[Sri Gayatri Sahasranama] ᐈ Stotram Lyrics In Kannada Pdf | ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ

Sri Gayatri Sahasranama Stotram Lyrics In Kannada

ನಾರದ ಉವಾಚ –
ಭಗವನ್ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ ।
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ರಹಸ್ಯಂ ತ್ವನ್ಮುಖಾಚ್ಛ್ರುತಂ ॥ 1 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ದೇವ ಯೇನ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ ।
ಕೇನ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ಕಿಂ ನು ವಾ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಂ ॥ 2 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಗತಿಃ ಕೇನ ಕೇನ ವಾ ಮೃತ್ಯು ನಾಶನಂ ।
ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಫಲಂ ಕೇನ ವಾ ಪದ್ಮಲೋಚನ ॥ 3 ॥

ವಕ್ತುಮರ್ಹಸ್ಯಶೇಷೇಣ ಸರ್ವೇ ನಿಖಿಲಮಾದಿತಃ ।
ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ –
ಸಾಧು ಸಾಧು ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಸಮ್ಯಕ್ ಪೃಷ್ಟಂ ತ್ವಯಾಽನಘ ॥ 4 ॥

ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯತ್ನೇನ ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟಸಹಸ್ರಕಂ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಶುಭಾನಾಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಂ ॥ 5 ॥

ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಯದ್ಭಗವತಾ ಪೂರ್ವೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಋಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 6 ॥

ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ತಥಾ ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀಂ ದೇವತಾ ಸ್ಮೃತಾ ।
ಹಲೋಬೀಜಾನಿ ತಸ್ಯೈವ ಸ್ವರಾಃ ಶಕ್ತಯ ಈರಿತಾಃ ॥ 7 ॥

ಅಂಗನ್ಯಾಸಕರನ್ಯಾಸಾವುಚ್ಯೇತೇ ಮಾತೃಕಾಕ್ಷರೈಃ ।
ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ವೈ ॥ 8 ॥

ಧ್ಯಾನಂ
ರಕ್ತಶ್ವೇತಹಿರಣ್ಯನೀಲಧವಲೈರ್ಯುಕ್ತಾಂ ತ್ರಿನೀತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ರಕ್ತಾಂ ರಕ್ತನವಸ್ರಜಂ ಮಣಿಗಣೈರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಕುಮಾರೀಮಿಮಾಂ ।
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಕಮಲಾಸನಾಂ ಕರತಲವ್ಯಾನದ್ಧಕುಂಡಾಂಬುಜಾಂ
ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ ಚ ವರಸ್ರಜಂ ಚ ದಧತೀಂ ಹಂಸಾಧಿರೂಢಾಂ ಭಜೇ ॥ 9 ॥

ಅಚಿಂತ್ಯಲಕ್ಷಣಾವ್ಯಕ್ತಾಪ್ಯರ್ಥಮಾತೃಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಅಮೃತಾರ್ಣವಮಧ್ಯಸ್ಥಾಪ್ಯಜಿತಾ ಚಾಪರಾಜಿತಾ ॥ 10 ॥

ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಧಾರಾಪ್ಯರ್ಕಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಅಜರಾಜಾಪರಾಧರ್ಮಾ ಅಕ್ಷಸೂತ್ರಧರಾಧರಾ ॥ 11 ॥

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಾಪ್ಯರಿಷಡ್ವರ್ಗಭೇದಿನೀ ।
ಅಂಜನಾದ್ರಿಪ್ರತೀಕಾಶಾಪ್ಯಂಜನಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನೀ ॥ 12 ॥

ಅದಿತಿಶ್ಚಾಜಪಾವಿದ್ಯಾಪ್ಯರವಿಂದನಿಭೇಕ್ಷಣಾ ।
ಅಂತರ್ಬಹಿಃಸ್ಥಿತಾವಿದ್ಯಾಧ್ವಂಸಿನೀ ಚಾಂತರಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 13 ॥

ಅಜಾ ಚಾಜಮುಖಾವಾಸಾಪ್ಯರವಿಂದನಿಭಾನನಾ ।
ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾರ್ಥದಾನಜ್ಞಾಪ್ಯರಿಮಂಡಲಮರ್ದಿನೀ ॥ 14 ॥

ಅಸುರಘ್ನೀ ಹ್ಯಮಾವಾಸ್ಯಾಪ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಘ್ನ್ಯಂತ್ಯಜಾರ್ಚಿತಾ ।
ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚಾದಿಶಕ್ತಿರಾಕೃತಿಶ್ಚಾಯತಾನನಾ ॥ 15 ॥

ಆದಿತ್ಯಪದವೀಚಾರಾಪ್ಯಾದಿತ್ಯಪರಿಸೇವಿತಾ ।
ಆಚಾರ್ಯಾವರ್ತನಾಚಾರಾಪ್ಯಾದಿಮೂರ್ತಿನಿವಾಸಿನೀ ॥ 16 ॥

ಆಗ್ನೇಯೀ ಚಾಮರೀ ಚಾದ್ಯಾ ಚಾರಾಧ್ಯಾ ಚಾಸನಸ್ಥಿತಾ ।
ಆಧಾರನಿಲಯಾಧಾರಾ ಚಾಕಾಶಾಂತನಿವಾಸಿನೀ ॥ 17 ॥

ಆದ್ಯಾಕ್ಷರಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಚಾಂತರಾಕಾಶರೂಪಿಣೀ ।
ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲಗತಾ ಚಾಂತರಧ್ವಾಂತನಾಶಿನೀ ॥ 18 ॥

ಇಂದಿರಾ ಚೇಷ್ಟದಾ ಚೇಷ್ಟಾ ಚೇಂದೀವರನಿಭೇಕ್ಷಣಾ ।
ಇರಾವತೀ ಚೇಂದ್ರಪದಾ ಚೇಂದ್ರಾಣೀ ಚೇಂದುರೂಪಿಣೀ ॥ 19 ॥

ಇಕ್ಷುಕೋದಂಡಸಂಯುಕ್ತಾ ಚೇಷುಸಂಧಾನಕಾರಿಣೀ ।
ಇಂದ್ರನೀಲಸಮಾಕಾರಾ ಚೇಡಾಪಿಂಗಲರೂಪಿಣೀ ॥ 20 ॥

ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀಚೇಶ್ವರೀ ದೇವೀ ಚೇಹಾತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಉಮಾ ಚೋಷಾ ಹ್ಯುಡುನಿಭಾ ಉರ್ವಾರುಕಫಲಾನನಾ ॥ 21 ॥

ಉಡುಪ್ರಭಾ ಚೋಡುಮತೀ ಹ್ಯುಡುಪಾ ಹ್ಯುಡುಮಧ್ಯಗಾ ।
ಊರ್ಧ್ವಾ ಚಾಪ್ಯೂರ್ಧ್ವಕೇಶೀ ಚಾಪ್ಯೂರ್ಧ್ವಾಧೋಗತಿಭೇದಿನೀ ॥ 22 ॥

ಊರ್ಧ್ವಬಾಹುಪ್ರಿಯಾ ಚೋರ್ಮಿಮಾಲಾವಾಗ್ಗ್ರಂಥದಾಯಿನೀ ।
ಋತಂ ಚರ್ಷಿರೃತುಮತೀ ಋಷಿದೇವನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ 23 ॥

ಋಗ್ವೇದಾ ಋಣಹರ್ತ್ರೀ ಚ ಋಷಿಮಂಡಲಚಾರಿಣೀ ।
ಋದ್ಧಿದಾ ಋಜುಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಋಜುಧರ್ಮಾ ಋಜುಪ್ರದಾ ॥ 24 ॥

ಋಗ್ವೇದನಿಲಯಾ ಋಜ್ವೀ ಲುಪ್ತಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಿನೀ ।
ಲೂತಾರಿವರಸಂಭೂತಾ ಲೂತಾದಿವಿಷಹಾರಿಣೀ ॥ 25 ॥

ಏಕಾಕ್ಷರಾ ಚೈಕಮಾತ್ರಾ ಚೈಕಾ ಚೈಕೈಕನಿಷ್ಠಿತಾ ।
ಐಂದ್ರೀ ಹ್ಯೈರಾವತಾರೂಢಾ ಚೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಾ ॥ 26 ॥

ಓಂಕಾರಾ ಹ್ಯೋಷಧೀ ಚೋತಾ ಚೋತಪ್ರೋತನಿವಾಸಿನೀ ।
ಔರ್ವಾ ಹ್ಯೌಷಧಸಂಪನ್ನಾ ಔಪಾಸನಫಲಪ್ರದಾ ॥ 27 ॥

ಅಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾ ದೇವೀ ಚಾಃಕಾರಮನುರೂಪಿಣೀ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಸುಂದರೀ ॥ 28 ॥

ಕಮಲಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಂತಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಲಕಂಠಿನೀ ।
ಕರಿಕುಂಭಸ್ತನಭರಾ ಕರವೀರಸುವಾಸಿನೀ ॥ 29 ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕುಂಡಲವತೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕುರುವಿಂದದಲಾಕಾರಾ ಕುಂಡಲೀ ಕುಮುದಾಲಯಾ ॥ 30 ॥

ಕಾಲಜಿಹ್ವಾ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ ।
ಕಮನೀಯಗುಣಾ ಕಾಂತಿಃ ಕಲಾಧಾರಾ ಕುಮುದ್ವತೀ ॥ 31 ॥

ಕೌಶಿಕೀ ಕಮಲಾಕಾರಾ ಕಾಮಚಾರಪ್ರಭಂಜಿನೀ ।
ಕೌಮಾರೀ ಕರುಣಾಪಾಂಗೀ ಕಕುವಂತಾ ಕರಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 32 ॥

ಕೇಸರೀ ಕೇಶವನುತಾ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಾಲಿಂದೀ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಂಚೀ ಕಲಶೋದ್ಭವಸಂಸ್ತುತಾ ॥ 33 ॥

ಕಾಮಮಾತಾ ಕ್ರತುಮತೀ ಕಾಮರೂಪಾ ಕೃಪಾವತೀ ।
ಕುಮಾರೀ ಕುಂಡನಿಲಯಾ ಕಿರಾತೀ ಕೀರವಾಹನಾ ॥ 34 ॥

ಕೈಕೇಯೀ ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಾ ಕೇತಕೀ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಮಂಡಲುಧರಾ ಕಾಲೀ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ ॥ 35 ॥

ಕಲಹಂಸಗತಿಃ ಕಕ್ಷಾ ಕೃತಕೌತುಕಮಂಗಲಾ ।
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾ ಕಂಪ್ರಾ ಕರೀಂದ್ರಗಮನಾ ಕುಹೂಃ ॥ 36 ॥

ಕರ್ಪೂರಲೇಪನಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಪಿಲಾ ಕುಹರಾಶ್ರಯಾ ।
ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕುಧರಾ ಕಮ್ರಾ ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಾಖಿಲವಿಷ್ಟಪಾ ॥ 37 ॥

ಖಡ್ಗಖೇಟಧರಾ ಖರ್ವಾ ಖೇಚರೀ ಖಗವಾಹನಾ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ಖ್ಯಾತಾ ಖಗರಾಜೋಪರಿಸ್ಥಿತಾ ॥ 38 ॥

ಖಲಘ್ನೀ ಖಂಡಿತಜರಾ ಖಂಡಾಖ್ಯಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಖಂಡೇಂದುತಿಲಕಾ ಗಂಗಾ ಗಣೇಶಗುಹಪೂಜಿತಾ ॥ 39 ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಗೋಮತೀ ಗೀತಾ ಗಾಂಧಾರೀ ಗಾನಲೋಲುಪಾ ।
ಗೌತಮೀ ಗಾಮಿನೀ ಗಾಧಾ ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರಸೇವಿತಾ ॥ 40 ॥

ಗೋವಿಂದಚರಣಾಕ್ರಾಂತಾ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿತಾ ।
ಗಂಧರ್ವೀ ಗಹ್ವರೀ ಗೋತ್ರಾ ಗಿರೀಶಾ ಗಹನಾ ಗಮೀ ॥ 41 ॥

ಗುಹಾವಾಸಾ ಗುಣವತೀ ಗುರುಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನೀ ।
ಗುರ್ವೀ ಗುಣವತೀ ಗುಹ್ಯಾ ಗೋಪ್ತವ್ಯಾ ಗುಣದಾಯಿನೀ ॥ 42 ॥

ಗಿರಿಜಾ ಗುಹ್ಯಮಾತಂಗೀ ಗರುಡಧ್ವಜವಲ್ಲಭಾ ।
ಗರ್ವಾಪಹಾರಿಣೀ ಗೋದಾ ಗೋಕುಲಸ್ಥಾ ಗದಾಧರಾ ॥ 43 ॥

ಗೋಕರ್ಣನಿಲಯಾಸಕ್ತಾ ಗುಹ್ಯಮಂಡಲವರ್ತಿನೀ ।
ಘರ್ಮದಾ ಘನದಾ ಘಂಟಾ ಘೋರದಾನವಮರ್ದಿನೀ ॥ 44 ॥

ಘೃಣಿಮಂತ್ರಮಯೀ ಘೋಷಾ ಘನಸಂಪಾತದಾಯಿನೀ ।
ಘಂಟಾರವಪ್ರಿಯಾ ಘ್ರಾಣಾ ಘೃಣಿಸಂತುಷ್ಟಕಾರಿಣೀ ॥ 45 ॥

ಘನಾರಿಮಂಡಲಾ ಘೂರ್ಣಾ ಘೃತಾಚೀ ಘನವೇಗಿನೀ ।
ಜ್ಞಾನಧಾತುಮಯೀ ಚರ್ಚಾ ಚರ್ಚಿತಾ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ ॥ 46 ॥

ಚಟುಲಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚಾರುದಂತಾ ಚಾತುರೀ ಚರಿತಪ್ರದಾ ॥ 47 ॥

ಚೂಲಿಕಾ ಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಾಂತಾ ಚಂದ್ರಮಃಕರ್ಣಕುಂಡಲಾ ।
ಚಂದ್ರಹಾಸಾ ಚಾರುದಾತ್ರೀ ಚಕೋರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸಿನೀ ॥ 48 ॥

ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚಂದ್ರಧಾತ್ರೀ ಚ ಚೌರೀ ಚೌರಾ ಚ ಚಂಡಿಕಾ ।
ಚಂಚದ್ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಚಂದ್ರಚೂಡಾ ಚೋರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 49 ॥

ಚಾರುಚಂದನಲಿಪ್ತಾಂಗೀ ಚಂಚಚ್ಚಾಮರವೀಜಿತಾ ।
ಚಾರುಮಧ್ಯಾ ಚಾರುಗತಿಶ್ಚಂದಿಲಾ ಚಂದ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 50 ॥

ಚಾರುಹೋಮಪ್ರಿಯಾ ಚಾರ್ವಾಚರಿತಾ ಚಕ್ರಬಾಹುಕಾ ।
ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದರ್ಪಣಾ ॥ 51 ॥

ಚಕ್ರವಾಕಸ್ತನೀ ಚೇಷ್ಟಾ ಚಿತ್ರಾ ಚಾರುವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಚಂದ್ರವತೀ ಚಂದ್ರಮಾಶ್ಚಂದನಪ್ರಿಯಾ ॥ 52 ॥

ಚೋದಯಿತ್ರೀ ಚಿರಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಾತಕಾ ಚಾರುಹೇತುಕೀ ।
ಛತ್ರಯಾತಾ ಛತ್ರಧರಾ ಛಾಯಾ ಛಂದಃಪರಿಚ್ಛದಾ ॥ 53 ॥

ಛಾಯಾದೇವೀ ಛಿದ್ರನಖಾ ಛನ್ನೇಂದ್ರಿಯವಿಸರ್ಪಿಣೀ ।
ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂತಾ ಛಿದ್ರೋಪದ್ರವಭೇದಿನೀ ॥ 54 ॥

ಛೇದಾ ಛತ್ರೇಶ್ವರೀ ಛಿನ್ನಾ ಛುರಿಕಾ ಛೇದನಪ್ರಿಯಾ ।
ಜನನೀ ಜನ್ಮರಹಿತಾ ಜಾತವೇದಾ ಜಗನ್ಮಯೀ ॥ 55 ॥

ಜಾಹ್ನವೀ ಜಟಿಲಾ ಜೇತ್ರೀ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾ ।
ಜಂಬೂದ್ವೀಪವತೀ ಜ್ವಾಲಾ ಜಯಂತೀ ಜಲಶಾಲಿನೀ ॥ 56 ॥

ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾ ಜಿತಕ್ರೋಧಾ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾ ।
ಜಾತರೂಪಮಯೀ ಜಿಹ್ವಾ ಜಾನಕೀ ಜಗತೀ ಜರಾ ॥ 57 ॥

ಜನಿತ್ರೀ ಜಹ್ನುತನಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಯಹಿತೈಷಿಣೀ ।
ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಜಪವತೀ ಜ್ವರಘ್ನೀ ಜಿತವಿಷ್ಟಪಾ ॥ 58 ॥

ಜಿತಾಕ್ರಾಂತಮಯೀ ಜ್ವಾಲಾ ಜಾಗ್ರತೀ ಜ್ವರದೇವತಾ ।
ಜ್ವಲಂತೀ ಜಲದಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಜ್ಯಾಘೋಷಾಸ್ಫೋಟದಿಙ್ಮುಖೀ ॥ 59 ॥

ಜಂಭಿನೀ ಜೃಂಭಣಾ ಜೃಂಭಾ ಜ್ವಲನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಕುಂಡಲಾ ।
ಝಿಂಝಿಕಾ ಝಣನಿರ್ಘೋಷಾ ಝಂಝಾಮಾರುತವೇಗಿನೀ ॥ 60 ॥

ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಕುಶಲಾ ಞರೂಪಾ ಞಭುಜಾ ಸ್ಮೃತಾ ।
ಟಂಕಬಾಣಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಟಂಕಿನೀ ಟಂಕಭೇದಿನೀ ॥ 61 ॥

ಟಂಕೀಗಣಕೃತಾಘೋಷಾ ಟಂಕನೀಯಮಹೋರಸಾ ।
ಟಂಕಾರಕಾರಿಣೀ ದೇವೀ ಠಠಶಬ್ದನಿನಾದಿನೀ ॥ 62 ॥

ಡಾಮರೀ ಡಾಕಿನೀ ಡಿಂಭಾ ಡುಂಡುಮಾರೈಕನಿರ್ಜಿತಾ ।
ಡಾಮರೀತಂತ್ರಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಡಮಡ್ಡಮರುನಾದಿನೀ ॥ 63 ॥

ಡಿಂಡೀರವಸಹಾ ಡಿಂಭಲಸತ್ಕ್ರೀಡಾಪರಾಯಣಾ ।
ಢುಂಢಿವಿಘ್ನೇಶಜನನೀ ಢಕ್ಕಾಹಸ್ತಾ ಢಿಲಿವ್ರಜಾ ॥ 64 ॥

ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನಾ ನಿರುಪಮಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ನರ್ಮದಾ ನದೀ ।
ತ್ರಿಗುಣಾ ತ್ರಿಪದಾ ತಂತ್ರೀ ತುಲಸೀ ತರುಣಾ ತರುಃ ॥ 65 ॥

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದಾಕ್ರಾಂತಾ ತುರೀಯಪದಗಾಮಿನೀ ।
ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ತಾಮಸೀ ತುಹಿನಾ ತುರಾ ॥ 66 ॥

ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನಾ ತ್ರಿವೇಣೀ ಚ ತ್ರಿಲೋಚನಾ ।
ತ್ರಿಶಕ್ತಿಸ್ತ್ರಿಪುರಾ ತುಂಗಾ ತುರಂಗವದನಾ ತಥಾ ॥ 67 ॥

ತಿಮಿಂಗಿಲಗಿಲಾ ತೀವ್ರಾ ತ್ರಿಸ್ರೋತಾ ತಾಮಸಾದಿನೀ ।
ತಂತ್ರಮಂತ್ರವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ತನುಮಧ್ಯಾ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾ ॥ 68 ॥

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ತ್ರಿಸ್ತನೀ ತೋಷಾಸಂಸ್ಥಾ ತಾಲಪ್ರತಾಪಿನೀ ।
ತಾಟಂಕಿನೀ ತುಷಾರಾಭಾ ತುಹಿನಾಚಲವಾಸಿನೀ ॥ 69 ॥

ತಂತುಜಾಲಸಮಾಯುಕ್ತಾ ತಾರಹಾರಾವಲಿಪ್ರಿಯಾ ।
ತಿಲಹೋಮಪ್ರಿಯಾ ತೀರ್ಥಾ ತಮಾಲಕುಸುಮಾಕೃತಿಃ ॥ 70 ॥

ತಾರಕಾ ತ್ರಿಯುತಾ ತನ್ವೀ ತ್ರಿಶಂಕುಪರಿವಾರಿತಾ ।
ತಲೋದರೀ ತಿಲಾಭೂಷಾ ತಾಟಂಕಪ್ರಿಯವಾದಿನೀ ॥ 71 ॥

ತ್ರಿಜಟಾ ತಿತ್ತಿರೀ ತೃಷ್ಣಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ತರುಣಾಕೃತಿಃ ।
ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಣಾ ॥ 72 ॥

ತ್ರೈಯಂಬಕಾ ತ್ರಿವರ್ಗಾ ಚ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ ।
ತರ್ಪಣಾ ತೃಪ್ತಿದಾ ತೃಪ್ತಾ ತಾಮಸೀ ತುಂಬುರುಸ್ತುತಾ ॥ 73 ॥

ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಸ್ಥಾ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಾ ತ್ರಿಭಂಗೀ ತನುವಲ್ಲರಿಃ ।
ಥಾತ್ಕಾರೀ ಥಾರವಾ ಥಾಂತಾ ದೋಹಿನೀ ದೀನವತ್ಸಲಾ ॥ 74 ॥

ದಾನವಾಂತಕರೀ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ ।
ದೇವರೀತಿರ್ದಿವಾರಾತ್ರಿರ್ದ್ರೌಪದೀ ದುಂದುಭಿಸ್ವನಾ ॥ 75 ॥

ದೇವಯಾನೀ ದುರಾವಾಸಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯೋದ್ಭೇದಿನೀ ದಿವಾ ।
ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾ ದೀಪ್ತಾ ದಿಗ್ವಾಸಾ ದಿಗ್ವಿಮೋಹಿನೀ ॥ 76 ॥

ದಂಡಕಾರಣ್ಯನಿಲಯಾ ದಂಡಿನೀ ದೇವಪೂಜಿತಾ ।
ದೇವವಂದ್ಯಾ ದಿವಿಷದಾ ದ್ವೇಷಿಣೀ ದಾನವಾಕೃತಿಃ ॥ 77 ॥

ದೀನಾನಾಥಸ್ತುತಾ ದೀಕ್ಷಾ ದೈವತಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಧಾತ್ರೀ ಧನುರ್ಧರಾ ಧೇನುರ್ಧಾರಿಣೀ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೀ ॥ 78 ॥

ಧುರಂಧರಾ ಧರಾಧಾರಾ ಧನದಾ ಧಾನ್ಯದೋಹಿನೀ ।
ಧರ್ಮಶೀಲಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನುರ್ವೇದವಿಶಾರದಾ ॥ 79 ॥

ಧೃತಿರ್ಧನ್ಯಾ ಧೃತಪದಾ ಧರ್ಮರಾಜಪ್ರಿಯಾ ಧ್ರುವಾ ।
ಧೂಮಾವತೀ ಧೂಮಕೇಶೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 80 ॥

ನಂದಾ ನಂದಪ್ರಿಯಾ ನಿದ್ರಾ ನೃನುತಾ ನಂದನಾತ್ಮಿಕಾ ।
ನರ್ಮದಾ ನಲಿನೀ ನೀಲಾ ನೀಲಕಂಠಸಮಾಶ್ರಯಾ ॥ 81 ॥

ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿಧಿಃ ।
ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರುಪಮಾ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ನಿರಂಜನಾ ॥ 82 ॥

ನಾದಬಿಂದುಕಲಾತೀತಾ ನಾದಬಿಂದುಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ।
ನೃಸಿಂಹಿನೀ ನಗಧರಾ ನೃಪನಾಗವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 83 ॥

ನರಕಕ್ಲೇಶಶಮನೀ ನಾರಾಯಣಪದೋದ್ಭವಾ ।
ನಿರವದ್ಯಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನಾರದಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ॥ 84 ॥

ನಾನಾಜ್ಯೋತಿಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ನಿಧಿದಾ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಿಕಾ ।
ನವಸೂತ್ರಧರಾ ನೀತಿರ್ನಿರುಪದ್ರವಕಾರಿಣೀ ॥ 85 ॥

ನಂದಜಾ ನವರತ್ನಾಢ್ಯಾ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯವಾಸಿನೀ ।
ನವನೀತಪ್ರಿಯಾ ನಾರೀ ನೀಲಜೀಮೂತನಿಸ್ವನಾ ॥ 86 ॥

ನಿಮೇಷಿಣೀ ನದೀರೂಪಾ ನೀಲಗ್ರೀವಾ ನಿಶೀಶ್ವರೀ ।
ನಾಮಾವಲಿರ್ನಿಶುಂಭಘ್ನೀ ನಾಗಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ ॥ 87 ॥

ನವಜಾಂಬೂನದಪ್ರಖ್ಯಾ ನಾಗಲೋಕಾಧಿದೇವತಾ ।
ನೂಪುರಾಕ್ರಾಂತಚರಣಾ ನರಚಿತ್ತಪ್ರಮೋದಿನೀ ॥ 88 ॥

ನಿಮಗ್ನಾರಕ್ತನಯನಾ ನಿರ್ಘಾತಸಮನಿಸ್ವನಾ ।
ನಂದನೋದ್ಯಾನನಿಲಯಾ ನಿರ್ವ್ಯೂಹೋಪರಿಚಾರಿಣೀ ॥ 89 ॥

ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೋದಾರಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ ।
ಪಂಚಕೋಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಪಂಚಪಾತಕನಾಶಿನೀ ॥ 90 ॥

ಪರಚಿತ್ತವಿಧಾನಜ್ಞಾ ಪಂಚಿಕಾ ಪಂಚರೂಪಿಣೀ ।
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪರಮಾ ಪ್ರೀತಿಃ ಪರತೇಜಃ ಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 91 ॥

ಪುರಾಣೀ ಪೌರುಷೀ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಂಡರೀಕನಿಭೇಕ್ಷಣಾ ।
ಪಾತಾಲತಲನಿರ್ಮಗ್ನಾ ಪ್ರೀತಾ ಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 92 ॥

ಪಾವನೀ ಪಾದಸಹಿತಾ ಪೇಶಲಾ ಪವನಾಶಿನೀ ।
ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಪರಿಶ್ರಾಂತಾ ಪರ್ವತಸ್ತನಮಂಡಲಾ ॥ 93 ॥

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಸಂಭವಾ ।
ಪದ್ಮಪತ್ರಾ ಪದ್ಮಪದಾ ಪದ್ಮಿನೀ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣೀ ॥ 94 ॥

ಪಶುಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಪುರಂಧ್ರೀ ಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಪುಷ್ಕಲಾ ಪುರುಷಾ ಪರ್ವಾ ಪಾರಿಜಾತಸುಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 95 ॥

ಪತಿವ್ರತಾ ಪವಿತ್ರಾಂಗೀ ಪುಷ್ಪಹಾಸಪರಾಯಣಾ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾವತೀಸುತಾ ಪೌತ್ರೀ ಪುತ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಪಯಸ್ವಿನೀ ॥ 96 ॥

ಪಟ್ಟಿಪಾಶಧರಾ ಪಂಕ್ತಿಃ ಪಿತೃಲೋಕಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಪುರಾಣೀ ಪುಣ್ಯಶೀಲಾ ಚ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 97 ॥

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನನೀ ಪುಷ್ಟಾ ಪಿತಾಮಹಪರಿಗ್ರಹಾ ।
ಪುಂಡರೀಕಪುರಾವಾಸಾ ಪುಂಡರೀಕಸಮಾನನಾ ॥ 98 ॥

ಪೃಥುಜಂಘಾ ಪೃಥುಭುಜಾ ಪೃಥುಪಾದಾ ಪೃಥೂದರೀ ।
ಪ್ರವಾಲಶೋಭಾ ಪಿಂಗಾಕ್ಷೀ ಪೀತವಾಸಾಃ ಪ್ರಚಾಪಲಾ ॥ 99 ॥

ಪ್ರಸವಾ ಪುಷ್ಟಿದಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಣವಾಗತಿಃ ।
ಪಂಚವರ್ಣಾ ಪಂಚವಾಣೀ ಪಂಚಿಕಾ ಪಂಜರಸ್ಥಿತಾ ॥ 100 ॥

ಪರಮಾಯಾ ಪರಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಪ್ರೀತಿಃ ಪರಾಗತಿಃ ।
ಪರಾಕಾಷ್ಠಾ ಪರೇಶಾನೀ ಪಾವನೀ ಪಾವಕದ್ಯುತಿಃ ॥ 101 ॥

ಪುಣ್ಯಭದ್ರಾ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ ಪುಷ್ಪಹಾಸಾ ಪೃಥೂದರೀ ।
ಪೀತಾಂಗೀ ಪೀತವಸನಾ ಪೀತಶಯ್ಯಾ ಪಿಶಾಚಿನೀ ॥ 102 ॥

ಪೀತಕ್ರಿಯಾ ಪಿಶಾಚಘ್ನೀ ಪಾಟಲಾಕ್ಷೀ ಪಟುಕ್ರಿಯಾ ।
ಪಂಚಭಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಚಾರಾ ಪೂತನಾಪ್ರಾಣಘಾತಿನೀ ॥ 103 ॥

ಪುನ್ನಾಗವನಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥನಿಷೇವಿತಾ ।
ಪಂಚಾಂಗೀ ಚ ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಮಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣೀ ॥ 104 ॥

ಪುಷ್ಪಕಾಂಡಸ್ಥಿತಾ ಪೂಷಾ ಪೋಷಿತಾಖಿಲವಿಷ್ಟಪಾ ।
ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಾ ಪಂಚಶಿಖಾ ಪನ್ನಗೋಪರಿಶಾಯಿನೀ ॥ 105 ॥

ಪಂಚಮಾತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಪೃಥ್ವೀ ಪಥಿಕಾ ಪೃಥುದೋಹಿನೀ ।
ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಮೀಮಾಂಸಾ ಪಾಟಲೀ ಪುಷ್ಪಗಂಧಿನೀ ॥ 106 ॥

ಪುಣ್ಯಪ್ರಜಾ ಪಾರದಾತ್ರೀ ಪರಮಾರ್ಗೈಕಗೋಚರಾ ।
ಪ್ರವಾಲಶೋಭಾ ಪೂರ್ಣಾಶಾ ಪ್ರಣವಾ ಪಲ್ಲವೋದರೀ ॥ 107 ॥

ಫಲಿನೀ ಫಲದಾ ಫಲ್ಗುಃ ಫೂತ್ಕಾರೀ ಫಲಕಾಕೃತಿಃ ।
ಫಣೀಂದ್ರಭೋಗಶಯನಾ ಫಣಿಮಂಡಲಮಂಡಿತಾ ॥ 108 ॥

ಬಾಲಬಾಲಾ ಬಹುಮತಾ ಬಾಲಾತಪನಿಭಾಂಶುಕಾ ।
ಬಲಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ವಂದ್ಯಾ ಬಡವಾ ಬುದ್ಧಿಸಂಸ್ತುತಾ ॥ 109 ॥

ಬಂದೀದೇವೀ ಬಿಲವತೀ ಬಡಿಶಘ್ನೀ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಬಾಂಧವೀ ಬೋಧಿತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 110 ॥

ಬಾಲಭಾನುಪ್ರಭಾಕಾರಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದೇವತಾ ।
ಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ತುತಾ ಬೃಂದಾ ಬೃಂದಾವನವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 111 ॥

ಬಾಲಾಕಿನೀ ಬಿಲಾಹಾರಾ ಬಿಲವಾಸಾ ಬಹೂದಕಾ ।
ಬಹುನೇತ್ರಾ ಬಹುಪದಾ ಬಹುಕರ್ಣಾವತಂಸಿಕಾ ॥ 112 ॥

ಬಹುಬಾಹುಯುತಾ ಬೀಜರೂಪಿಣೀ ಬಹುರೂಪಿಣೀ ।
ಬಿಂದುನಾದಕಲಾತೀತಾ ಬಿಂದುನಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 113 ॥

ಬದ್ಧಗೋಧಾಂಗುಲಿತ್ರಾಣಾ ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮವಾಸಿನೀ ।
ಬೃಂದಾರಕಾ ಬೃಹತ್ಸ್ಕಂಧಾ ಬೃಹತೀ ಬಾಣಪಾತಿನೀ ॥ 114 ॥

ಬೃಂದಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಬಹುನುತಾ ವನಿತಾ ಬಹುವಿಕ್ರಮಾ ।
ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಾಸೀನಾ ಬಿಲ್ವಪತ್ರತಲಸ್ಥಿತಾ ॥ 115 ॥

ಬೋಧಿದ್ರುಮನಿಜಾವಾಸಾ ಬಡಿಸ್ಥಾ ಬಿಂದುದರ್ಪಣಾ ।
ಬಾಲಾ ಬಾಣಾಸನವತೀ ಬಡಬಾನಲವೇಗಿನೀ ॥ 116 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಬಹಿರಂತಃಸ್ಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಂಕಣಸೂತ್ರಿಣೀ ।
ಭವಾನೀ ಭೀಷಣವತೀ ಭಾವಿನೀ ಭಯಹಾರಿಣೀ ॥ 117 ॥

ಭದ್ರಕಾಲೀ ಭುಜಂಗಾಕ್ಷೀ ಭಾರತೀ ಭಾರತಾಶಯಾ ।
ಭೈರವೀ ಭೀಷಣಾಕಾರಾ ಭೂತಿದಾ ಭೂತಿಮಾಲಿನೀ ॥ 118 ॥

ಭಾಮಿನೀ ಭೋಗನಿರತಾ ಭದ್ರದಾ ಭೂರಿವಿಕ್ರಮಾ ।
ಭೂತವಾಸಾ ಭೃಗುಲತಾ ಭಾರ್ಗವೀ ಭೂಸುರಾರ್ಚಿತಾ ॥ 119 ॥

ಭಾಗೀರಥೀ ಭೋಗವತೀ ಭವನಸ್ಥಾ ಭಿಷಗ್ವರಾ ।
ಭಾಮಿನೀ ಭೋಗಿನೀ ಭಾಷಾ ಭವಾನೀ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಾ ॥ 120 ॥

ಭರ್ಗಾತ್ಮಿಕಾ ಭೀಮವತೀ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚಿನೀ ।
ಭಜನೀಯಾ ಭೂತಧಾತ್ರೀರಂಜಿತಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 121 ॥

ಭುಜಂಗವಲಯಾ ಭೀಮಾ ಭೇರುಂಡಾ ಭಾಗಧೇಯಿನೀ ।
ಮಾತಾ ಮಾಯಾ ಮಧುಮತೀ ಮಧುಜಿಹ್ವಾ ಮಧುಪ್ರಿಯಾ ॥ 122 ॥

ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಭಾಗಾ ಮಾಲಿನೀ ಮೀನಲೋಚನಾ ।
ಮಾಯಾತೀತಾ ಮಧುಮತೀ ಮಧುಮಾಂಸಾ ಮಧುದ್ರವಾ ॥ 123 ॥

ಮಾನವೀ ಮಧುಸಂಭೂತಾ ಮಿಥಿಲಾಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮೇದಿನೀ ಮೇಘಮಾಲಿನೀ ॥ 124 ॥

ಮಂದೋದರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮೈಥಿಲೀ ಮಸೃಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಕನ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 125 ॥

ಮಾಹೇಂದ್ರೀ ಮೇರುತನಯಾ ಮಂದಾರಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾ ।
ಮಂಜುಮಂಜೀರಚರಣಾ ಮೋಕ್ಷದಾ ಮಂಜುಭಾಷಿಣೀ ॥ 126 ॥

ಮಧುರದ್ರಾವಿಣೀ ಮುದ್ರಾ ಮಲಯಾ ಮಲಯಾನ್ವಿತಾ ।
ಮೇಧಾ ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾ ಮಾಗಧೀ ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾ ॥ 127 ॥

ಮಹಾಮಾರೀ ಮಹಾವೀರಾ ಮಹಾಶ್ಯಾಮಾ ಮನುಸ್ತುತಾ ।
ಮಾತೃಕಾ ಮಿಹಿರಾಭಾಸಾ ಮುಕುಂದಪದವಿಕ್ರಮಾ ॥ 128 ॥

ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತಾ ಮುಗ್ಧಾ ಮಣಿಪೂರಕವಾಸಿನೀ ।
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಮಹಿಷಾರೂಢಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ॥ 129 ॥

ಯೋಗಾಸನಾ ಯೋಗಗಮ್ಯಾ ಯೋಗಾ ಯೌವನಕಾಶ್ರಯಾ ।
ಯೌವನೀ ಯುದ್ಧಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಯಮುನಾ ಯುಗಧಾರಿಣೀ ॥ 130 ॥

ಯಕ್ಷಿಣೀ ಯೋಗಯುಕ್ತಾ ಚ ಯಕ್ಷರಾಜಪ್ರಸೂತಿನೀ ।
ಯಾತ್ರಾ ಯಾನವಿಧಾನಜ್ಞಾ ಯದುವಂಶಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 131 ॥

ಯಕಾರಾದಿಹಕಾರಾಂತಾ ಯಾಜುಷೀ ಯಜ್ಞರೂಪಿಣೀ ।
ಯಾಮಿನೀ ಯೋಗನಿರತಾ ಯಾತುಧಾನಭಯಂಕರೀ ॥ 132 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀ ರಮಣೀ ರಾಮಾ ರೇವತೀ ರೇಣುಕಾ ರತಿಃ ।
ರೌದ್ರೀ ರೌದ್ರಪ್ರಿಯಾಕಾರಾ ರಾಮಮಾತಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 133 ॥

ರೋಹಿಣೀ ರಾಜ್ಯದಾ ರೇವಾ ರಮಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ ।
ರಾಕೇಶೀ ರೂಪಸಂಪನ್ನಾ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾ ॥ 134 ॥

ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಾ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾ ।
ರಾಜಹಂಸಸಮಾರೂಢಾ ರಂಭಾ ರಕ್ತಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 135 ॥

ರಮಣೀಯಯುಗಾಧಾರಾ ರಾಜಿತಾಖಿಲಭೂತಲಾ ।
ರುರುಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾ ರಥಿನೀ ರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ॥ 136 ॥

ರೋಗೇಶೀ ರೋಗಶಮನೀ ರಾವಿಣೀ ರೋಮಹರ್ಷಿಣೀ ।
ರಾಮಚಂದ್ರಪದಾಕ್ರಾಂತಾ ರಾವಣಚ್ಛೇದಕಾರಿಣೀ ॥ 137 ॥

ರತ್ನವಸ್ತ್ರಪರಿಚ್ಛನ್ನಾ ರಥಸ್ಥಾ ರುಕ್ಮಭೂಷಣಾ ।
ಲಜ್ಜಾಧಿದೇವತಾ ಲೋಲಾ ಲಲಿತಾ ಲಿಂಗಧಾರಿಣೀ ॥ 138 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲೋಲಾ ಲುಪ್ತವಿಷಾ ಲೋಕಿನೀ ಲೋಕವಿಶ್ರುತಾ ।
ಲಜ್ಜಾ ಲಂಬೋದರೀ ದೇವೀ ಲಲನಾ ಲೋಕಧಾರಿಣೀ ॥ 139 ॥

ವರದಾ ವಂದಿತಾ ವಿದ್ಯಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಮಲಾಕೃತಿಃ ।
ವಾರಾಹೀ ವಿರಜಾ ವರ್ಷಾ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 140 ॥

ವಿನತಾ ವ್ಯೋಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಾರಿಜಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ವಾರುಣೀ ವೇಣುಸಂಭೂತಾ ವೀತಿಹೋತ್ರಾ ವಿರೂಪಿಣೀ ॥ 141 ॥

ವಾಯುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ವಿಧಿಪ್ರಿಯಾ ।
ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ವಿಷ್ಣುಮತೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಸುಂಧರಾ ॥ 142 ॥

ವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾ ವೇಲಾ ವಜ್ರಿಣೀ ವಸುದೋಹಿನೀ ।
ವೇದಾಕ್ಷರಪರೀತಾಂಗೀ ವಾಜಪೇಯಫಲಪ್ರದಾ ॥ 143 ॥

ವಾಸವೀ ವಾಮಜನನೀ ವೈಕುಂಠನಿಲಯಾ ವರಾ ।
ವ್ಯಾಸಪ್ರಿಯಾ ವರ್ಮಧರಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿಪರಿಸೇವಿತಾ ॥ 144 ॥

ಶಾಕಂಭರೀ ಶಿವಾ ಶಾಂತಾ ಶಾರದಾ ಶರಣಾಗತಿಃ ।
ಶಾತೋದರೀ ಶುಭಾಚಾರಾ ಶುಂಭಾಸುರವಿಮರ್ದಿನೀ ॥ 145 ॥

ಶೋಭಾವತೀ ಶಿವಾಕಾರಾ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ ।
ಶೋಣಾ ಶುಭಾಶಯಾ ಶುಭ್ರಾ ಶಿರಃಸಂಧಾನಕಾರಿಣೀ ॥ 146 ॥

ಶರಾವತೀ ಶರಾನಂದಾ ಶರಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಶುಭಾನನಾ ।
ಶರಭಾ ಶೂಲಿನೀ ಶುದ್ಧಾ ಶಬರೀ ಶುಕವಾಹನಾ ॥ 147 ॥

ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಧರಾನಂದಾ ಶ್ರವಣಾನಂದದಾಯಿನೀ ।
ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ವರೀವಂದ್ಯಾ ಷಡ್ಭಾಷಾ ಷಡೃತುಪ್ರಿಯಾ ॥ 148 ॥

ಷಡಾಧಾರಸ್ಥಿತಾ ದೇವೀ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ।
ಷಡಂಗರೂಪಸುಮತೀ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ 149 ॥

ಸರಸ್ವತೀ ಸದಾಧಾರಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಿಣೀ ।
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಾಮಸಂಭವಾ ॥ 150 ॥

ಸರ್ವಾವಾಸಾ ಸದಾನಂದಾ ಸುಸ್ತನೀ ಸಾಗರಾಂಬರಾ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಾಧುಬಂಧುಪರಾಕ್ರಮಾ ॥ 151 ॥

ಸಪ್ತರ್ಷಿಮಂಡಲಗತಾ ಸೋಮಮಂಡಲವಾಸಿನೀ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ ॥ 152 ॥

ಸರ್ವೋತ್ತುಂಗಾ ಸಂಗಹೀನಾ ಸದ್ಗುಣಾ ಸಕಲೇಷ್ಟದಾ ।
ಸರಧಾ ಸೂರ್ಯತನಯಾ ಸುಕೇಶೀ ಸೋಮಸಂಹತಿಃ ॥ 153 ॥

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾ ಹರಿಣೀ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಹಂಸವಾಹಿನೀ ।
ಕ್ಷೌಮವಸ್ತ್ರಪರೀತಾಂಗೀ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾ ಕ್ಷಮಾ ॥ 154 ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಚೈವ ಸಾವಿತ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ।
ವೇದಗರ್ಭಾ ವರಾರೋಹಾ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀ ಪರಾಂಬಿಕಾ ॥ 155 ॥

ಇತಿ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಶ್ಚೈವ ನಾರದ ।
ಪುಣ್ಯದಂ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಂ ಮಹಾಸಂಪತ್ತಿದಾಯಕಂ ॥ 156 ॥

ಏವಂ ನಾಮಾನಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಸ್ತೋಷೋತ್ಪತ್ತಿಕರಾಣಿ ಹಿ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ವಿಶೇಷೇಣ ಪಠಿತವ್ಯಂ ದ್ವಿಜೈಃ ಸಹ ॥ 157 ॥

ಜಪಂ ಕೃತ್ವಾ ಹೋಮ ಪೂಜಾ ಧ್ಯಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಯಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಸ್ತು ವಿಶೇಷತಃ ॥ 158 ॥

ಸುಭಕ್ತಾಯ ಸುಶಿಷ್ಯಾಯ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಭೂಸುರಾಯ ವೈ ।
ಭ್ರಷ್ಟೇಭ್ಯಃ ಸಾಧಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ಬಾಂಧವೇಭ್ಯೋ ನ ದರ್ಶಯೇತ್ ॥ 159 ॥

ಯದ್ಗೃಹೇ ಲಿಖಿತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ।
ಚಂಚಲಾಪಿಸ್ಥಿರಾ ಭೂತ್ವಾ ಕಮಲಾ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 160 ॥

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್ ।
ಪುಣ್ಯಪ್ರದಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ನಿಧಿಪ್ರದಂ ॥ 161 ॥

ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಕಾಮಿನಾಂ ಸರ್ವಕಾಮದಂ ।
ರೋಗಾದ್ವೈ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗೀ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ ॥ 162 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಸುರಾಪಾನಂ ಸುವರ್ಣಸ್ತೇಯಿನೋ ನರಾಃ ।
ಗುರುತಲ್ಪಗತೋ ವಾಪಿ ಪಾತಕಾನ್ಮುಚ್ಯತೇ ಸಕೃತ್ ॥ 163 ॥

ಅಸತ್ಪ್ರತಿಗ್ರಹಾಚ್ಚೈವಾಽಭಕ್ಷ್ಯಭಕ್ಷಾದ್ವಿಶೇಷತಃ ।
ಪಾಖಂಡಾನೃತಮುಖ್ಯೇಭ್ಯಃ ಪಠನಾದೇವ ಮುಚ್ಯತೇ ॥ 164 ॥

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಮಮಲಂ ಮಯೋಕ್ತಂ ಪದ್ಮಜೋದ್ಭವ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸಾಯುಜ್ಯದಂ ನೄಣಾಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 165 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧೇ ಗಾಯತ್ರೀಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಥನಂ ನಾಮ ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

********

Leave a Comment