[மைத்ரீம் பஜ4த] ᐈ Maitreem Bhajata Lyrics In Tamil Pdf

Maitreem Bhajata Lyrics In Tamil

மைத்ரீம் பஜ4த அகி2லஹ்ருஜ்ஜேத்ரீம்
ஆத்மவதே3வ பரானபி பஶ்யத ।
யுத்3தஂ4 த்யஜத ஸ்பர்தா4ஂ த்யஜத
த்யஜத பரேஷு அக்ரமமாக்ரமணம் ॥

ஜனநீ ப்ருதி2வீ காமது3கா4ஸ்தே
ஜனகோ தே3வ: ஸகலத3யாலு: ।
தா3ம்யத த3த்த த3யத்4வஂ ஜனதா:
ஶ்ரேயோ பூ4யாத் ஸகலஜனானாம் ॥

********

Leave a Comment