[ஸரஸ்வதீ அஷ்டோத்தர] ᐈ Saraswati Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil Pdf

Saraswati Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil

ஓம் ஶ்ரீ ஸரஸ்வத்யை நம:
ஓம் மஹாப4த்3ராயை நம:
ஓம் மஹமாயாயை நம:
ஓம் வரப்ரதா3யை நம:
ஓம் ஶ்ரீப்ரதா3யை நம:
ஓம் பத்3மநிலயாயை நம:
ஓம் பத்3மாக்ஷ்யை நம:
ஓம் பத்3மவக்த்ராயை நம:
ஓம் ஶிவாநுஜாயை நம:
ஓம் புஸ்தகப்4ருதே நம:
ஓம் ஜ்ஞாநமுத்3ராயை நம: ॥1௦ ॥
ஓம் ரமாயை நம:
ஓம் பராயை நம:
ஓம் காமரூபிண்யை நம:
ஓம் மஹா வித்3யாயை நம:
ஓம் மஹாபாதக நாஶிந்யை நம:
ஓம் மஹாஶ்ரயாயை நம:
ஓம் மாலிந்யை நம:
ஓம் மஹாபோ4கா3யை நம:
ஓம் மஹாபு4ஜாயை நம:
ஓம் மஹாபா4க்3யாயை நம: ॥ 2௦ ॥
ஓம் மஹோத்ஸாஹாயை நம:
ஓம் தி3வ்யாங்கா3யை நம:
ஓம் ஸுரவந்தி3தாயை நம:
ஓம் மஹாகால்த்3யை நம:
ஓம் மஹாகாராயை நம:
ஓம் மஹாபாஶாயை நம:
ஓம் மஹாங்குஶாயை நம:
ஓம் பீதாயை நம:
ஓம் விமலாயை நம:
ஓம் விஶ்வாயை நம: ॥ 3௦ ॥
ஓம் வித்3யுந்மாலாயை நம:
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம:
ஓம் சந்த்3ரிகாயை நம:
ஓம் சந்த்3ரவத3நாயை நம:
ஓம் சந்த்3ரலேகா2விபூ4ஷிதாயை நம:
ஓம் ஸாவித்ர்யை நம:
ஓம் ஸுரஸாயை நம:
ஓம் தே3வ்யை நம:
ஓம் தி3வ்யாலங்கார பூ4ஷிதாயை நம:
ஓம் வாக்3தே3வ்யை நம: ॥ 4௦ ॥
ஓம் வஸுதா4யை நம:
ஓம் தீவ்ராயை நம:
ஓம் மஹாப4த்3ராயை நம:
ஓம் மஹாப3லாயை நம:
ஓம் போ43தா3யை நம:
ஓம் பா4ரத்யை நம:
ஓம் பா4மாயை நம:
ஓம் கோ3விந்தா3யை நம:
ஓம் கோ3மத்யை நம:
ஓம் ஶிவாயை நம: ॥ 5௦ ॥
ஓம் ஜடிலாயை நம:
ஓம் விந்த்4யவாஸிந்யை நம:
ஓம் விந்த்4யாசல விராஜிதாயை நம:
ஓம் சண்டி3காயை நம:
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம:
ஓம் ப்3ராஹ்ம்யை நம:
ஓம் ப்3ரஹ்மஜ்ஞாநைகஸாத4நாயை நம:
ஓம் ஸௌதா3மிந்யை நம:
ஓம் ஸுதா4மூர்தயே நம:
ஓம் ஸுப4த்3ராயை நம: ॥ 6௦ ॥
ஓம் ஸுரபூஜிதாயை நம:
ஓம் ஸுவாஸிந்யை நம:
ஓம் ஸுநாஸாயை நம:
ஓம் விநித்3ராயை நம:
ஓம் பத்3மலோசநாயை நம:
ஓம் வித்3யாரூபாயை நம:
ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை நம:
ஓம் ப்3ரஹ்மாஜாயாயை நம:
ஓம் மஹாப2லாயை நம:
ஓம் த்ரயீமூர்தயே நம: ॥ 7௦ ॥
ஓம் த்ரிகாலஜ்ஞாயை நம:
ஓம் த்ரிகு3ணாயை நம:
ஓம் ஶாஸ்த்ரரூபிண்யை நம:
ஓம் ஶும்பா4ஸுர ப்ரமதி2ந்யை நம:
ஓம் ஶுப4தா3யை நம:
ஓம் ஸர்வாத்மிகாயை நம:
ஓம் ரக்த பீ3ஜநிஹந்த்ர்யை நம:
ஓம் சாமுண்டா3யை நம:
ஓம் அம்பி3காயை நம:
ஓம் முண்ட3காய ப்ரஹரணாயை நம: ॥ 8௦ ॥
ஓம் தூ4ம்ரலோசநமர்தி3ந்யை நம:
ஓம் ஸர்வதே3வஸ்துதாயை நம:
ஓம் ஸௌம்யாயை நம:
ஓம் ஸுராஸுர நமஸ்க்ருதாயை நம:
ஓம் கால்த3ராத்ர்யை நம:
ஓம் கல்தா34ராயை நம:
ஓம் ரூபஸௌபா4க்3யதா3யிந்யை நம:
ஓம் வாக்3தே3வ்யை நம:
ஓம் வராரோஹாயை நம:
ஓம் வாராஹ்யை நம: ॥ 9௦ ॥
ஓம் வாரிஜாஸநாயை நம:
ஓம் சித்ராம்ப3ராயை நம:
ஓம் சித்ரக3ந்தா4யை நம:
ஓம் சித்ரமால்ய விபூ4ஷிதாயை நம:
ஓம் காந்தாயை நம:
ஓம் காமப்ரதா3யை நம:
ஓம் வந்த்3யாயை நம:
ஓம் வித்3யாத4ர ஸுபூஜிதாயை நம:
ஓம் ஶ்வேதாநநாயை நம:
ஓம் நீலபு4ஜாயை நம: ॥ 1௦௦ ॥
ஓம் சதுர்வர்க3 ப2லப்ரதா3யை நம:
ஓம் சதுராநந ஸாம்ராஜ்யை நம:
ஓம் ரக்த மத்4யாயை நம:
ஓம் நிரஞ்ஜநாயை நம:
ஓம் ஹம்ஸாஸநாயை நம:
ஓம் நீலஞ்ஜங்கா4யை நம:
ஓம் ஶ்ரீ ப்ரதா3யை நம:
ஓம் ப்3ரஹ்மவிஷ்ணு ஶிவாத்மிகாயை நம: ॥ 1௦8 ॥

இத்ஸ் ஶ்ரீ ஸரஸ்வத்யஷ்டோத்தர ஶதநாமாவல்தீ3ஸ்ஸமப்தா ॥

********

Leave a Comment