[ప్రియం భారతం] ᐈ Priyam Bharatam Lyrics In Telugu Pdf

Priyam Bharatam Lyrics In Telugu

ప్రకృత్యా సురమ్యం విశాలం ప్రకామం
సరిత్తారహారైః లలామం నికామమ్ ।
హిమాద్రిర్లలాటే పదే చైవ సింధుః
ప్రియం భారతం సర్వథా దర్శనీయమ్ ॥ 1 ॥

ధనానాం నిధానం ధరాయాం ప్రధానం
ఇదం భారతం దేవలోకేన తుల్యమ్ ।
యశో యస్య శుభ్రం విదేశేషు గీతం
ప్రియం భారతం తత్ సదా పూజనీయమ్ ॥ 2 ॥

అనేకే ప్రదేశాః అనేకే చ వేషాః
అనేకాని రుపాణి భాషా అనేకాః ।
పరం యత్ర సర్వే వయం భారతీయాః
ప్రియం భారతం తత్ సదా రక్షణీయమ్ ॥ 3 ॥

వయం భారతీయాః స్వదేశం నమామః
పరం ధర్మమేకం సదా మానయామః ।
తదర్థం ధనం జీవనం చార్పయామ
ప్రియం భారతం మే సదా వందనీయమ్ ॥ 4 ॥

రచన: డా. చంద్రభాను త్రిపాఠీ

********

Leave a Comment