[ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಂ] ᐈ Mantra Pushpam Lyrics In Kannada Pdf

Mantra Pushpam Kannada Lyrics

ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ । ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ । ಸ್ಥಿ॒ರೈರಂಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾಗ್ಂಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿಃ॑ । ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯುಃ॑ ॥ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇಂದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ । ಸ್ವ॑ಸ್ತಿ ನಃ॑ ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ । ಸ್ವ॒॒ಸ್ತಿನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಯೋ॑ಽಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ॒ ವೇದ॑ ಪುಷ್ಪ॑ವಾನ್ ಪ್ರ॒ಜಾವಾ᳚ನ್ ಪಶು॒ಮಾನ್ ಭ॑ವತಿ । ಚಂ॒ದ್ರಮಾ॒ ವಾ ಅ॒ಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ᳚ । ಪುಷ್ಪ॑ವಾನ್ ಪ್ರ॒ಜಾವಾ᳚ನ್ ಪಶು॒ಮಾನ್ ಭ॑ವತಿ । ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।

ಅ॒ಗ್ನಿರ್ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಯೋ᳚ಽಗ್ನೇರಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಆಪೋ॒ವಾ ಅ॒ಗ್ನೇರಾ॒ಯತ॑ನಂ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।

ವಾ॒ಯುರ್ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಯೋ ವಾ॒ಯೋರಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಆಪೋ॒ ವೈ ವಾ॒ಯೋರಾ॒ಯತ॑ನಂ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।

ಅ॒ಸೌ ವೈ ತಪ॑ನ್ನ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಯೋ॑ಽಮುಷ್ಯ॒ತಪ॑ತ ಆ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಆಪೋ॒ ವಾ ಅ॒ಮುಷ್ಯ॒ತಪ॑ತ ಆ॒ಯತ॑ನಂ ।ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।

ಚಂ॒ದ್ರಮಾ॒ ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಯಶ್ಚಂ॒ದ್ರಮ॑ಸ ಆ॒ಯತ॑ನಂ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಆಪೋ॒ ವೈ ಚಂ॒ದ್ರಮ॑ಸ ಆ॒ಯತ॑ನಂ॒ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।

ನಕ್ಷ್ತ್ರ॑ತ್ರಾಣಿ॒ ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಯೋ ನಕ್ಷ್ತ್ರ॑ತ್ರಾಣಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಆಪೋ॒ ವೈ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।

ಪ॒ರ್ಜನ್ಯೋ॒ ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಯಃ ಪ॒ರ್ಜನ್ಯ॑ಸ್ಯಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಆಪೋ॒ ವೈ ಪ॒ರ್ಜನ್ಯ॑ಸ್ಯಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।

ಸಂ॒ವ॒ತ್ಸ॒ರೋ ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಯಃ ಸಂ॑ವತ್ಸ॒ರಸ್ಯಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಆಪೋ॒ ವೈ ಸಂ॑ವತ್ಸ॒ರಸ್ಯಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ । ಯ ಏವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ᳚ಽಪ್ಸು ನಾವಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಾಂ॒ ವೇದ॑ । ಪ್ರತ್ಯೇ॒ವ ತಿ॑ಷ್ಠತಿ ।

ಓಂ ರಾ॒ಜಾ॒ಧಿ॒ರಾ॒ಜಾಯ॑ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸಾ॒ಹಿನೇ᳚ । ನಮೋ॑ ವ॒ಯಂ ವೈ᳚ಶ್ರವ॒ಣಾಯ॑ ಕುರ್ಮಹೇ । ಸ ಮೇ॒ ಕಾಮಾ॒ನ್ ಕಾಮ॒ ಕಾಮಾ॑ಯ॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ । ಕಾ॒ಮೇ॒ಶ್ವ॒ರೋ ವೈ᳚ಶ್ರವ॒ಣೋ ದ॑ದಾತು । ಕು॒ಬೇ॒ರಾಯ॑ ವೈಶ್ರವ॒ಣಾಯ॑ । ಮ॒ಹಾ॒ರಾಜಾಯ॒ ನಮಃ॑ ।

ಓಂ᳚ ತದ್ಬ್ರ॒ಹ್ಮ । ಓಂ᳚ ತದ್ವಾ॒ಯುಃ । ಓಂ᳚ ತದಾ॒ತ್ಮಾ ।
ಓಂ᳚ ತದ್ಸ॒ತ್ಯಂ । ಓಂ᳚ ತತ್ಸರ್ವಂ᳚ । ಓಂ᳚ ತತ್ಪುರೋ॒ರ್ನಮಃ ॥

ಅಂತಶ್ಚರತಿ॑ ಭೂತೇ॒ಷು ಗುಹಾಯಾಂ ವಿ॑ಶ್ವಮೂ॒ರ್ತಿಷು ।
ತ್ವಂ ಯಜ್ಞಸ್ತ್ವಂ ವಷಟ್ಕಾರಸ್ತ್ವ-ಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಗ್ಂ
ರುದ್ರಸ್ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ॑ ಪ್ರಜಾ॒ಪತಿಃ ।
ತ್ವಂ ತ॑ದಾಪ॒ ಆಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಂ ।

ಈಶಾನಸ್ಸರ್ವ॑ ವಿದ್ಯಾ॒ನಾಮೀ॒ಶ್ವರಸ್ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿ॑ಪತಿ॒ರ್-ಬ್ರಹ್ಮ॒ಣೋಽಧಿ॑ಪತಿ॒ರ್-ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ ಶಿವೋ ಮೇ॑ ಅಸ್ತು॒ ಸದಾಶಿ॒ವೋಂ ।

ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ᳚ ಪರ॒ಮಂ ಪ॒ದಗ್ಂ ಸದಾ॑ ಪಶ್ಯಂತಿ
ಸೂ॒ರಯಃ॑ । ದಿ॒ವೀವ॒ ಚಕ್ಷು॒ರಾತ॑ತಂ । ತದ್ವಿಪ್ರಾ॑ಸೋ
ವಿಪ॒ನ್ಯವೋ॑ ಜಾಗೃ॒ವಾಗ್ಂ ಸಸ್ಸಮಿಂ॑ಧತೇ ।
ವಿಷ್ನೋ॒ರ್ಯತ್ಪ॑ರ॒ಮಂ ಪ॒ದಂ ।

ಋತಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ ಪ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ ಪು॒ರುಷಂ॑ ಕೃಷ್ಣ॒ಪಿಂಗ॑ಲಂ ।
ಊ॒ರ್ಧ್ವರೇ॑ತಂ ವಿ॑ರೂಪಾ॒ಕ್ಷಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾಯ॒ ವೈ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ॥

ಓಂ ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಾಸುದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ।

********

Also Read:

Leave a Comment