಧಾಂ ತ್ಯಜತತ್ಯಜತ ಪರೇಷು ಅಕ್ರಮಮಾಕ್ರಮಣಮ್ ॥ ಜನನೀ ಪೃಥಿವೀ ಕಾಮದುಘಾಽಽಸ್ತೇಜನಕೋ ದೇವಃ ಸಕಲದಯಾಲುಃ ।ದಾಮ್ಯತ ದತ್ತ ದಯಧ್ವಂ ಜನತಾಃಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯಾತ್ ಸಕಲಜನಾನಾಮ್ ॥ ********

[மைத்ரீம் பஜ4த] ᐈ Maitreem Bhajata Lyrics In Tamil Pdf

Maitreem Bhajata Lyrics In Tamil மைத்ரீம் பஜ4த அகி2லஹ்ருஜ்ஜேத்ரீம்ஆத்மவதே3வ பரானபி பஶ்யத ।யுத்3தஂ4 த்யஜத ஸ்பர்தா4ஂ த்யஜதத்யஜத பரேஷு அக்ரமமாக்ரமணம் ॥ ஜனநீ ப்ருதி2வீ காமது3கா4ஸ்தேஜனகோ தே3வ: ஸகலத3யாலு: ।தா3ம்யத த3த்த த3யத்4வஂ ஜனதா:ஶ்ரேயோ பூ4யாத் ஸகலஜனானாம் ॥ ********

[మైత్రీం భజత] ᐈ Maitreem Bhajata Lyrics In Telugu Pdf

Maitreem Bhajata Lyrics In Telugu మైత్రీం భజత అఖిలహృజ్జేత్రీంఆత్మవదేవ పరానపి పశ్యత ।యుద్ధం త్యజత స్పర్ధాం త్యజతత్యజత పరేషు అక్రమమాక్రమణమ్ ॥ జననీ పృథివీ కామదుఘాఽఽస్తేజనకో దేవః సకలదయాలుః ।దామ్యత దత్త దయధ్వం జనతాఃశ్రేయో భూయాత్ సకలజనానామ్ ॥ ********

[मैत्रीं भजत] ᐈ Maitreem Bhajata Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Maitreem Bhajata Lyrics In Hindi/Sanskrit मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम्आत्मवदेव परानपि पश्यत ।युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजतत्यजत परेषु अक्रममाक्रमणम् ॥ जननी पृथिवी कामदुघाऽऽस्तेजनको देवः सकलदयालुः ।दाम्यत दत्त दयध्वं जनताःश्रेयो भूयात् सकलजनानाम् ॥ ********