[ସଂଧ୍ଯା ଵଂଦନମ୍] ᐈ Sandhyavandanam Lyrics In Odia/Oriya With PDF

Sandhyavandanam Lyrics In Odia/Oriya

ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି
ଅପଵିତ୍ରଃ ପଵିତ୍ରୋ ଵା ସର୍ଵାଵସ୍ଥାଂ᳚ ଗତୋଽପିଵା ।
ଯଃ ସ୍ମରେତ୍ ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷଂ ସ ବାହ୍ଯାଭ୍ଯଂତର ଶ୍ଶୁଚିଃ ॥
ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷ ! ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷ ! ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷାଯ ନମଃ ।

ଆଚମନଃ
ଓଂ ଆଚମ୍ଯ
ଓଂ କେଶଵାଯ ସ୍ଵାହା
ଓଂ ନାରାଯଣାଯ ସ୍ଵାହା
ଓଂ ମାଧଵାଯ ସ୍ଵାହା (ଇତି ତ୍ରିରାଚମ୍ଯ)
ଓଂ ଗୋଵିଂଦାଯ ନମଃ (ପାଣୀ ମାର୍ଜଯିତ୍ଵା)
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁସୂଦନାଯ ନମଃ (ଓଷ୍ଠୌ ମାର୍ଜଯିତ୍ଵା)
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵାମନାଯ ନମଃ (ଶିରସି ଜଲଂ ପ୍ରୋକ୍ଷ୍ଯ)
ଓଂ ଶ୍ରୀଧରାଯ ନମଃ
ଓଂ ହୃଷୀକେଶାଯ ନମଃ (ଵାମହସ୍ତେ ଜଲଂ ପ୍ରୋକ୍ଷ୍ଯ)
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାଯ ନମଃ (ପାଦଯୋଃ ଜଲଂ ପ୍ରୋକ୍ଷ୍ଯ)
ଓଂ ଦାମୋଦରାଯ ନମଃ (ଶିରସି ଜଲଂ ପ୍ରୋକ୍ଷ୍ଯ)
ଓଂ ସଂକର୍ଷଣାଯ ନମଃ (ଅଂଗୁଳିଭିଶ୍ଚିବୁକଂ ଜଲଂ ପ୍ରୋକ୍ଷ୍ଯ)
ଓଂ ଵାସୁଦେଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଦ୍ଯୁମ୍ନାଯ ନମଃ (ନାସିକାଂ ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ଵା)
ଓଂ ଅନିରୁଦ୍ଧାଯ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଧୋକ୍ଷଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ନାରସିଂହାଯ ନମଃ (ନେତ୍ରେ ଶ୍ରୋତ୍ରେ ଚ ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ଵା)
ଓଂ ଅଚ୍ଯୁତାଯ ନମଃ (ନାଭିଂ ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ଵା)
ଓଂ ଜନାର୍ଧନାଯ ନମଃ (ହୃଦଯଂ ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ଵା)
ଓଂ ଉପେଂଦ୍ରାଯ ନମଃ (ହସ୍ତଂ ଶିରସି ନିକ୍ଷିପ୍ଯ)
ଓଂ ହରଯେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଯ ନମଃ (ଅଂସୌ ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ଵା)
ଓଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମୋ ନମଃ

(ଏତାନ୍ଯୁଚ୍ଚାର୍ଯ ଉପ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରକାରଂ କୃତେ ଅଂଗାନି ଶୁଦ୍ଧାନି ଭଵେଯୁଃ)

ଭୂତୋଚ୍ଚାଟନ
ଉତ୍ତିଷ୍ଠଂତୁ । ଭୂତ ପିଶାଚାଃ । ଯେ ତେ ଭୂମିଭାରକାଃ । ଯେ ତେଷାମଵିରୋଧେନ । ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ସମାରଭେ । ଓଂ ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵଃ ।
ଦୈଵୀ ଗାଯତ୍ରୀ ଚଂଦଃ ପ୍ରାଣାଯାମେ ଵିନିଯୋଗଃ

(ପ୍ରାଣାଯାମଂ କୃତ୍ଵା କୁଂଭକେ ଇମଂ ଗାଯତ୍ରୀ ମଂତ୍ରମୁଚ୍ଛରେତ୍)

ପ୍ରାଣାଯାମଃ
ଓଂ ଭୂଃ । ଓଂ ଭୁଵଃ । ଓଗ୍-ମ୍ ସୁଵଃ । ଓଂ ମହଃ । ଓଂ ଜନଃ । ଓଂ ତପଃ । ଓଗ୍-ମ୍ ସ॒ତ୍ଯମ୍ ।
ଓଂ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ଯଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ଯ॑ ଧୀମହି ।
ଧିଯୋ॒ ଯୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦଯା᳚ତ୍ ॥
ଓମାପୋ॒ ଜ୍ଯୋତୀ॒ ରସୋ॒ଽମୃତଂ॒ ବ୍ରହ୍ମ॒ ଭୂ-ର୍ଭୁଵ॒-ସ୍ସୁଵ॒ରୋମ୍ ॥ (ତୈ. ଅର. 10-27)

ସଂକଲ୍ପଃ
ମମୋପାତ୍ତ, ଦୁରିତ କ୍ଷଯଦ୍ଵାରା, ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ମୁଦ୍ଦିସ୍ଯ, ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ପ୍ରୀତ୍ଯର୍ଥଂ, ଶୁଭେ, ଶୋଭନେ, ଅଭ୍ଯୁଦଯ ମୁହୂର୍ତେ, ଶ୍ରୀ ମହାଵିଷ୍ଣୋ ରାଜ୍ଞଯା, ପ୍ରଵର୍ତ ମାନସ୍ଯ, ଅଦ୍ଯ ବ୍ରହ୍ମଣଃ, ଦ୍ଵିତୀଯ ପରାର୍ଥେ, ଶ୍ଵେତଵରାହ କଲ୍ପେ, ଵୈଵଶ୍ଵତ ମନ୍ଵଂତରେ, କଲିଯୁଗେ, ପ୍ରଥମ ପାଦେ, (ଭାରତ ଦେଶଃ – ଜଂବୂ ଦ୍ଵୀପେ, ଭରତ ଵର୍ଷେ, ଭରତ ଖଂଡେ, ମେରୋଃ ଦକ୍ଷିଣ/ଉତ୍ତର ଦିଗ୍ଭାଗେ; ଅମେରିକା – କ୍ରୌଂଚ ଦ୍ଵୀପେ, ରମଣକ ଵର୍ଷେ, ଐଂଦ୍ରିକ ଖଂଡେ, ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ରାଂତରେ, କପିଲାରଣ୍ଯେ), ଶୋଭନ ଗୃହେ, ସମସ୍ତ ଦେଵତା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହରିହର ଗୁରୁଚରଣ ସନ୍ନିଥୌ, ଅସ୍ମିନ୍, ଵର୍ତମାନ, ଵ୍ଯାଵହାରିକ, ଚାଂଦ୍ରମାନ, … ସଂଵତ୍ସରେ, … ଅଯନେ, … ଋତେ, … ମାସେ, … ପକ୍ଷେ, … ତିଥୌ, … ଵାସରେ, … ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର, ଶୁଭ ଯୋଗ, ଶୁଭ କରଣ, ଏଵଂଗୁଣ, ଵିଶେଷଣ, ଵିଶିଷ୍ଠାଯାଂ, ଶୁଭ ତିଥୌ, ଶ୍ରୀମାନ୍, … ଗୋତ୍ରଃ, … ନାମଧେଯଃ, … ଗୋତ୍ରସ୍ଯ, … ନାମଧେଯୋହଂଃ ପ୍ରାତଃ/ମଧ୍ଯାହ୍ନିକ/ସାଯଂ ସଂଧ୍ଯାମ୍ ଉପାସିଷ୍ଯେ ॥

ମାର୍ଜନଃ
ଓଂ ଆପୋ॒ହିଷ୍ଠା ମ॑ଯୋ॒ଭୁଵଃ॑ । ତା ନ॑ ଊ॒ର୍ଜେ ଦ॑ଧାତନ । ମ॒ହେରଣା॑ଯ॒ ଚକ୍ଷ॑ସେ । ଯୋ ଵଃ॑ ଶି॒ଵତ॑ମୋ॒ ରସଃ॑ । ତସ୍ଯ॑ ଭାଜଯତେ॒ ହ ନଃ॒ । ଉ॒ଶ॒ତୀରି॑ଵ ମା॒ତରଃ॑ । ତସ୍ମା॒ ଅରଂ॑ଗ ମାମ ଵଃ । ଯସ୍ଯ॒ କ୍ଷଯା॑ଯ॒ ଜିନ୍ଵ॑ଥ । ଆପୋ॑ ଜ॒ନଯ॑ଥା ଚ ନଃ । (ତୈ. ଅର. 4-42)

(ଇତି ଶିରସି ମାର୍ଜଯେତ୍)

(ହସ୍ତେନ ଜଲଂ ଗୃହୀତ୍ଵା)

ପ୍ରାତଃ କାଲ ମଂତ୍ରାଚମନଃ
ସୂର୍ଯ ଶ୍ଚ, ମାମନ୍ଯୁ ଶ୍ଚ, ମନ୍ଯୁପତଯ ଶ୍ଚ, ମନ୍ଯୁ॑କୃତେ॒ଭ୍ଯଃ । ପାପେଭ୍ଯୋ॑ ରକ୍ଷଂ॒ତାମ୍ । ଯଦ୍ରାତ୍ର୍ଯା ପାପ॑ ମକା॒ର୍ଷଂ । ମନସା ଵାଚା॑ ହ॒ସ୍ତାଭ୍ଯାଂ । ପଦ୍ଭ୍ଯା ମୁଦରେ॑ଣ ଶିଂ॒ଚା । ରାତ୍ରି॒ ସ୍ତଦ॑ଵଲୁଂ॒ପତୁ । ଯତ୍କିଂଚ॑ ଦୁରି॒ତଂ ମଯି॑ । ଇଦମହଂ ମା ମମୃ॑ତ ଯୋ॒ ନୌ । ସୂର୍ଯେ ଜ୍ଯୋତିଷି ଜୁହୋ॑ମି ସ୍ଵା॒ହା᳚ ॥ (ତୈ. ଅର. 10. 24)

ମଧ୍ଯାହ୍ନ କାଲ ମଂତ୍ରାଚମନଃ
ଆପଃ॑ ପୁନଂତୁ ପୃଥି॒ଵୀଂ ପୃ॑ଥି॒ଵୀ ପୂ॒ତା ପୁ॑ନାତୁ॒ ମାଂ । ପୁ॒ନଂତୁ॒ ବ୍ରହ୍ମ॑ଣ॒ସ୍ପତି॒ ର୍ବ୍ରହ୍ମା॑ ପୂ॒ତା ପୁ॑ନାତୁ॒ ମାଂ । ଯଦୁଚ୍ଛି॑ଷ୍ଟ॒ ମଭୋ᳚ଜ୍ଯଂ॒ ଯଦ୍ଵା॑ ଦୁ॒ଶ୍ଚରି॑ତଂ॒ ମମ॑ । ସର୍ଵଂ॑ ପୁନଂତୁ॒ ମା ମାପୋ॑ଽସ॒ତାଂଚ॑ ପ୍ରତି॒ଗ୍ରହ॒ଗ୍ଗ୍॒ ସ୍ଵାହା᳚ ॥ (ତୈ. ଅର. ପରିଶିଷ୍ଟଃ 10. 30)

ସାଯଂକାଲ ମଂତ୍ରାଚମନଃ
ଅଗ୍ନି ଶ୍ଚ ମା ମନ୍ଯୁ ଶ୍ଚ ମନ୍ଯୁପତଯ ଶ୍ଚ ମନ୍ଯୁ॑କୃତେଭ୍ଯଃ । ପାପେଭ୍ଯୋ॑ ରକ୍ଷଂ॒ତାଂ । ଯଦହ୍ନା ପାପ॑ ମକା॒ର୍ଷଂ । ମନସା ଵାଚା॑ ହସ୍ତା॒ଭ୍ଯାଂ । ପଦ୍ଭ୍ଯା ମୁଦରେ॑ଣ ଶିଂ॒ଚା । ଅହ ସ୍ତଦ॑ଵଲୁଂ॒ପତୁ । ଯ ତ୍କିଂଚ॑ ଦୁରି॒ତଂ ମଯି॑ । ଇଦ ମହଂ ମା ମମୃ॑ତ ଯୋ॒ନୌ । ସତ୍ଯେ ଜ୍ଯୋତିଷି ଜୁହୋମି ସ୍ଵା॒ହା ॥ (ତୈ. ଅର. 10. 24)

(ଇତି ମଂତ୍ରେଣ ଜଲଂ ପିବେତ୍)

ଆଚମ୍ଯ (ଓଂ କେଶଵାଯ ସ୍ଵାହା, … ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମୋ ନମଃ)

ଦ୍ଵିତୀଯ ମାର୍ଜନଃ
ଦ॒ଧି॒ କ୍ରାଵଣ୍ଣୋ॑ ଅକାରିଷଂ । ଜି॒ଷ୍ଣୋ ରଶ୍ଵ॑ସ୍ଯ ଵା॒ଜି॑ନଃ ।
ସୁ॒ରଭିନୋ॒ ମୁଖା॑କର॒ତ୍ପ୍ରଣ॒ ଆଯୂଗ୍-ମ୍॑ଷି ତାରିଷତ୍ ॥

(ସୂର୍ଯପକ୍ଷେ ଲୋକଯାତ୍ରା ନିର୍ଵାହକ ଇତ୍ଯର୍ଥଃ)

ଓଂ ଆପୋ॒ ହିଷ୍ଠା ମ॑ଯୋ॒ଭୁଵଃ॑ । ତା ନ॑ ଊ॒ର୍ଜେ ଦ॑ଧାତନ । ମ॒ହେରଣା॑ଯ॒ ଚକ୍ଷ॑ସେ । ଯୋ ଵଃ॑ ଶି॒ଵତ॑ମୋ॒ ରସଃ॑ । ତସ୍ଯ॑ ଭାଜଯତେ॒ ହ ନଃ॒ । ଉ॒ଶ॒ତୀରି॑ଵ ମା॒ତରଃ॑ । ତସ୍ମା॒ ଅର॑ଂଗ ମାମ ଵଃ । ଯସ୍ଯ॒ କ୍ଷଯା॑ଯ॒ ଜିନ୍ଵ॑ଥ । ଆପୋ॑ ଜ॒ନଯ॑ଥା ଚ ନଃ ॥ (ତୈ. ଅର. 4. 42)

ପୁନଃ ମାର୍ଜନଃ
ହିର॑ଣ୍ଯଵର୍ଣା॒ ଶ୍ଶୁଚ॑ଯଃ ପାଵ॒କାଃ ଯା ସୁ॑ଜା॒ତଃ କ॒ଶ୍ଯପୋ॒ ଯା ସ୍ଵିଂଦ୍ରଃ॑ । ଅ॒ଗ୍ନିଂ ଯା ଗର୍ଭ॑ନ୍-ଦଧି॒ରେ ଵିରୂ॑ପା॒ ସ୍ତାନ॒ ଆପ॒ଶ୍ଶଗ୍ଗ୍ ସ୍ଯୋ॒ନା ଭ॑ଵଂତୁ । ଯା ସା॒ଗ୍-ମ୍॒ ରାଜା॒ ଵରୁ॑ଣୋ॒ ଯାତି॒ ମଧ୍ଯେ॑ ସତ୍ଯାନୃ॒ତେ ଅ॑ଵ॒ପଶ୍ଯଂ॒ ଜନା॑ନାଂ । ମ॒ଧୁ॒ ଶ୍ଚୁତ॒ଶ୍ଶୁଚ॑ଯୋ॒ ଯାଃ ପା॑ଵ॒କା ସ୍ତାନ॒ ଆପ॒ଶ୍ଶଗ୍ଗ୍ ସ୍ଯୋ॒ନା ଭ॑ଵଂତୁ । ଯାସାଂ᳚ ଦେ॒ଵା ଦି॒ଵି କୃ॒ଣ୍ଵଂତି॑ ଭ॒କ୍ଷଂ ଯା ଅଂ॒ତରି॑କ୍ଷେ ବହୁ॒ଥା ଭଵଂ॑ତି । ଯାଃ ପୃ॑ଥି॒ଵୀଂ ପଯ॑ସୋଂ॒ଦଂତି॑ ଶ୍ଶୁ॒କ୍ରାସ୍ତାନ॒ ଆପ॒ଶଗ୍ଗ୍ ସ୍ଯୋ॒ନା ଭ॑ଵଂତୁ । ଯାଃ ଶି॒ଵେନ॑ ମା॒ ଚକ୍ଷୁ॑ଷା ପଶ୍ଯତାପଶ୍ଶି॒ଵଯା॑ ତ॒ନୁ ଵୋପ॑ସ୍ପୃଶତ॒ ତ୍ଵଚ॑ ମ୍ମେ । ସର୍ଵାଗ୍-ମ୍॑ ଅ॒ଗ୍ନୀଗ୍-ମ୍ ର॑ପ୍ସୁ॒ଷଦୋ॑ ହୁ॒ଵେ ଵୋ॒ ମଯି॒ ଵର୍ଚୋ॒ ବଲ॒ ମୋଜୋ॒ ନିଧ॑ତ୍ତ ॥ (ତୈ. ସଂ. 5. 6. 1)
(ମାର୍ଜନଂ କୁର୍ଯାତ୍)

ଅଘମର୍ଷଣ ମଂତ୍ରଃ ପାପଵିମୋଚନଂ

(ହସ୍ତେନ ଜଲମାଦାଯ ନିଶ୍ଶ୍ଵସ୍ଯ ଵାମତୋ ନିକ୍ଷିତପେତ୍)
ଦ୍ରୁ॒ପ॒ଦା ଦି॑ଵ ମୁଂଚତୁ । ଦ୍ରୁ॒ପ॒ଦା ଦି॒ଵେ ନ୍ମୁ॑ମୁଚା॒ନଃ ।
ସ୍ଵି॒ନ୍ନ ସ୍ସ୍ନା॒ତ୍ଵୀ ମଲା॑ ଦିଵଃ । ପୂ॒ତଂ ପଵିତ୍ରେ॑ଣେ॒ ଵାଜ୍ଯଂ᳚ ଆପ॑ ଶ୍ଶୁଂଦଂତୁ॒ ମୈନ॑ସଃ ॥ (ତୈ. ବ୍ରା. 266)

ଆଚମ୍ଯ (ଓଂ କେଶଵାଯ ସ୍ଵାହା, … ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମୋ ନମଃ)
ପ୍ରାଣାଯାମମ୍ଯ

ଲଘୁସଂକଲ୍ପଃ
ପୂର୍ଵୋକ୍ତ ଏଵଂଗୁଣ ଵିଶେଷଣ ଵିଶିଷ୍ଠାଯାଂ ଶୁଭତିଥୌ ମମୋପାତ୍ତ ଦୁରିତ କ୍ଷଯଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ମୁଦ୍ଦିସ୍ଯ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ପ୍ରୀତ୍ଯର୍ଥଂ ପ୍ରାତସ୍ସଂଧ୍ଯାଂଗ ଯଥା କାଲୋଚିତ ଅର୍ଘ୍ଯପ୍ରଦାନଂ କରିଷ୍ଯେ ॥

ପ୍ରାତଃ କାଲାର୍ଘ୍ଯ ମଂତ୍ରଂ
ଓଂ ଭୂର୍ଭୁଵ॒ସ୍ସୁଵଃ॑ ॥ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ଯଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ଯ॑ ଧୀମହି । ଧିଯୋ॒ ଯୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦଯା᳚ତ୍ ॥ 3 ॥

ମଧ୍ଯାହ୍ନାର୍ଘ୍ଯ ମଂତ୍ରଂ
ଓଂ ହ॒ଗ୍-ମ୍॒ ସଶ୍ଶୁ॑ଚି॒ଷ ଦ୍ଵସୁ॑ରଂତରିକ୍ଷ॒ସ ଦ୍ଦୋତା॑ ଵେଦି॒ଷଦତି॑ଥି ର୍ଦୁରୋଣ॒ସତ୍ । ନୃ॒ଷ ଦ୍ଵ॑ର॒ସ ଦୃ॑ତ॒ସ ଦ୍ଵ୍ଯୋ॑ମ॒ ସଦ॒ବ୍ଜା ଗୋ॒ଜା ଋ॑ତ॒ଜା ଅ॑ଦ୍ରି॒ଜା ଋ॒ତମ୍-ବୃ॒ହତ୍ ॥ (ତୈ. ଅର. 10. 4)

ସାଯଂ କାଲାର୍ଘ୍ଯ ମଂତ୍ରଂ
ଓଂ ଭୂର୍ଭୁଵ॒ସ୍ସୁଵଃ॑ ॥ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ଯଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ଯ॑ ଧୀମହି । ଧିଯୋ॒ ଯୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦଯା᳚ତ୍ ॥ ଓଂ ଭୂଃ । ଓଂ ଭୁଵଃ । ଓଗ୍-ମ୍ ସୁଵଃ । ଓଂ ମହଃ । ଓଂ ଜନଃ । ଓଂ ତପଃ । ଓଗ୍-ମ୍ ସ॒ତ୍ଯମ୍ । ଓଂ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ଯଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ଯ॑ ଧୀମହି । ଧିଯୋ॒ ଯୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦଯା᳚ତ୍ ॥ ଓମାପୋ॒ ଜ୍ଯୋତୀ॒ ରସୋ॒ଽମୃତଂ॒ ବ୍ରହ୍ମ॒ ଭୂ-ର୍ଭୁଵ॒-ସ୍ସୁଵ॒ରୋମ୍ ॥

(ଇତ୍ଯଂଜଲିତ୍ରଯଂ ଵିସୃଜେତ୍)

କାଲାତିକ୍ରମଣ ପ୍ରାଯଶ୍ଚିତ୍ତଂ
ଆଚମ୍ଯ…
ପୂର୍ଵୋକ୍ତ ଏଵଂଗୁଣ ଵିଶେଷଣ ଵିଶିଷ୍ଠାଯାଂ ଶୁଭତିଥୌ ମମୋପାତ୍ତ ଦୁରିତ କ୍ଷଯଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ମୁଦ୍ଦିସ୍ଯ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ପ୍ରୀତ୍ଯର୍ଥଂ କାଲାତିକ୍ରମ ଦୋଷପରିହାରାର୍ଥଂ ଚତୁର୍ଥା ଅର୍ଘ୍ଯପ୍ରଦାନଂ କରିଷ୍ଯେ ॥

ଓଂ ଭୂର୍ଭୁଵ॒ସ୍ସୁଵଃ॑ ॥ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ଯଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ଯ॑ ଧୀମହି । ଧିଯୋ॒ ଯୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦଯା᳚ତ୍ ॥ ଓଂ ଭୂଃ । ଓଂ ଭୁଵଃ । ଓଗ୍-ମ୍ ସୁଵଃ । ଓଂ ମହଃ । ଓଂ ଜନଃ । ଓଂ ତପଃ । ଓଗ୍-ମ୍ ସ॒ତ୍ଯମ୍ । ଓଂ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ଯଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ଯ॑ ଧୀମହି । ଧିଯୋ॒ ଯୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦଯା᳚ତ୍ ॥ ଓମାପୋ॒ ଜ୍ଯୋତୀ॒ ରସୋ॒ଽମୃତଂ॒ ବ୍ରହ୍ମ॒ ଭୂ-ର୍ଭୁଵ॒-ସ୍ସୁଵ॒ରୋମ୍ ॥
(ଇତି ଜଲଂ ଵିସୃଜେତ୍)

ସଜଲ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣଂ
ଓଂ ଉ॒ଦ୍ଯଂତ॑ମସ୍ତଂ॒ ଯଂତ॑ ମାଦି॒ତ୍ଯ ମ॑ଭିଥ୍ଯା॒ଯ ନ୍କୁ॒ର୍ଵନ୍-ବ୍ରା᳚ହ୍ମ॒ଣୋ ଵି॒ଦ୍ଵାନ୍ ତ୍ସ॒କଲ॑ମ୍-ଭ॒ଦ୍ରମ॑ଶ୍ନୁତେ॒ ଅସାଵା॑ଦି॒ତ୍ଯୋ ବ୍ର॒ହ୍ମେତି॒ ॥ ବ୍ରହ୍ମୈ॒ଵ ସନ୍-ବ୍ରହ୍ମା॒ପ୍ଯେତି॒ ଯ ଏ॒ଵଂ ଵେଦ ॥ ଅସାଵାଦିତ୍ଯୋ ବ୍ରହ୍ମ ॥ (ତୈ. ଅର. 2. 2)

(ଏଵଂ ଅର୍ଘ୍ଯତ୍ରଯଂ ଦଦ୍ଯାତ୍ କାଲାତିକ୍ରମଣେ ପୂର୍ଵଵତ୍)
(ପଶ୍ଚାତ୍ ହସ୍ତେନ ଜଲମାଦାଯ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣଂ କୁର୍ଯାତ୍)
(ଦ୍ଵିରାଚମ୍ଯ ପ୍ରାଣାଯାମ ତ୍ରଯଂ କୃତ୍ଵା)

ଆଚମ୍ଯ (ଓଂ କେଶଵାଯ ସ୍ଵାହା, … ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମୋ ନମଃ)

ସଂଧ୍ଯାଂଗ ତର୍ପଣଂ
ପ୍ରାତଃକାଲ ତର୍ପଣଂ
ସଂଧ୍ଯାଂ ତର୍ପଯାମି, ଗାଯତ୍ରୀଂ ତର୍ପଯାମି, ବ୍ରାହ୍ମୀଂ ତର୍ପଯାମି, ନିମୃଜୀଂ ତର୍ପଯାମି ॥

ମଧ୍ଯାହ୍ନ ତର୍ପଣଂ
ସଂଧ୍ଯାଂ ତର୍ପଯାମି, ସାଵିତ୍ରୀଂ ତର୍ପଯାମି, ରୌଦ୍ରୀଂ ତର୍ପଯାମି, ନିମୃଜୀଂ ତର୍ପଯାମି ॥

ସାଯଂକାଲ ତର୍ପଣଂ
ସଂଧ୍ଯାଂ ତର୍ପଯାମି, ସରସ୍ଵତୀଂ ତର୍ପଯାମି, ଵୈଷ୍ଣଵୀଂ ତର୍ପଯାମି, ନିମୃଜୀଂ ତର୍ପଯାମି ॥

(ପୁନରାଚମନଂ କୁର୍ଯାତ୍)

ଗାଯତ୍ରୀ ଅଵାହନ
ଓମିତ୍ଯେକାକ୍ଷ॑ରଂ ବ୍ର॒ହ୍ମ । ଅଗ୍ନିର୍ଦେଵତା ବ୍ରହ୍ମ॑ ଇତ୍ଯା॒ର୍ଷମ୍ । ଗାଯତ୍ରଂ ଛଂଦଂ ପରମାତ୍ମଂ॑ ସରୂ॒ପମ୍ । ସାଯୁଜ୍ଯଂ ଵି॑ନିଯୋ॒ଗ॒ମ୍ ॥ (ତୈ. ଅର. 10. 33)

ଆଯା॑ତୁ॒ ଵର॑ଦା ଦେ॒ଵୀ॒ ଅ॒କ୍ଷରଂ॑ ବ୍ରହ୍ମ॒ସଂମି॒ତମ୍ । ଗା॒ଯ॒ତ୍ରୀଂ᳚ ଛଂଦ॑ସାଂ ମା॒ତେଦଂ ବ୍ର॑ହ୍ମ ଜୁ॒ଷସ୍ଵ॑ ମେ । ଯଦହ୍ନା᳚ତ୍-କୁରୁ॑ତେ ପା॒ପଂ॒ ତଦହ୍ନା᳚ତ୍-ପ୍ରତି॒ମୁଚ୍ଯ॑ତେ । ଯଦ୍ରାତ୍ରିଯା᳚ତ୍-କୁରୁ॑ତେ ପା॒ପଂ॒ ତଦ୍ରାତ୍ରିଯା᳚ତ୍-ପ୍ରତି॒ମୁଚ୍ଯ॑ତେ । ସର୍ଵ॑ ଵ॒ର୍ଣେ ମ॑ହାଦେ॒ଵି॒ ସଂ॒ଧ୍ଯାଵି॑ଦ୍ଯେ ସ॒ରସ୍ଵ॑ତି ॥

ଓଜୋ॑ଽସି॒ ସହୋ॑ଽସି॒ ବଲ॑ମସି॒ ଭ୍ରାଜୋ॑ଽସି ଦେ॒ଵାନାଂ॒ ଧାମ॒ନାମା॑ସି॒ ଵିଶ୍ଵ॑ମସି ଵି॒ଶ୍ଵାଯୁ॒-ସ୍ସର୍ଵ॑ମସି ସ॒ର୍ଵାଯୁ-ରଭିଭୂରୋଂ । ଗାଯତ୍ରୀ-ମାଵା॑ହଯା॒ମି॒ ସାଵିତ୍ରୀ-ମାଵା॑ହଯା॒ମି॒ ସରସ୍ଵତୀ-ମାଵା॑ହଯା॒ମି॒ ଛଂଦର୍ଷୀ-ନାଵା॑ହଯା॒ମି॒ ଶ୍ରିଯ-ମାଵାହ॑ଯା॒ମି॒ ଗାଯତ୍ରିଯା ଗାଯତ୍ରୀ ଚ୍ଛଂଦୋ ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରଋଷି ସ୍ସଵିତା ଦେଵତାଽଗ୍ନିର୍-ମୁଖଂ ବ୍ରହ୍ମା ଶିରୋ ଵିଷ୍ଣୁର୍-ହୃଦଯଗ୍-ମ୍ ରୁଦ୍ର-ଶ୍ଶିଖା ପୃଥିଵୀ ଯୋନିଃ ପ୍ରାଣାପାନ ଵ୍ଯାନୋଦାନ ସମାନା ସପ୍ରାଣା ଶ୍ଵେତଵର୍ଣା ସାଂଖ୍ଯାଯନ ସଗୋତ୍ରା ଗାଯତ୍ରୀ ଚତୁର୍ଵିଗ୍-ମ୍ ଶତ୍ଯକ୍ଷରା ତ୍ରିପଦା॑ ଷଟ୍-କୁ॒କ୍ଷିଃ॒ ପଂଚ-ଶୀର୍ଷୋପନଯନେ ଵି॑ନିଯୋ॒ଗଃ॒ । ଓଂ ଭୂଃ । ଓଂ ଭୁଵଃ । ଓଗ୍-ମ୍ ସୁଵଃ । ଓଂ ମହଃ । ଓଂ ଜନଃ । ଓଂ ତପଃ । ଓଗ୍-ମ୍ ସ॒ତ୍ଯମ୍ । ଓଂ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ଯଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ଯ॑ ଧୀମହି । ଧିଯୋ॒ ଯୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦଯା᳚ତ୍ ॥ ଓମାପୋ॒ ଜ୍ଯୋତୀ॒ ରସୋ॒ଽମୃତଂ॒ ବ୍ରହ୍ମ॒ ଭୂ-ର୍ଭୁଵ॒-ସ୍ସୁଵ॒ରୋମ୍ ॥ (ମହାନାରାଯଣ ଉପନିଷତ୍)

ଆଚମ୍ଯ (ଓଂ କେଶଵାଯ ସ୍ଵାହା, … ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମୋ ନମଃ)

ଜପସଂକଲ୍ପଃ
ପୂର୍ଵୋକ୍ତ ଏଵଂଗୁଣ ଵିଶେଷଣ ଵିଶିଷ୍ଠାଯାଂ ଶୁଭତିଥୌ ମମୋପାତ୍ତ ଦୁରିତ କ୍ଷଯଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ମୁଦ୍ଦିସ୍ଯ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ପ୍ରୀତ୍ଯର୍ଥଂ ସଂଧ୍ଯାଂଗ ଯଥାଶକ୍ତି ଗାଯତ୍ରୀ ମହାମଂତ୍ର ଜପଂ କରିଷ୍ଯେ ॥

କରନ୍ଯାସଃ
ଓଂ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁଃ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନେ ଅଂଗୁଷ୍ଟାଭ୍ଯାଂ ନମଃ ।
ଵରେ᳚ଣ୍ଯଂ॒ ଵିଷ୍ଣଵାତ୍ମନେ ତର୍ଜନୀଭ୍ଯାଂ ନମଃ ।
ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ଯ॑ ରୁଦ୍ରାତ୍ମନେ ମଧ୍ଯମାଭ୍ଯାଂ ନମଃ ।
ଧୀମହି ସତ୍ଯାତ୍ମନେ ଅନାମିକାଭ୍ଯାଂ ନମଃ ।
ଧିଯୋ॒ ଯୋ ନଃ॑ ଜ୍ଞାନାତ୍ମନେ କନିଷ୍ଟିକାଭ୍ଯାଂ ନମଃ ।
ପ୍ରଚୋଦଯା᳚ତ୍ ସର୍ଵାତ୍ମନେ କରତଲ କରପୃଷ୍ଟାଭ୍ଯାଂ ନମଃ ।

ଅଂଗନ୍ଯାସଃ
ଓଂ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁଃ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନେ ହୃଦଯାଯ ନମଃ ।
ଵରେ᳚ଣ୍ଯଂ॒ ଵିଷ୍ଣଵାତ୍ମନେ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ଯ॑ ରୁଦ୍ରାତ୍ମନେ ଶିଖାଯୈ ଵଷଟ୍ ।
ଧୀମହି ସତ୍ଯାତ୍ମନେ କଵଚାଯ ହୁଂ ।
ଧିଯୋ॒ ଯୋ ନଃ॑ ଜ୍ଞାନାତ୍ମନେ ନେତ୍ରତ୍ରଯାଯ ଵୌଷଟ୍ ।
ପ୍ରଚୋଦଯା᳚ତ୍ ସର୍ଵାତ୍ମନେ ଅସ୍ତ୍ରାଯଫଟ୍ ।
ଓଂ ଭୂର୍ଭୁଵ॒ସ୍ସୁଵ॒ରୋମିତି ଦିଗ୍ଭଂଧଃ ।

ଧ୍ଯାନମ୍
ମୁକ୍ତାଵିଦ୍ରୁମ ହେମନୀଲ ଧଵଳଚ୍ଚାଯୈର୍-ମୁଖୈ ସ୍ତ୍ରୀକ୍ଷଣୈଃ ।
ଯୁକ୍ତାମିଂଦୁନି ବଦ୍ଧ ରତ୍ନ ମକୁଟାଂ ତତ୍ଵାର୍ଥ ଵର୍ଣାତ୍ମିକାଂ ।
ଗାଯତ୍ରୀଂ ଵରଦାଭଯାଂକୁଶ କଶାଶ୍ଶୁଭ୍ରଂକପାଲଂଗଦାଂ ।
ଶଂଖଂଚକ୍ର ମଧାରଵିଂଦ ଯୁଗଳଂ ହସ୍ତୈର୍ଵହଂତୀଂ ଭଜେ ॥

ଚତୁର୍ଵିଂଶତି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନଂ
ସୁମୁଖଂ ସଂପୁଟିଂଚୈଵ ଵିତତଂ ଵିସ୍ତୃତଂ ତଥା ।
ଦ୍ଵିମୁଖଂ ତ୍ରିମୁଖଂଚୈଵ ଚତୁଃ ପଂଚ ମୁଖଂ ତଥା ।
ଷଣ୍ମୁଖୋଽଥୋ ମୁଖଂ ଚୈଵ ଵ୍ଯାପକାଂଜଲିକଂ ତଥା ।
ଶକଟଂ ଯମପାଶଂ ଚ ଗ୍ରଥିତଂ ସମ୍ମୁଖୋନ୍ମୁଖଂ ।
ପ୍ରଲଂବଂ ମୁଷ୍ଟିକଂ ଚୈଵ ମତ୍ସ୍ଯଃ କୂର୍ମୋ ଵରାହକଂ ।
ସିଂହାକ୍ରାଂତଂ ମହାକ୍ରାଂତଂ ମୁଦ୍ଗରଂ ପଲ୍ଲଵଂ ତଥା ।

ଚତୁର୍ଵିଂଶତି ମୁଦ୍ରା ଵୈ ଗାଯତ୍ର୍ଯାଂ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତାଃ ।
ଇତିମୁଦ୍ରା ନ ଜାନାତି ଗାଯତ୍ରୀ ନିଷ୍ଫଲା ଭଵେତ୍ ॥

ଯୋ ଦେଵ ସ୍ସଵିତାଽସ୍ମାକଂ ଧିଯୋ ଧର୍ମାଦିଗୋଚରାଃ ।
ପ୍ରେରଯେତ୍ତସ୍ଯ ଯଦ୍ଭର୍ଗସ୍ତ ଦ୍ଵରେଣ୍ଯ ମୁପାସ୍ମହେ ॥

ଗାଯତ୍ରୀ ମଂତ୍ରଂ
ଓଂ ଭୂର୍ଭୁଵ॒ସ୍ସୁଵଃ॑ ॥ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ଯଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ଯ॑ ଧୀମହି ।
ଧିଯୋ॒ ଯୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦଯା᳚ତ୍ ॥

ଅଷ୍ଟମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନଂ
ସୁରଭିର୍-ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ରେ ଚ ଯୋନିଃ କୂର୍ମୋଽଥ ପଂକଜଂ ।
ଲିଂଗଂ ନିର୍ଯାଣ ମୁଦ୍ରା ଚେତ୍ଯଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରାଃ ପ୍ରକୀର୍ତିତାଃ ॥
ଓଂ ତତ୍ସଦ୍-ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣମସ୍ତୁ ।

ଆଚମ୍ଯ (ଓଂ କେଶଵାଯ ସ୍ଵାହା, … ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମୋ ନମଃ)

ଦ୍ଵିଃ ପରିମୁଜ୍ଯ ।
ସକୃଦୁପ ସ୍ପୃଶ୍ଯ ।
ଯତ୍ସଵ୍ଯଂ ପାଣିଂ ।
ପାଦଂ ।
ପ୍ରୋକ୍ଷତି ଶିରଃ ।
ଚକ୍ଷୁଷୀ ।
ନାସିକେ ।
ଶ୍ରୋତ୍ରେ ।
ହୃଦଯମାଲଭ୍ଯ ।

ପ୍ରାତଃକାଲ ସୂର୍ଯୋପସ୍ଥାନଂ
ଓଂ ମି॒ତ୍ରସ୍ଯ॑ ଚ॒ର୍ଷଣୀ॒ ଧୃତ॒ ଶ୍ରଵୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ଯ॑ ସାନ॒ ସିଂ । ସ॒ତ୍ଯଂ ଚି॒ତ୍ରଶ୍ର॑ ଵସ୍ତମଂ । ମି॒ତ୍ରୋ ଜନାନ୍॑ ଯାତଯତି ପ୍ରଜା॒ନନ୍-ମି॒ତ୍ରୋ ଦା॑ଧାର ପୃଥି॒ଵୀ ମୁ॒ତଦ୍ଯାଂ । ମି॒ତ୍ରଃ କୃ॒ଷ୍ଟୀ ରନି॑ମିଷା॒ଽଭି ଚ॑ଷ୍ଟେ ସ॒ତ୍ଯାଯ॑ ହ॒ଵ୍ଯଂ ଘୃ॒ତଵ॑ଦ୍ଵିଧେମ । ପ୍ରସମି॑ତ୍ତ୍ର॒ ମର୍ତ୍ଯୋ॑ ଅସ୍ତୁ॒ ପ୍ରଯ॑ସ୍ଵା॒ ନ୍ଯସ୍ତ॑ ଆଦିତ୍ଯ॒ ଶିକ୍ଷ॑ତି ଵ୍ର॒ତେନ॑ । ନ ହ॑ନ୍ଯତେ॒ ନ ଜୀ॑ଯତେ॒ ତ୍ଵୋତୋ॒ନୈନ॒ ମଗ୍-ମ୍ହୋ॑ ଅଶ୍ନୋ॒ ତ୍ଯଂତି॑ତୋ॒ ନ ଦୂ॒ରାତ୍ ॥ (ତୈ. ସଂ. 3.4.11)

ମଧ୍ଯାହ୍ନ ସୂର୍ଯୋପସ୍ଥାନଂ
ଓଂ ଆ ସ॒ତ୍ଯେନ॒ ରଜ॑ସା॒ ଵର୍ତ॑ମାନୋ ନିଵେ॒ଶ॑ଯ ନ୍ନ॒ମୃତଂ॒ ମର୍ତ୍ଯ॑ଂଚ । ହି॒ରଣ୍ଯଯେ॑ନ ସଵି॒ତା ରଥେ॒ନାଽଦେ॒ଵୋ ଯା॑ତି॒ ଭୁଵ॑ନା ନି॒ପଶ୍ଯନ୍॑ ॥

ଉଦ୍ଵ॒ଯ ଂତମ॑ସ॒ ସ୍ପରି॒ ପଶ୍ଯ॑ଂତୋ॒ ଜ୍ଯୋତି॒ ରୁତ୍ତ॑ରଂ । ଦେ॒ଵନ୍-ଦେ॑ଵ॒ତ୍ରା ସୂର୍ଯ॒ ମଗ॑ନ୍ମ ଜ୍ଯୋତି॑ ରୁତ୍ତ॒ମଂ ॥

ଉଦୁ॒ତ୍ଯଂ ଜା॒ତଵେ॑ଦସଂ ଦେ॒ଵଂ ଵ॑ହଂତି କେ॒ତଵଃ॑ । ଦୃ॒ଶେ ଵିଶ୍ଵା॑ ଯ॒ ସୂର୍ଯ᳚ମ୍ ॥ ଚି॒ତ୍ରଂ ଦେ॒ଵାନା॒ ମୁଦ॑ଗା॒ ଦନୀ॑କଂ॒ ଚକ୍ଷୁ॑ର୍-ମି॒ତ୍ରସ୍ଯ॒ ଵରୁ॑ଣ ସ୍ଯା॒ଗ୍ନେଃ । ଅପ୍ରା॒ ଦ୍ଯାଵା॑ ପୃଥି॒ଵୀ ଅଂତ॒ରି॑କ୍ଷ॒ଗ୍-ମ୍ ସୂର୍ଯ॑ ଆ॒ତ୍ମା ଜଗ॑ତ ସ୍ତ॒ସ୍ଥୁଷ॑ଶ୍ଚ ॥

ତଚ୍ଚକ୍ଷୁ॑ର୍-ଦେ॒ଵହି॑ତଂ ପୁ॒ରସ୍ତା᳚ଚ୍ଚୁ॒କ୍ର ମୁ॒ଚ୍ଚର॑ତ୍ । ପଶ୍ଯେ॑ମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତଂ ଜୀଵେ॑ମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତଂ ନଂଦା॑ମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତଂ ମୋଦା॑ମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତଂ ଭଵା॑ମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତଗ୍-ମ୍ ଶୃ॒ଣଵା॑ମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତଂ ପବ୍ର॑ଵାମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତମଜୀ॑ତାସ୍ଯାମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତଂ ଜୋକ୍ଚ॒ ସୂର୍ଯଂ॑ ଦୃ॒ଷେ ॥ ଯ ଉଦ॑ଗାନ୍ମହ॒ତୋଽର୍ଣଵା᳚ ଦ୍ଵି॒ଭ୍ରାଜ॑ମାନ ସ୍ସରି॒ରସ୍ଯ॒ ମଧ୍ଯା॒ଥ୍ସମା॑ ଵୃଷ॒ଭୋ ଲୋ॑ହିତା॒କ୍ଷସୂର୍ଯୋ॑ ଵିପ॒ଶ୍ଚିନ୍ମନ॑ସା ପୁନାତୁ ॥

ସାଯଂକାଲ ସୂର୍ଯୋପସ୍ଥାନଂ
ଓଂ ଇ॒ମମ୍ମେ॑ ଵରୁଣ ଶୃଧୀ॒ ହଵ॑ ମ॒ଦ୍ଯା ଚ॑ ମୃଡଯ । ତ୍ଵା ମ॑ଵ॒ସ୍ଯୁ ରାଚ॑କେ ॥ ତତ୍ଵା॑ ଯାମି॒ ବ୍ରହ୍ମ॑ଣା॒ ଵଂଦ॑ମାନ॒ ସ୍ତ ଦାଶା᳚ସ୍ତେ॒ ଯଜ॑ମାନୋ ହ॒ଵିର୍ଭିଃ॑ । ଅହେ॑ଡମାନୋ ଵରୁଣେ॒ହ ବୋ॒ଧ୍ଯୁରୁ॑ଶ॒ଗ୍-ମ୍॒ ସମା॑ନ॒ ଆଯୁଃ॒ ପ୍ରମୋ॑ଷୀଃ ॥

ଯଚ୍ଚିଦ୍ଧିତେ ଵିଶୋଯଥା ପ୍ରଦେଵ ଵରୁଣଵ୍ରତଂ । ମିନୀମସିଦ୍ଯ ଵିଦ୍ଯଵି । ଯତ୍କିଂଚେଦଂ ଵରୁଣଦୈଵ୍ଯେ ଜନେଽଭିଦ୍ରୋହ ମ୍ମନୁଷ୍ଯାଶ୍ଚରାମସି । ଅଚିତ୍ତେ ଯତ୍ତଵ ଧର୍ମାଯୁଯୋପି ମମାନ ସ୍ତସ୍ମା ଦେନସୋ ଦେଵରୀରିଷଃ । କିତଵାସୋ ଯଦ୍ରିରିପୁର୍ନଦୀଵି ଯଦ୍ଵାଘା ସତ୍ଯମୁତଯନ୍ନ ଵିଦ୍ମ । ସର୍ଵାତାଵିଷ୍ଯ ଶିଧିରେଵଦେଵା ଥାତେସ୍ଯାମ ଵରୁଣ ପ୍ରିଯାସଃ ॥ (ତୈ. ସଂ. 1.1.1)

ଦିଗ୍ଦେଵତା ନମସ୍କାରଃ
(ଏତୈର୍ନମସ୍କାରଂ କୁର୍ଯାତ୍)
ଓଂ ନମଃ॒ ପ୍ରାଚ୍ଯୈ॑ ଦି॒ଶେ ଯାଶ୍ଚ॑ ଦେ॒ଵତା॑ ଏ॒ତସ୍ଯାଂ॒ ପ୍ରତି॑ଵସଂତ୍ଯେ॒ ତାଭ୍ଯ॑ଶ୍ଚ॒ ନମଃ॑ ।
ଓଂ ନମଃ ଦକ୍ଷିଣାଯୈ ଦି॒ଶେ ଯାଶ୍ଚ॑ ଦେ॒ଵତା॑ ଏ॒ତସ୍ଯାଂ॒ ପ୍ରତି॑ଵସଂତ୍ଯେ॒ ତାଭ୍ଯ॑ଶ୍ଚ॒ ନମଃ॑ ।
ଓଂ ନମଃ ପ୍ରତୀ᳚ଚ୍ଯୈ ଦି॒ଶେ ଯାଶ୍ଚ॑ ଦେ॒ଵତା॑ ଏ॒ତସ୍ଯାଂ॒ ପ୍ରତି॑ଵସଂତ୍ଯେ॒ ତାଭ୍ଯ॑ଶ୍ଚ॒ ନମଃ॑ ।
ଓଂ ନମଃ ଉଦୀ᳚ଚ୍ଯୈ ଦି॒ଶେ ଯାଶ୍ଚ॑ ଦେ॒ଵତା॑ ଏ॒ତସ୍ଯାଂ॒ ପ୍ରତି॑ଵସଂତ୍ଯେ॒ ତାଭ୍ଯ॑ଶ୍ଚ॒ ନମଃ॑ ।
ଓଂ ନମଃ ଊ॒ର୍ଧ୍ଵାଯୈ॑ ଦି॒ଶେ ଯାଶ୍ଚ॑ ଦେ॒ଵତା॑ ଏ॒ତସ୍ଯାଂ॒ ପ୍ରତି॑ଵସଂତ୍ଯେ॒ ତାଭ୍ଯ॑ଶ୍ଚ॒ ନମଃ॑ ।
ଓଂ ନମୋଽଧ॑ରାଯୈ ଦି॒ଶେ ଯାଶ୍ଚ॑ ଦେ॒ଵତା॑ ଏ॒ତସ୍ଯାଂ॒ ପ୍ରତି॑ଵସଂତ୍ଯେ॒ ତାଭ୍ଯ॑ଶ୍ଚ॒ ନମଃ॑ ।
ଓଂ ନମୋଽଵାଂତ॒ରାଯୈ॑ ଦି॒ଶେ ଯାଶ୍ଚ॑ ଦେ॒ଵତା॑ ଏ॒ତସ୍ଯାଂ॒ ପ୍ରତି॑ଵସଂତ୍ଯେ॒ ତାଭ୍ଯ॑ଶ୍ଚ॒ ନମଃ॑ ।

ମୁନି ନମସ୍କାରଃ
ନମୋ ଗଂଗା ଯମୁନଯୋର୍-ମଧ୍ଯେ ଯେ॑ ଵସ॒ଂତି॒ ତେ ମେ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମାନ ଶ୍ଚିରଂଜୀଵିତଂ ଵ॑ର୍ଧଯ॒ଂତି॒ ନମୋ ଗଂଗା ଯମୁନଯୋର୍-ମୁନି॑ଭ୍ଯଶ୍ଚ॒ ନମୋ ନମୋ ଗଂଗା ଯମୁନଯୋର୍-ମୁନି॑ଭ୍ଯଶ୍ଚ॒ ନ॑ମଃ ॥

ସଂଧ୍ଯାଦେଵତା ନମସ୍କାରଃ
ସଂଧ୍ଯା॑ଯୈ॒ ନମଃ॑ । ସାଵି॑ତ୍ର୍ଯୈ॒ ନମଃ॑ । ଗାଯ॑ତ୍ର୍ଯୈ॒ ନମଃ॑ । ସର॑ସ୍ଵତ୍ଯୈ॒ ନମଃ॑ । ସର୍ଵା॑ଭ୍ଯୋ ଦେ॒ଵତା॑ଭ୍ଯୋ॒ ନମଃ॑ । ଦେ॒ଵେଭ୍ଯୋ॒ ନମଃ॑ । ଋଷି॑ଭ୍ଯୋ॒ ନମଃ॑ । ମୁନି॑ଭ୍ଯୋ॒ ନମଃ॑ । ଗୁରୁ॑ଭ୍ଯୋ॒ ନମଃ॑ । ପିତୃ॑ଭ୍ଯୋ॒ ନମଃ॑ । କାମୋଽକାର୍ଷୀ᳚ ର୍ନମୋ॒ ନମଃ । ମନ୍ଯୁ ରକାର୍ଷୀ᳚ ର୍ନମୋ॒ ନମଃ । ପୃଥିଵ୍ଯାପସ୍ତେ॒ଜୋ ଵାଯୁ॑ରାକା॒ଶାତ୍ ନମଃ ॥ (ତୈ. ଅର. 2.18.52)

ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ଵାସୁ॑ଦେଵା॒ଯ । ଯା॒ଗ୍-ମ୍ ସଦା॑ ସର୍ଵଭୂତା॒ନି॒ ଚ॒ରାଣି॑ ସ୍ଥାଵ॒ରାଣି॑ ଚ । ସା॒ଯଂ॒ ପ୍ରା॒ତ ର୍ନ॑ମସ୍ଯ॒ଂତି॒ ସା॒ ମା॒ ସଂଧ୍ଯା॑ଽଭିରକ୍ଷତୁ ॥

ଶିଵାଯ ଵିଷ୍ଣୁରୂପାଯ ଶିଵରୂପାଯ ଵିଷ୍ଣଵେ ।
ଶିଵସ୍ଯ ହୃଦଯଂ ଵିଷ୍ଣୁର୍ଵିଷ୍ଣୋଶ୍ଚ ହୃଦଯଂ ଶିଵଃ ॥
ଯଥା ଶିଵମଯୋ ଵିଷ୍ଣୁରେଵଂ ଵିଷ୍ଣୁମଯଃ ଶିଵଃ ।
ଯଥାଽଂତରଂ ନ ପଶ୍ଯାମି ତଥା ମେ ସ୍ଵସ୍ତିରାଯୁଷି ॥
ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଯ ଦେଵାଯ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାଯ ଚ ।
ଜଗଦ୍ଧିତାଯ କୃଷ୍ଣାଯ ଗୋଵିଂଦାଯ ନମୋ ନମଃ ॥

ଗାଯତ୍ରୀ ଉଦ୍ଵାସନ (ପ୍ରସ୍ଥାନଂ)
ଉ॒ତ୍ତମେ॑ ଶିଖ॑ରେ ଜା॒ତେ॒ ଭୂ॒ମ୍ଯାଂ ପ॑ର୍ଵତ॒ମୂର୍ଥ॑ନି । ବ୍ରା॒ହ୍ମଣେ᳚ଭ୍ଯୋଽଭ୍ଯ॑ନୁ ଜ୍ଞା॒ତା॒ ଗ॒ଚ୍ଚଦେ॑ଵି ଯ॒ଥାସୁ॑ଖମ୍ । ସ୍ତୁତୋ ମଯା ଵରଦା ଵେ॑ଦମା॒ତା॒ ପ୍ରଚୋଦଯଂତୀ ପଵନେ᳚ ଦ୍ଵିଜା॒ତା । ଆଯୁଃ ପୃଥିଵ୍ଯାଂ ଦ୍ରଵିଣଂ ବ୍ର॑ହ୍ମଵ॒ର୍ଚ॒ସଂ॒ ମହ୍ଯଂ ଦତ୍ଵା ପ୍ରଜାତୁଂ ବ୍ର॑ହ୍ମଲୋ॒କମ୍ ॥ (ମହାନାରାଯଣ ଉପନିଷତ୍)

ଭଗଵନ୍ନମସ୍କାରଃ
ନମୋଽସ୍ତ୍ଵନଂତାଯ ସହସ୍ରମୂର୍ତଯେ ସହସ୍ର ପାଦାକ୍ଷି ଶିରୋରୁ ବାହଵେ ।
ସହସ୍ର ନାମ୍ନେ ପୁରୁଷାଯ ଶାଶ୍ଵତେ ସହସ୍ରକୋଟୀ ଯୁଗ ଧାରିଣେ ନମଃ ॥

ଭୂମ୍ଯାକାଶାଭି ଵଂଦନଂ
ଇ॒ଦଂ ଦ୍ଯା॑ଵା ପୃଥି॒ଵୀ ସ॒ତ୍ଯମ॑ସ୍ତୁ॒ । ପିତ॒ର୍-ମାତର୍ଯଦି॒ ହୋପ॑ ବୃ॒ଵେଵାଂ᳚ ।
ଭୂ॒ତଂ ଦେ॒ଵାନା॑ ମଵମେ ଅଵୋ॑ଭିଃ । ଵିଦ୍ଯା ମେ॒ଷଂ ଵୃ॒ଜିନଂ॑ ଜୀ॒ରଦା॑ନୁମ୍ ॥

ଆକାଶାତ୍-ପତିତଂ ତୋଯଂ ଯଥା ଗଚ୍ଛତି ସାଗରଂ ।
ସର୍ଵଦେଵ ନମସ୍କାରଃ କେଶଵଂ ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତି ॥
ଶ୍ରୀ କେଶଵଂ ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତ୍ଯୋନ୍ନମ ଇତି ।

ସର୍ଵଵେଦେଷୁ ଯତ୍ପୁଣ୍ଯଂ । ସର୍ଵତୀର୍ଥେଷୁ ଯତ୍ଫଲଂ ।
ତତ୍ଫଲଂ ପୁରୁଷ ଆପ୍ନୋତି ସ୍ତୁତ୍ଵାଦେଵଂ ଜନାର୍ଧନମ୍ ॥
ସ୍ତୁତ୍ଵାଦେଵଂ ଜନାର୍ଧନ ଓଂ ନମ ଇତି ॥
ଵାସନାଦ୍-ଵାସୁଦେଵସ୍ଯ ଵାସିତଂ ତେ ଜଯତ୍ରଯଂ ।
ସର୍ଵଭୂତ ନିଵାସୋଽସି ଶ୍ରୀଵାସୁଦେଵ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥
ଶ୍ରୀ ଵାସୁଦେଵ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ଓଂ ନମ ଇତି ।

ଅଭିଵାଦଃ (ପ୍ରଵର)
ଚତୁସ୍ସାଗର ପର୍ଯଂତଂ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ଯଃ ଶୁଭଂ ଭଵତୁ । … ପ୍ରଵରାନ୍ଵିତ … ଗୋତ୍ରଃ … ସୂତ୍ରଃ … ଶାଖାଧ୍ଯାଯୀ … ଅହଂ ଭୋ ଅଭିଵାଦଯେ ॥

ଈଶ୍ଵରାର୍ପଣଂ
କାଯେନ ଵାଚା ମନସେଂଦ୍ରିଯୈର୍ଵା । ବୁଦ୍ଧ୍ଯାଽଽତ୍ମନା ଵା ପ୍ରକୃତେ ସ୍ସ୍ଵଭାଵାତ୍ ।
କରୋମି ଯଦ୍ଯତ୍-ସକଲଂ ପରସ୍ମୈ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାଯଣାଯେତି ସମର୍ପଯାମି ॥
ହରିଃ ଓଂ ତତ୍ସତ୍ । ତତ୍ସର୍ଵଂ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵରାର୍ପଣମସ୍ତୁ ।

********

Also Read:

Leave a Comment