[ಪ್ರಿಯಂ ಭಾರತಂ] ᐈ Priyam Bharatam Lyrics In Kannada Pdf

Priyam Bharatam Lyrics In Kannada

ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಸುರಮ್ಯಂ ವಿಶಾಲಂ ಪ್ರಕಾಮಂ
ಸರಿತ್ತಾರಹಾರೈಃ ಲಲಾಮಂ ನಿಕಾಮಮ್ ।
ಹಿಮಾದ್ರಿರ್ಲಲಾಟೇ ಪದೇ ಚೈವ ಸಿಂಧುಃ
ಪ್ರಿಯಂ ಭಾರತಂ ಸರ್ವಥಾ ದರ್ಶನೀಯಮ್ ॥ 1 ॥

ಧನಾನಾಂ ನಿಧಾನಂ ಧರಾಯಾಂ ಪ್ರಧಾನಂ
ಇದಂ ಭಾರತಂ ದೇವಲೋಕೇನ ತುಲ್ಯಮ್ ।
ಯಶೋ ಯಸ್ಯ ಶುಭ್ರಂ ವಿದೇಶೇಷು ಗೀತಂ
ಪ್ರಿಯಂ ಭಾರತಂ ತತ್ ಸದಾ ಪೂಜನೀಯಮ್ ॥ 2 ॥

ಅನೇಕೇ ಪ್ರದೇಶಾಃ ಅನೇಕೇ ಚ ವೇಷಾಃ
ಅನೇಕಾನಿ ರುಪಾಣಿ ಭಾಷಾ ಅನೇಕಾಃ ।
ಪರಂ ಯತ್ರ ಸರ್ವೇ ವಯಂ ಭಾರತೀಯಾಃ
ಪ್ರಿಯಂ ಭಾರತಂ ತತ್ ಸದಾ ರಕ್ಷಣೀಯಮ್ ॥ 3 ॥

ವಯಂ ಭಾರತೀಯಾಃ ಸ್ವದೇಶಂ ನಮಾಮಃ
ಪರಂ ಧರ್ಮಮೇಕಂ ಸದಾ ಮಾನಯಾಮಃ ।
ತದರ್ಥಂ ಧನಂ ಜೀವನಂ ಚಾರ್ಪಯಾಮ
ಪ್ರಿಯಂ ಭಾರತಂ ಮೇ ಸದಾ ವಂದನೀಯಮ್ ॥ 4 ॥

ರಚನ: ಡಾ. ಚಂದ್ರಭಾನು ತ್ರಿಪಾಠೀ

********

Leave a Comment