[శివ కవచం] ᐈ Shiva Kavacham Lyrics In Telugu Pdf

Shiva Kavacham Telugu Lyrics

అస్య శ్రీ శివకవచ స్తోత్ర

మహామంత్రస్య ఋషభయోగీశ్వర ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛందః ।
శ్రీసాంబసదాశివో దేవతా ।
ఓం బీజం ।
నమః శక్తిః ।
శివాయేతి కీలకం ।
మమ సాంబసదాశివప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥

కరన్యాసః
ఓం సదాశివాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః । నం గంగాధరాయ తర్జనీభ్యాం నమః । మం మృత్యుంజయాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।

శిం శూలపాణయే అనామికాభ్యాం నమః । వాం పినాకపాణయే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః । యం ఉమాపతయే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।

హృదయాది అంగన్యాసః
ఓం సదాశివాయ హృదయాయ నమః । నం గంగాధరాయ శిరసే స్వాహా । మం మృత్యుంజయాయ శిఖాయై వషట్ ।

శిం శూలపాణయే కవచాయ హుం । వాం పినాకపాణయే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ । యం ఉమాపతయే అస్త్రాయ ఫట్ । భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ॥

ధ్యానం
వజ్రదంష్ట్రం త్రినయనం కాలకంఠ మరిందమం ।
సహస్రకరమత్యుగ్రం వందే శంభుం ఉమాపతిం ॥
రుద్రాక్షకంకణలసత్కరదండయుగ్మః పాలాంతరాలసితభస్మధృతత్రిపుండ్రః ।
పంచాక్షరం పరిపఠన్ వరమంత్రరాజం ధ్యాయన్ సదా పశుపతిం శరణం వ్రజేథాః ॥

అతః పరం సర్వపురాణగుహ్యం నిఃశేషపాపౌఘహరం పవిత్రం ।
జయప్రదం సర్వవిపత్ప్రమోచనం వక్ష్యామి శైవం కవచం హితాయ తే ॥

పంచపూజా
లం పృథివ్యాత్మనే గంధం సమర్పయామి ।
హం ఆకాశాత్మనే పుష్పైః పూజయామి ।
యం వాయ్వాత్మనే ధూపం ఆఘ్రాపయామి ।
రం అగ్న్యాత్మనే దీపం దర్శయామి ।
వం అమృతాత్మనే అమృతం మహానైవేద్యం నివేదయామి ।
సం సర్వాత్మనే సర్వోపచారపూజాం సమర్పయామి ॥

మంత్రః

ఋషభ ఉవాచ

నమస్కృత్య మహాదేవం విశ్వవ్యాపినమీశ్వరం ।
వక్ష్యే శివమయం వర్మ సర్వరక్షాకరం నృణాం ॥ 1 ॥

శుచౌ దేశే సమాసీనో యథావత్కల్పితాసనః ।
జితేంద్రియో జితప్రాణశ్చింతయేచ్ఛివమవ్యయం ॥ 2 ॥

హృత్పుండరీకాంతరసన్నివిష్టం స్వతేజసా వ్యాప్తనభోఽవకాశం ।
అతీంద్రియం సూక్ష్మమనంతమాద్యం ధ్యాయేత్ పరానందమయం మహేశం ॥

ధ్యానావధూతాఖిలకర్మబంధ- శ్చిరం చిదానంద నిమగ్నచేతాః ।
షడక్షరన్యాస సమాహితాత్మా శైవేన కుర్యాత్కవచేన రక్షాం ॥

మాం పాతు దేవోఽఖిలదేవతాత్మా సంసారకూపే పతితం గభీరే ।
తన్నామ దివ్యం పరమంత్రమూలం ధునోతు మే సర్వమఘం హృదిస్థం ॥

సర్వత్ర మాం రక్షతు విశ్వమూర్తి- ర్జ్యోతిర్మయానందఘనశ్చిదాత్మా ।
అణోరణియానురుశక్తిరేకః స ఈశ్వరః పాతు భయాదశేషాత్ ॥

యో భూస్వరూపేణ బిభర్తి విశ్వం పాయాత్స భూమేర్గిరిశోఽష్టమూర్తిః ।
యోఽపాం స్వరూపేణ నృణాం కరోతి సంజీవనం సోఽవతు మాం జలేభ్యః ॥

కల్పావసానే భువనాని దగ్ధ్వా సర్వాణి యో నృత్యతి భూరిలీలః ।
స కాలరుద్రోఽవతు మాం దవాగ్నేః వాత్యాదిభీతేరఖిలాచ్చ తాపాత్ ॥

ప్రదీప్తవిద్యుత్కనకావభాసో విద్యావరాభీతి కుఠారపాణిః ।
చతుర్ముఖస్తత్పురుషస్త్రినేత్రః ప్రాచ్యాం స్థితో రక్షతు మామజస్రం ॥

కుఠారఖేటాంకుశ శూలఢక్కా- కపాలపాశాక్ష గుణాందధానః ।
చతుర్ముఖో నీలరుచిస్త్రినేత్రః పాయాదఘోరో దిశి దక్షిణస్యాం ॥

కుందేందుశంఖస్ఫటికావభాసో వేదాక్షమాలా వరదాభయాంకః ।
త్ర్యక్షశ్చతుర్వక్త్ర ఉరుప్రభావః సద్యోఽధిజాతోఽవతు మాం ప్రతీచ్యాం ॥

వరాక్షమాలాభయటంకహస్తః సరోజకింజల్కసమానవర్ణః ।
త్రిలోచనశ్చారుచతుర్ముఖో మాం పాయాదుదీచ్యాం దిశి వామదేవః ॥

వేదాభయేష్టాంకుశటంకపాశ- కపాలఢక్కాక్షరశూలపాణిః ।
సితద్యుతిః పంచముఖోఽవతాన్మాం ఈశాన ఊర్ధ్వం పరమప్రకాశః ॥

మూర్ధానమవ్యాన్మమ చంద్రమౌలిః భాలం మమావ్యాదథ భాలనేత్రః ।
నేత్రే మమావ్యాద్భగనేత్రహారీ నాసాం సదా రక్షతు విశ్వనాథః ॥

పాయాచ్ఛ్రుతీ మే శ్రుతిగీతకీర్తిః కపోలమవ్యాత్సతతం కపాలీ ।
వక్త్రం సదా రక్షతు పంచవక్త్రో జిహ్వాం సదా రక్షతు వేదజిహ్వః ॥

కంఠం గిరీశోఽవతు నీలకంఠః పాణిద్వయం పాతు పినాకపాణిః ।
దోర్మూలమవ్యాన్మమ ధర్మబాహుః వక్షఃస్థలం దక్షమఖాంతకోఽవ్యాత్ ॥

మమోదరం పాతు గిరీంద్రధన్వా మధ్యం మమావ్యాన్మదనాంతకారీ ।
హేరంబతాతో మమ పాతు నాభిం పాయాత్కటిం ధూర్జటిరీశ్వరో మే ॥

ఊరుద్వయం పాతు కుబేరమిత్రో జానుద్వయం మే జగదీశ్వరోఽవ్యాత్ ।
జంఘాయుగం పుంగవకేతురవ్యాత్ పాదౌ మమావ్యాత్సురవంద్యపాదః ॥

మహేశ్వరః పాతు దినాదియామే మాం మధ్యయామేఽవతు వామదేవః ।
త్రిలోచనః పాతు తృతీయయామే వృషధ్వజః పాతు దినాంత్యయామే ॥

పాయాన్నిశాదౌ శశిశేఖరో మాం గంగాధరో రక్షతు మాం నిశీథే ।
గౌరీపతిః పాతు నిశావసానే మృత్యుంజయో రక్షతు సర్వకాలం ॥

అంతఃస్థితం రక్షతు శంకరో మాం స్థాణుః సదా పాతు బహిఃస్థితం మాం ।
తదంతరే పాతు పతిః పశూనాం సదాశివో రక్షతు మాం సమంతాత్ ॥

తిష్ఠంతమవ్యాద్ భువనైకనాథః పాయాద్వ్రజంతం ప్రమథాధినాథః ।
వేదాంతవేద్యోఽవతు మాం నిషణ్ణం మామవ్యయః పాతు శివః శయానం ॥

మార్గేషు మాం రక్షతు నీలకంఠః శైలాదిదుర్గేషు పురత్రయారిః ।
అరణ్యవాసాది మహాప్రవాసే పాయాన్మృగవ్యాధ ఉదారశక్తిః ॥

కల్పాంతకాలోగ్రపటుప్రకోప- స్ఫుటాట్టహాసోచ్చలితాండకోశః ।
ఘోరారిసేనార్ణవ దుర్నివార- మహాభయాద్రక్షతు వీరభద్రః ॥

పత్త్యశ్వమాతంగరథావరూథినీ- సహస్రలక్షాయుత కోటిభీషణం ।
అక్షౌహిణీనాం శతమాతతాయినాం ఛింద్యాన్మృడో ఘోరకుఠార ధారయా ॥

నిహంతు దస్యూన్ప్రలయానలార్చిః జ్వలత్త్రిశూలం త్రిపురాంతకస్య । శార్దూలసింహర్క్షవృకాదిహింస్రాన్ సంత్రాసయత్వీశధనుః పినాకః ॥

దుః స్వప్న దుః శకున దుర్గతి దౌర్మనస్య- దుర్భిక్ష దుర్వ్యసన దుఃసహ దుర్యశాంసి । ఉత్పాతతాపవిషభీతిమసద్గ్రహార్తిం వ్యాధీంశ్చ నాశయతు మే జగతామధీశః ॥

ఓం నమో భగవతే సదాశివాయ

సకలతత్వాత్మకాయ సర్వమంత్రస్వరూపాయ సర్వయంత్రాధిష్ఠితాయ సర్వతంత్రస్వరూపాయ సర్వతత్వవిదూరాయ బ్రహ్మరుద్రావతారిణే నీలకంఠాయ పార్వతీమనోహరప్రియాయ సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ భస్మోద్ధూలితవిగ్రహాయ మహామణి ముకుటధారణాయ మాణిక్యభూషణాయ సృష్టిస్థితిప్రలయకాల- రౌద్రావతారాయ దక్షాధ్వరధ్వంసకాయ మహాకాలభేదనాయ మూలధారైకనిలయాయ తత్వాతీతాయ గంగాధరాయ సర్వదేవాదిదేవాయ షడాశ్రయాయ వేదాంతసారాయ త్రివర్గసాధనాయ అనంతకోటిబ్రహ్మాండనాయకాయ అనంత వాసుకి తక్షక- కర్కోటక శంఖ కులిక- పద్మ మహాపద్మేతి- అష్టమహానాగకులభూషణాయ ప్రణవస్వరూపాయ చిదాకాశాయ ఆకాశ దిక్ స్వరూపాయ గ్రహనక్షత్రమాలినే సకలాయ కలంకరహితాయ సకలలోకైకకర్త్రే సకలలోకైకభర్త్రే సకలలోకైకసంహర్త్రే సకలలోకైకగురవే సకలలోకైకసాక్షిణే సకలనిగమగుహ్యాయ సకలవేదాంతపారగాయ సకలలోకైకవరప్రదాయ సకలలోకైకశంకరాయ సకలదురితార్తిభంజనాయ సకలజగదభయంకరాయ శశాంకశేఖరాయ శాశ్వతనిజావాసాయ నిరాకారాయ నిరాభాసాయ నిరామయాయ నిర్మలాయ నిర్మదాయ నిశ్చింతాయ నిరహంకారాయ నిరంకుశాయ నిష్కలంకాయ నిర్గుణాయ నిష్కామాయ నిరూపప్లవాయ నిరుపద్రవాయ నిరవద్యాయ నిరంతరాయ నిష్కారణాయ నిరాతంకాయ నిష్ప్రపంచాయ నిస్సంగాయ నిర్ద్వంద్వాయ నిరాధారాయ నీరాగాయ నిష్క్రోధాయ నిర్లోపాయ నిష్పాపాయ నిర్భయాయ నిర్వికల్పాయ నిర్భేదాయ నిష్క్రియాయ నిస్తులాయ నిఃసంశయాయ నిరంజనాయ నిరుపమవిభవాయ నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తపరిపూర్ణ- సచ్చిదానందాద్వయాయ పరమశాంతస్వరూపాయ పరమశాంతప్రకాశాయ తేజోరూపాయ తేజోమయాయ తేజోఽధిపతయే జయ జయ రుద్ర మహారుద్ర మహారౌద్ర భద్రావతార మహాభైరవ కాలభైరవ కల్పాంతభైరవ కపాలమాలాధర ఖట్వాంగ చర్మఖడ్గధర పాశాంకుశ- డమరూశూల చాపబాణగదాశక్తిభిందిపాల- తోమర ముసల ముద్గర పాశ పరిఘ- భుశుండీ శతఘ్నీ చక్రాద్యాయుధభీషణాకార- సహస్రముఖదంష్ట్రాకరాలవదన వికటాట్టహాస విస్ఫారిత బ్రహ్మాండమండల నాగేంద్రకుండల నాగేంద్రహార నాగేంద్రవలయ నాగేంద్రచర్మధర నాగేంద్రనికేతన మృత్యుంజయ త్ర్యంబక త్రిపురాంతక విశ్వరూప విరూపాక్ష విశ్వేశ్వర వృషభవాహన విషవిభూషణ విశ్వతోముఖ సర్వతోముఖ మాం రక్ష రక్ష జ్వలజ్వల ప్రజ్వల ప్రజ్వల మహామృత్యుభయం శమయ శమయ అపమృత్యుభయం నాశయ నాశయ రోగభయం ఉత్సాదయోత్సాదయ విషసర్పభయం శమయ శమయ చోరాన్ మారయ మారయ మమ శత్రూన్ ఉచ్చాటయోచ్చాటయ త్రిశూలేన విదారయ విదారయ కుఠారేణ భింధి భింధి ఖడ్గేన ఛింద్ది ఛింద్ది ఖట్వాంగేన విపోధయ విపోధయ ముసలేన నిష్పేషయ నిష్పేషయ బాణైః సంతాడయ సంతాడయ యక్ష రక్షాంసి భీషయ భీషయ అశేష భూతాన్ విద్రావయ విద్రావయ కూష్మాండభూతవేతాలమారీగణ- బ్రహ్మరాక్షసగణాన్ సంత్రాసయ సంత్రాసయ మమ అభయం కురు కురు మమ పాపం శోధయ శోధయ విత్రస్తం మాం ఆశ్వాసయ ఆశ్వాసయ నరకమహాభయాన్ మాం ఉద్ధర ఉద్ధర అమృతకటాక్షవీక్షణేన మాం- ఆలోకయ ఆలోకయ సంజీవయ సంజీవయ క్షుత్తృష్ణార్తం మాం ఆప్యాయయ ఆప్యాయయ దుఃఖాతురం మాం ఆనందయ ఆనందయ శివకవచేన మాం ఆచ్ఛాదయ ఆచ్ఛాదయ

హర హర మృత్యుంజయ త్ర్యంబక సదాశివ పరమశివ నమస్తే నమస్తే నమః ॥

పూర్వవత్ – హృదయాది న్యాసః ।

పంచపూజా ॥

భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్విమోకః ॥

ఫలశ్రుతిః
ఋషభ ఉవాచ ఇత్యేతత్పరమం శైవం కవచం వ్యాహృతం మయా ।
సర్వ బాధా ప్రశమనం రహస్యం సర్వ దేహినాం ॥

యః సదా ధారయేన్మర్త్యః శైవం కవచముత్తమం ।
న తస్య జాయతే కాపి భయం శంభోరనుగ్రహాత్ ॥

క్షీణాయుః ప్రాప్తమృత్యుర్వా మహారోగహతోఽపి వా ।
సద్యః సుఖమవాప్నోతి దీర్ఘమాయుశ్చ విందతి ॥

సర్వదారిద్రయశమనం సౌమాంగల్యవివర్ధనం ।
యో ధత్తే కవచం శైవం స దేవైరపి పూజ్యతే ॥

మహాపాతకసంఘాతైర్ముచ్యతే చోపపాతకైః ।
దేహాంతే ముక్తిమాప్నోతి శివవర్మానుభావతః ॥

త్వమపి శ్రద్దయా వత్స శైవం కవచముత్తమం ।
ధారయస్వ మయా దత్తం సద్యః శ్రేయో హ్యవాప్స్యసి ॥

శ్రీసూత ఉవాచ

ఇత్యుక్త్వా ఋషభో యోగీ తస్మై పార్థివ సూనవే ।
దదౌ శంఖం మహారావం ఖడ్గం చ అరినిషూదనం ॥

పునశ్చ భస్మ సంమంత్ర్య తదంగం పరితోఽస్పృశత్ ।
గజానాం షట్సహస్రస్య త్రిగుణస్య బలం దదౌ ॥

భస్మప్రభావాత్ సంప్రాప్తబలైశ్వర్య ధృతి స్మృతిః ।
స రాజపుత్రః శుశుభే శరదర్క ఇవ శ్రియా ॥

తమాహ ప్రాంజలిం భూయః స యోగీ నృపనందనం ।
ఏష ఖడ్గో మయా దత్తస్తపోమంత్రానుభావతః ॥

శితధారమిమం ఖడ్గం యస్మై దర్శయసే స్ఫుటం ।
స సద్యో మ్రియతే శత్రుః సాక్షాన్మృత్యురపి స్వయం ॥

అస్య శంఖస్య నిర్హ్రాదం యే శృణ్వంతి తవాహితాః ।
తే మూర్చ్ఛితాః పతిష్యంతి న్యస్తశస్త్రా విచేతనాః ॥

ఖడ్గశంఖావిమౌ దివ్యౌ పరసైన్యవినాశకౌ ।
ఆత్మసైన్యస్వపక్షాణాం శౌర్యతేజోవివర్ధనౌ ॥

ఏతయోశ్చ ప్రభావేన శైవేన కవచేన చ ।
ద్విషట్సహస్ర నాగానాం బలేన మహతాపి చ ॥

భస్మధారణ సామర్థ్యాచ్ఛత్రుసైన్యం విజేష్యసే ।
ప్రాప్య సింహాసనం పిత్ర్యం గోప్తాఽసి పృథివీమిమాం ॥

ఇతి భద్రాయుషం సమ్యగనుశాస్య సమాతృకం ।
తాభ్యాం సంపూజితః సోఽథ యోగీ స్వైరగతిర్యయౌ ॥

ఇతి శ్రీస్కాందమహాపురాణే బ్రహ్మోత్తరఖండే శివకవచ ప్రభావ వర్ణనం నామ ద్వాదశోఽధ్యాయః సంపూర్ణః ॥ ॥

********

Leave a Comment