[ப்ரியம் பா4ரதம்] ᐈ Priyam Bharatam Lyrics In Tamil Pdf

Priyam Bharatam Lyrics In Tamil

ப்ரக்ருத்யா ஸுரம்யஂ விஶாலஂ ப்ரகாமம்
ஸரித்தாரஹாரை: லலாமஂ நிகாமம் ।
ஹிமாத்3ரிர்லலாடே பதே3 சைவ ஸின்து4:
ப்ரியம் பா4ரதஂ ஸர்வதா2 த3ர்ஶனீயம் ॥ 1 ॥

4னானாஂ நிதா4னம் த4ராயாஂ ப்ரதா4னம்
இத3ம் பா4ரதம் தே3வலோகேன துல்யம் ।
யஶோ யஸ்ய ஶுப்4ரஂ விதே3ஶேஷு கீ3தம்
ப்ரியம் பா4ரதஂ தத் ஸதா3 பூஜனீயம் ॥ 2 ॥

அனேகே ப்ரதே3ஶா: அனேகே ச வேஷா:
அனேகானி ருபாணி பா4ஷா அனேகா: ।
பரஂ யத்ர ஸர்வே வயம் பா4ரதீயா:
ப்ரியம் பா4ரதஂ தத் ஸதா3 ரக்ஷணீயம் ॥ 3 ॥

வயம் பா4ரதீயா: ஸ்வதே3ஶஂ நமாம:
பரம் த4ர்மமேகஂ ஸதா3 மானயாம: ।
தத3ர்த2ம் த4னஂ ஜீவனஂ சார்பயாம
ப்ரியம் பா4ரதஂ மே ஸதா3 வன்த3னீயம் ॥ 4 ॥

ரசன: டா3. சன்த்3ரபா4னு த்ரிபாடீ2

********

Leave a Comment