[ଦ୍ଵାଦଶ ଜ୍ଯୋତିର୍ଲିଂଗ] ᐈ Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Oriya/Odia Lyrics

ଲଘୁ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍
ସୌରାଷ୍ଟ୍ରେ ସୋମନାଧଂଚ ଶ୍ରୀଶୈଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନମ୍ ।
ଉଜ୍ଜଯିନ୍ଯାଂ ମହାକାଲଂ ଓଂକାରେତ୍ଵମାମଲେଶ୍ଵରମ୍ ॥
ପର୍ଲ୍ଯାଂ ଵୈଦ୍ଯନାଧଂଚ ଢାକିନ୍ଯାଂ ଭୀମ ଶଂକରମ୍ ।
ସେତୁବଂଧେତୁ ରାମେଶଂ ନାଗେଶଂ ଦାରୁକାଵନେ ॥
ଵାରଣାଶ୍ଯାଂତୁ ଵିଶ୍ଵେଶଂ ତ୍ରଯଂବକଂ ଗୌତମୀତଟେ ।
ହିମାଲଯେତୁ କେଦାରଂ ଘୃଷ୍ଣେଶଂତୁ ଵିଶାଲକେ ॥

ଏତାନି ଜ୍ଯୋତିର୍ଲିଂଗାନି ସାଯଂ ପ୍ରାତଃ ପଠେନ୍ନରଃ ।
ସପ୍ତ ଜନ୍ମ କୃତଂ ପାପଂ ସ୍ମରଣେନ ଵିନଶ୍ଯତି ॥

ସଂପୂର୍ଣ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍
ସୌରାଷ୍ଟ୍ରଦେଶେ ଵିଶଦେଽତିରମ୍ଯେ ଜ୍ଯୋତିର୍ମଯଂ ଚଂଦ୍ରକଳାଵତଂସମ୍ ।
ଭକ୍ତପ୍ରଦାନାଯ କୃପାଵତୀର୍ଣଂ ତଂ ସୋମନାଥଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 1 ॥

ଶ୍ରୀଶୈଲଶୃଂଗେ ଵିଵିଧପ୍ରସଂଗେ ଶେଷାଦ୍ରିଶୃଂଗେଽପି ସଦା ଵସଂତମ୍ ।
ତମର୍ଜୁନଂ ମଲ୍ଲିକପୂର୍ଵମେନଂ ନମାମି ସଂସାରସମୁଦ୍ରସେତୁମ୍ ॥ 2 ॥

ଅଵଂତିକାଯାଂ ଵିହିତାଵତାରଂ ମୁକ୍ତିପ୍ରଦାନାଯ ଚ ସଜ୍ଜନାନାମ୍ ।
ଅକାଲମୃତ୍ଯୋଃ ପରିରକ୍ଷଣାର୍ଥଂ ଵଂଦେ ମହାକାଲମହାସୁରେଶମ୍ ॥ 3 ॥

କାଵେରିକାନର୍ମଦଯୋଃ ପଵିତ୍ରେ ସମାଗମେ ସଜ୍ଜନତାରଣାଯ ।
ସଦୈଵ ମାଂଧାତୃପୁରେ ଵସଂତଂ ଓଂକାରମୀଶଂ ଶିଵମେକମୀଡେ ॥ 4 ॥

ପୂର୍ଵୋତ୍ତରେ ପ୍ରଜ୍ଵଲିକାନିଧାନେ ସଦା ଵସଂ ତଂ ଗିରିଜାସମେତମ୍ ।
ସୁରାସୁରାରାଧିତପାଦପଦ୍ମଂ ଶ୍ରୀଵୈଦ୍ଯନାଥଂ ତମହଂ ନମାମି ॥ 5 ॥

ଯଂ ଡାକିନିଶାକିନିକାସମାଜେ ନିଷେଵ୍ଯମାଣଂ ପିଶିତାଶନୈଶ୍ଚ ।
ସଦୈଵ ଭୀମାଦିପଦପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ତଂ ଶଂକରଂ ଭକ୍ତହିତଂ ନମାମି ॥ 6 ॥

ଶ୍ରୀତାମ୍ରପର୍ଣୀଜଲରାଶିଯୋଗେ ନିବଧ୍ଯ ସେତୁଂ ଵିଶିଖୈରସଂଖ୍ଯୈଃ ।
ଶ୍ରୀରାମଚଂଦ୍ରେଣ ସମର୍ପିତଂ ତଂ ରାମେଶ୍ଵରାଖ୍ଯଂ ନିଯତଂ ନମାମି ॥ 7 ॥

ଯାମ୍ଯେ ସଦଂଗେ ନଗରେଽତିରମ୍ଯେ ଵିଭୂଷିତାଂଗଂ ଵିଵିଧୈଶ୍ଚ ଭୋଗୈଃ ।
ସଦ୍ଭକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦମୀଶମେକଂ ଶ୍ରୀନାଗନାଥଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 8 ॥

ସାନଂଦମାନଂଦଵନେ ଵସଂତଂ ଆନଂଦକଂଦଂ ହତପାପବୃଂଦମ୍ ।
ଵାରାଣସୀନାଥମନାଥନାଥଂ ଶ୍ରୀଵିଶ୍ଵନାଥଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 9 ॥

ସହ୍ଯାଦ୍ରିଶୀର୍ଷେ ଵିମଲେ ଵସଂତଂ ଗୋଦାଵରିତୀରପଵିତ୍ରଦେଶେ ।
ଯଦ୍ଦର୍ଶନାତ୍ ପାତକଂ ପାଶୁ ନାଶଂ ପ୍ରଯାତି ତଂ ତ୍ର୍ଯଂବକମୀଶମୀଡେ ॥ 10 ॥

ମହାଦ୍ରିପାର୍ଶ୍ଵେ ଚ ତଟେ ରମଂତଂ ସଂପୂଜ୍ଯମାନଂ ସତତଂ ମୁନୀଂଦ୍ରୈଃ ।
ସୁରାସୁରୈର୍ଯକ୍ଷ ମହୋରଗାଢ୍ଯୈଃ କେଦାରମୀଶଂ ଶିଵମେକମୀଡେ ॥ 11 ॥

ଇଲାପୁରେ ରମ୍ଯଵିଶାଲକେଽସ୍ମିନ୍ ସମୁଲ୍ଲସଂତଂ ଚ ଜଗଦ୍ଵରେଣ୍ଯମ୍ ।
ଵଂଦେ ମହୋଦାରତରସ୍ଵଭାଵଂ ଘୃଷ୍ଣେଶ୍ଵରାଖ୍ଯଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 12 ॥

ଜ୍ଯୋତିର୍ମଯଦ୍ଵାଦଶଲିଂଗକାନାଂ ଶିଵାତ୍ମନାଂ ପ୍ରୋକ୍ତମିଦଂ କ୍ରମେଣ ।
ସ୍ତୋତ୍ରଂ ପଠିତ୍ଵା ମନୁଜୋଽତିଭକ୍ତ୍ଯା ଫଲଂ ତଦାଲୋକ୍ଯ ନିଜଂ ଭଜେଚ୍ଚ ॥

********

Leave a Comment