[మైత్రీం భజత] ᐈ Maitreem Bhajata Lyrics In Telugu Pdf

Maitreem Bhajata Lyrics In Telugu

మైత్రీం భజత అఖిలహృజ్జేత్రీం
ఆత్మవదేవ పరానపి పశ్యత ।
యుద్ధం త్యజత స్పర్ధాం త్యజత
త్యజత పరేషు అక్రమమాక్రమణమ్ ॥

జననీ పృథివీ కామదుఘాఽఽస్తే
జనకో దేవః సకలదయాలుః ।
దామ్యత దత్త దయధ్వం జనతాః
శ్రేయో భూయాత్ సకలజనానామ్ ॥

********

Leave a Comment