[ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತಂ] ᐈ Vishnu Suktam Lyrics In Kannada Pdf

Vishnu Suktam Stotram Kannada Lyrics

ಓಂ ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ನುಕಂ॑ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಣಿ॒ ಪ್ರವೋ॑ಚಂ॒ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಾನಿ ವಿಮ॒ಮೇ ರಾಜಾಗ್ಂ॑ಸಿ॒ ಯೋ ಅಸ್ಕ॑ಭಾಯ॒ದುತ್ತ॑ರಗ್ಂ ಸ॒ಧಸ್ಥಂ॑ ವಿಚಕ್ರಮಾ॒ಣಸ್ತ್ರೇ॒ಧೋರು॑ಗಾ॒ಯೋ ವಿಷ್ಣೋ॑ರ॒ರಾಟ॑ಮಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋಃ᳚ ಪೃ॒ಷ್ಠಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋಃ॒ ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ᳚ಸ್ಥೋ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒ಸ್ಸ್ಯೂರ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚ರ್ಧ್ರು॒ವಮ॑ಸಿ ವೈಷ್ಣ॒ವಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣ॑ವೇ ತ್ವಾ ॥

ತದ॑ಸ್ಯ ಪ್ರಿ॒ಯಮ॒ಭಿಪಾಥೋ॑ ಅಶ್ಯಾಂ । ನರೋ ಯತ್ರ॑ ದೇವ॒ಯವೋ॒ ಮದ॑ಂತಿ । ಉ॒ರು॒ಕ್ರ॒ಮಸ್ಯ॒ ಸ ಹಿ ಬಂಧು॑ರಿ॒ತ್ಥಾ । ವಿಷ್ಣೋ᳚ ಪ॒ದೇ ಪ॑ರ॒ಮೇ ಮಧ್ವ॒ ಉಥ್ಸಃ॑ । ಪ್ರತದ್ವಿಷ್ಣು॑ಸ್ಸ್ತವತೇ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಯ । ಮೃ॒ಗೋ ನ ಭೀ॒ಮಃ ಕು॑ಚ॒ರೋ ಗಿ॑ರಿ॒ಷ್ಠಾಃ । ಯಸ್ಯೋ॒ರುಷು॑ ತ್ರಿ॒ಷು ವಿ॒ಕ್ರಮ॑ಣೇಷು । ಅಧಿ॑ಕ್ಷ॒ಯಂತಿ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ । ಪ॒ರೋ ಮಾತ್ರ॑ಯಾ ತ॒ನುವಾ॑ ವೃಧಾನ । ನ ತೇ॑ ಮಹಿ॒ತ್ವಮನ್ವ॑ಶ್ನುವಂತಿ ॥

ಉ॒ಭೇ ತೇ॑ ವಿದ್ಮಾ॒ ರಜ॑ಸೀ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ ವಿಷ್ಣೋ॑ ದೇವ॒ತ್ವಂ । ಪ॒ರ॒ಮಸ್ಯ॑ ವಿಥ್ಸೇ । ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ ಪೃಥಿ॒ವೀಮೇ॒ಷ ಏ॒ತಾಂ । ಕ್ಷೇತ್ರಾ॑ಯ॒ ವಿಷ್ಣು॒ರ್ಮನು॑ಷೇ ದಶ॒ಸ್ಯನ್ । ಧ್ರು॒ವಾಸೋ॑ ಅಸ್ಯ ಕೀ॒ರಯೋ॒ ಜನಾ॑ಸಃ । ಊ॒ರು॒ಕ್ಷಿ॒ತಿಗ್ಂ ಸು॒ಜನಿ॑ಮಾಚಕಾರ । ತ್ರಿರ್ದೇ॒ವಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀಮೇ॒ಷ ಏ॒ತಾಂ । ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ ಶ॒ತರ್ಚ॑ಸಂ ಮಹಿ॒ತ್ವಾ । ಪ್ರವಿಷ್ಣು॑ರಸ್ತು ತ॒ವಸ॒ಸ್ತವೀ॑ಯಾನ್ । ತ್ವೇ॒ಷಗ್ಗ್ ಹ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಸ್ಥವಿ॑ರಸ್ಯ॒ ನಾಮ॑ ॥

ಅತೋ॑ ದೇ॒ವಾ ಅ॑ವಂತು ನೋ॒ ಯತೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರ್ವಿಚಕ್ರ॒ಮೇ । ಪೃ॒ಥಿ॒ವ್ಯಾಃ ಸ॒ಪ್ತಧಾಮ॑ಭಿಃ । ಇ॒ದಂ ವಿಷ್ಣು॒ರ್ವಿಚ॑ಕ್ರ॒ಮೇ ತ್ರೇ॒ಧಾ ನಿದ॑ಧೇ ಪ॒ದಂ । ಸಮೂ॑ಢಮಸ್ಯ ಪಾಗ್ಂ ಸು॒ರೇ ॥ ತ್ರೀಣಿ॑ ಪ॒ದಾ ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರ್ಗೋ॒ಪಾ ಅದಾ᳚ಭ್ಯಃ । ತತೋ॒ ಧರ್ಮಾ॑ಣಿ ಧಾ॒ರಯನ್॑ । ವಿಷ್ಣೋಃ॒ ಕರ್ಮಾ॑ಣಿ ಪಶ್ಯತ॒ ಯತೋ᳚ ವ್ರ॒ತಾನಿ॑ ಪಸ್ಪೃ॒ಶೇ । ಇಂದ್ರ॑ಸ್ಯ॒ ಯುಜ್ಯಃ॒ ಸಖಾ᳚ ॥

ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ᳚ ಪರ॒ಮಂ ಪ॒ದಗ್ಂ ಸದಾ॑ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂ॒ರಯಃ॑ । ದಿ॒ವೀವ॒ ಚಕ್ಷು॒ರಾತ॑ತಂ । ತದ್ವಿಪ್ರಾ॑ಸೋ ವಿಪ॒ನ್ಯವೋ॑ ಜಾಗೃ॒ವಾಗ್ಂ ಸ॒ಸ್ಸಮಿ॑ಂಧತೇ । ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ಯತ್ಪ॑ರ॒ಮಂ ಪ॒ದಂ । ಪರ್ಯಾ᳚ಪ್ತ್ಯಾ॒ ಅನ॑ಂತರಾಯಾಯ॒ ಸರ್ವ॑ಸ್ತೋಮೋಽತಿ ರಾ॒ತ್ರ ಉ॑ತ್ತ॒ಮ ಮಹ॑ರ್ಭವತಿ ಸರ್ವ॒ಸ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ॒ ಸರ್ವ॑ಸ್ಯ॒ ಜಿತ್ತ್ಯೈ॒ ಸರ್ವ॑ಮೇ॒ವ ತೇನಾ᳚ಪ್ನೋತಿ॒ ಸರ್ವಂ॑ ಜಯತಿ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

********

Leave a Comment