[ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics In Kannada Pdf

Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics In Kannada

ಚರಣಶೃಂಗರಹಿತ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸದಂಚಿತ-ಮುದಂಚಿತ ನಿಕುಂಚಿತ ಪದಂ ಝಲಝಲಂ-ಚಲಿತ ಮಂಜು ಕಟಕಂ ।
ಪತಂಜಲಿ ದೃಗಂಜನ-ಮನಂಜನ-ಮಚಂಚಲಪದಂ ಜನನ ಭಂಜನ ಕರಂ ।
ಕದಂಬರುಚಿಮಂಬರವಸಂ ಪರಮಮಂಬುದ ಕದಂಬ ಕವಿಡಂಬಕ ಗಲಂ
ಚಿದಂಬುಧಿ ಮಣಿಂ ಬುಧ ಹೃದಂಬುಜ ರವಿಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 1 ॥

ಹರಂ ತ್ರಿಪುರ ಭಂಜನ-ಮನಂತಕೃತಕಂಕಣ-ಮಖಂಡದಯ-ಮಂತರಹಿತಂ
ವಿರಿಂಚಿಸುರಸಂಹತಿಪುರಂಧರ ವಿಚಿಂತಿತಪದಂ ತರುಣಚಂದ್ರಮಕುಟಂ ।
ಪರಂ ಪದ ವಿಖಂಡಿತಯಮಂ ಭಸಿತ ಮಂಡಿತತನುಂ ಮದನವಂಚನ ಪರಂ
ಚಿರಂತನಮಮುಂ ಪ್ರಣವಸಂಚಿತನಿಧಿಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 2 ॥

ಅವಂತಮಖಿಲಂ ಜಗದಭಂಗ ಗುಣತುಂಗಮಮತಂ ಧೃತವಿಧುಂ ಸುರಸರಿತ್-
ತರಂಗ ನಿಕುರುಂಬ ಧೃತಿ ಲಂಪಟ ಜಟಂ ಶಮನದಂಭಸುಹರಂ ಭವಹರಂ ।
ಶಿವಂ ದಶದಿಗಂತರ ವಿಜೃಂಭಿತಕರಂ ಕರಲಸನ್ಮೃಗಶಿಶುಂ ಪಶುಪತಿಂ
ಹರಂ ಶಶಿಧನಂಜಯಪತಂಗನಯನಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 3 ॥

ಅನಂತನವರತ್ನವಿಲಸತ್ಕಟಕಕಿಂಕಿಣಿಝಲಂ ಝಲಝಲಂ ಝಲರವಂ
ಮುಕುಂದವಿಧಿ ಹಸ್ತಗತಮದ್ದಲ ಲಯಧ್ವನಿಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿತ ನರ್ತನ ಪದಂ ।
ಶಕುಂತರಥ ಬರ್ಹಿರಥ ನಂದಿಮುಖ ಭೃಂಗಿರಿಟಿಸಂಘನಿಕಟಂ ಭಯಹರಂ
ಸನಂದ ಸನಕ ಪ್ರಮುಖ ವಂದಿತ ಪದಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 4 ॥

ಅನಂತಮಹಸಂ ತ್ರಿದಶವಂದ್ಯ ಚರಣಂ ಮುನಿ ಹೃದಂತರ ವಸಂತಮಮಲಂ
ಕಬಂಧ ವಿಯದಿಂದ್ವವನಿ ಗಂಧವಹ ವಹ್ನಿಮಖ ಬಂಧುರವಿಮಂಜು ವಪುಷಂ ।
ಅನಂತವಿಭವಂ ತ್ರಿಜಗದಂತರ ಮಣಿಂ ತ್ರಿನಯನಂ ತ್ರಿಪುರ ಖಂಡನ ಪರಂ
ಸನಂದ ಮುನಿ ವಂದಿತ ಪದಂ ಸಕರುಣಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 5 ॥

ಅಚಿಂತ್ಯಮಲಿವೃಂದ ರುಚಿ ಬಂಧುರಗಲಂ ಕುರಿತ ಕುಂದ ನಿಕುರುಂಬ ಧವಲಂ
ಮುಕುಂದ ಸುರ ವೃಂದ ಬಲ ಹಂತೃ ಕೃತ ವಂದನ ಲಸಂತಮಹಿಕುಂಡಲ ಧರಂ ।
ಅಕಂಪಮನುಕಂಪಿತ ರತಿಂ ಸುಜನ ಮಂಗಲನಿಧಿಂ ಗಜಹರಂ ಪಶುಪತಿಂ
ಧನಂಜಯ ನುತಂ ಪ್ರಣತ ರಂಜನಪರಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 6 ॥

ಪರಂ ಸುರವರಂ ಪುರಹರಂ ಪಶುಪತಿಂ ಜನಿತ ದಂತಿಮುಖ ಷಣ್ಮುಖಮಮುಂ
ಮೃಡಂ ಕನಕ ಪಿಂಗಲ ಜಟಂ ಸನಕ ಪಂಕಜ ರವಿಂ ಸುಮನಸಂ ಹಿಮರುಚಿಂ ।
ಅಸಂಘಮನಸಂ ಜಲಧಿ ಜನ್ಮಗರಲಂ ಕವಲಯಂತ ಮತುಲಂ ಗುಣನಿಧಿಂ
ಸನಂದ ವರದಂ ಶಮಿತಮಿಂದು ವದನಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 7 ॥

ಅಜಂ ಕ್ಷಿತಿರಥಂ ಭುಜಂಗಪುಂಗವಗುಣಂ ಕನಕ ಶೃಂಗಿ ಧನುಷಂ ಕರಲಸತ್
ಕುರಂಗ ಪೃಥು ಟಂಕ ಪರಶುಂ ರುಚಿರ ಕುಂಕುಮ ರುಚಿಂ ಡಮರುಕಂ ಚ ದಧತಂ ।
ಮುಕುಂದ ವಿಶಿಖಂ ನಮದವಂಧ್ಯ ಫಲದಂ ನಿಗಮ ವೃಂದ ತುರಗಂ ನಿರುಪಮಂ
ಸ ಚಂಡಿಕಮಮುಂ ಝಟಿತಿ ಸಂಹೃತಪುರಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 8 ॥

ಅನಂಗಪರಿಪಂಥಿನಮಜಂ ಕ್ಷಿತಿ ಧುರಂಧರಮಲಂ ಕರುಣಯಂತಮಖಿಲಂ
ಜ್ವಲಂತಮನಲಂ ದಧತಮಂತಕರಿಪುಂ ಸತತಮಿಂದ್ರ ಸುರವಂದಿತಪದಂ ।
ಉದಂಚದರವಿಂದಕುಲ ಬಂಧುಶತ ಬಿಂಬರುಚಿ ಸಂಹತಿ ಸುಗಂಧಿ ವಪುಷಂ
ಪತಂಜಲಿ ನುತಂ ಪ್ರಣವ ಪಂಜರ ಶುಕಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 9 ॥

ಇತಿ ಸ್ತವಮಮುಂ ಭುಜಗಪುಂಗವ ಕೃತಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪಠತಿ ಯಃ ಕೃತಮುಖಃ
ಸದಃ ಪ್ರಭುಪದ ದ್ವಿತಯದರ್ಶನಪದಂ ಸುಲಲಿತಂ ಚರಣ ಶೃಂಗ ರಹಿತಂ ।
ಸರಃ ಪ್ರಭವ ಸಂಭವ ಹರಿತ್ಪತಿ ಹರಿಪ್ರಮುಖ ದಿವ್ಯನುತ ಶಂಕರಪದಂ
ಸ ಗಚ್ಛತಿ ಪರಂ ನ ತು ಜನುರ್ಜಲನಿಧಿಂ ಪರಮದುಃಖಜನಕಂ ದುರಿತದಂ ॥ 10 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿಮುನಿ ಪ್ರಣೀತಂ ಚರಣಶೃಂಗರಹಿತ ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

********

Leave a Comment