[നാരായണ സ്തോത്രമ്] ᐈ Narayana Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Narayana Stotram Lyrics In Malayalam

നാരായണ നാരായണ ജയ ഗോവിംദ ഹരേ ॥
നാരായണ നാരായണ ജയ ഗോപാല ഹരേ ॥

കരുണാപാരാവാര വരുണാലയഗംഭീര നാരായണ ॥ 1 ॥
ഘനനീരദസംകാശ കൃതകലികല്മഷനാശന നാരായണ ॥ 2 ॥

യമുനാതീരവിഹാര ധൃതകൌസ്തുഭമണിഹാര നാരായണ ॥ 3 ॥
പീതാംബരപരിധാന സുരകള്യാണനിധാന നാരായണ ॥ 4 ॥

മംജുലഗുംജാഭൂഷ മായാമാനുഷവേഷ നാരായണ ॥ 5 ॥
രാധാധരമധുരസിക രജനീകരകുലതിലക നാരായണ ॥ 6 ॥

മുരളീഗാനവിനോദ വേദസ്തുതഭൂപാദ നാരായണ ॥ 7 ॥
ബര്ഹിനിബര്ഹാപീഡ നടനാടകഫണിക്രീഡ നാരായണ ॥ 8 ॥

വാരിജഭൂഷാഭരണ രാജീവരുക്മിണീരമണ നാരായണ ॥ 9 ॥
ജലരുഹദളനിഭനേത്ര ജഗദാരംഭകസൂത്ര നാരായണ ॥ 10 ॥

പാതകരജനീസംഹാര കരുണാലയ മാമുദ്ധര നാരായണ ॥ 11 ॥
അഘ ബകഹയകംസാരേ കേശവ കൃഷ്ണ മുരാരേ നാരായണ ॥ 12 ॥

ഹാടകനിഭപീതാംബര അഭയം കുരു മേ മാവര നാരായണ ॥ 13 ॥
ദശരഥരാജകുമാര ദാനവമദസംഹാര നാരായണ ॥ 14 ॥

ഗോവര്ധനഗിരി രമണ ഗോപീമാനസഹരണ നാരായണ ॥ 15 ॥
സരയുതീരവിഹാര സജ്ജന^^ഋഷിമംദാര നാരായണ ॥ 16 ॥

വിശ്വാമിത്രമഖത്ര വിവിധവരാനുചരിത്ര നാരായണ ॥ 17 ॥
ധ്വജവജ്രാംകുശപാദ ധരണീസുതസഹമോദ നാരായണ ॥ 18 ॥

ജനകസുതാപ്രതിപാല ജയ ജയ സംസ്മൃതിലീല നാരായണ ॥ 19 ॥
ദശരഥവാഗ്ധൃതിഭാര ദംഡക വനസംചാര നാരായണ ॥ 20 ॥

മുഷ്ടികചാണൂരസംഹാര മുനിമാനസവിഹാര നാരായണ ॥ 21 ॥
വാലിവിനിഗ്രഹശൌര്യ വരസുഗ്രീവഹിതാര്യ നാരായണ ॥ 22 ॥

മാം മുരളീകര ധീവര പാലയ പാലയ ശ്രീധര നാരായണ ॥ 23 ॥
ജലനിധി ബംധന ധീര രാവണകംഠവിദാര നാരായണ ॥ 24 ॥

താടകമര്ദന രാമ നടഗുണവിവിധ സുരാമ നാരായണ ॥ 25 ॥
ഗൌതമപത്നീപൂജന കരുണാഘനാവലോകന നാരായണ ॥ 26 ॥

സംഭ്രമസീതാഹാര സാകേതപുരവിഹാര നാരായണ ॥ 27 ॥
അചലോദ്ധൃതചംചത്കര ഭക്താനുഗ്രഹതത്പര നാരായണ ॥ 28 ॥

നൈഗമഗാനവിനോദ രക്ഷിത സുപ്രഹ്ലാദ നാരായണ ॥ 29 ॥
ഭാരത യതവരശംകര നാമാമൃതമഖിലാംതര നാരായണ ॥ 30 ॥

********

Leave a Comment