[ഉപദേശ സാരം] ᐈ Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Malayalam Pdf

Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Malayalam

കര്തുരാജ്ഞയാ പ്രാപ്യതേ ഫലമ് ।
കര്മ കിം പരം കര്മ തജ്ജഡമ് ॥ 1 ॥

കൃതിമഹോദധൌ പതനകാരണമ് ।
ഫലമശാശ്വതം ഗതിനിരോധകമ് ॥ 2 ॥

ഈശ്വരാര്പിതം നേച്ഛയാ കൃതമ് ।
ചിത്തശോധകം മുക്തിസാധകമ് ॥ 3 ॥

കായവാങ്മനഃ കാര്യമുത്തമമ് ।
പൂജനം ജപശ്ചിംതനം ക്രമാത് ॥ 4 ॥

ജഗത ഈശധീ യുക്തസേവനമ് ।
അഷ്ടമൂര്തിഭൃദ്ദേവപൂജനമ് ॥ 5 ॥

ഉത്തമസ്തവാദുച്ചമംദതഃ ।
ചിത്തജം ജപധ്യാനമുത്തമമ് ॥ 6 ॥

ആജ്യധാരയാ സ്രോതസാ സമമ് ।
സരലചിംതനം വിരലതഃ പരമ് ॥ 7 ॥

ഭേദഭാവനാത് സോഽഹമിത്യസൌ ।
ഭാവനാഽഭിദാ പാവനീ മതാ ॥ 8 ॥

ഭാവശൂന്യസദ്ഭാവസുസ്ഥിതിഃ ।
ഭാവനാബലാദ്ഭക്തിരുത്തമാ ॥ 9 ॥

ഹൃത്സ്ഥലേ മനഃ സ്വസ്ഥതാ ക്രിയാ ।
ഭക്തിയോഗബോധാശ്ച നിശ്ചിതമ് ॥ 10 ॥

വായുരോധനാല്ലീയതേ മനഃ ।
ജാലപക്ഷിവദ്രോധസാധനമ് ॥ 11 ॥

ചിത്തവായവശ്ചിത്ക്രിയായുതാഃ ।
ശാഖയോര്ദ്വയീ ശക്തിമൂലകാ ॥ 12 ॥

ലയവിനാശനേ ഉഭയരോധനേ ।
ലയഗതം പുനര്ഭവതി നോ മൃതമ് ॥ 13 ॥

പ്രാണബംധനാല്ലീനമാനസമ് ।
ഏകചിംതനാന്നാശമേത്യദഃ ॥ 14 ॥

നഷ്ടമാനസോത്കൃഷ്ടയോഗിനഃ ।
കൃത്യമസ്തി കിം സ്വസ്ഥിതിം യതഃ ॥ 15 ॥

ദൃശ്യവാരിതം ചിത്തമാത്മനഃ ।
ചിത്ത്വദര്ശനം തത്ത്വദര്ശനമ് ॥ 16 ॥

മാനസം തു കിം മാര്ഗണേ കൃതേ ।
നൈവ മാനസം മാര്ഗ ആര്ജവാത് ॥ 17 ॥

വൃത്തയസ്ത്വഹം വൃത്തിമാശ്രിതാഃ ।
വൃത്തയോ മനോ വിദ്ധ്യഹം മനഃ ॥ 18 ॥

അഹമയം കുതോ ഭവതി ചിന്വതഃ ।
അയി പതത്യഹം നിജവിചാരണമ് ॥ 19 ॥

അഹമി നാശഭാജ്യഹമഹംതയാ ।
സ്ഫുരതി ഹൃത്സ്വയം പരമപൂര്ണസത് ॥ 20 ॥

ഇദമഹം പദാഽഭിഖ്യമന്വഹമ് ।
അഹമിലീനകേഽപ്യലയസത്തയാ ॥ 21 ॥

വിഗ്രഹേംദ്രിയപ്രാണധീതമഃ ।
നാഹമേകസത്തജ്ജഡം ഹ്യസത് ॥ 22 ॥

സത്ത്വഭാസികാ ചിത്ക്വവേതരാ ।
സത്തയാ ഹി ചിച്ചിത്തയാ ഹ്യഹമ് ॥ 23 ॥

ഈശജീവയോര്വേഷധീഭിദാ ।
സത്സ്വഭാവതോ വസ്തു കേവലമ് ॥ 24 ॥

വേഷഹാനതഃ സ്വാത്മദര്ശനമ് ।
ഈശദര്ശനം സ്വാത്മരൂപതഃ ॥ 25 ॥

ആത്മസംസ്ഥിതിഃ സ്വാത്മദര്ശനമ് ।
ആത്മനിര്ദ്വയാദാത്മനിഷ്ഠതാ ॥ 26 ॥

ജ്ഞാനവര്ജിതാഽജ്ഞാനഹീനചിത് ।
ജ്ഞാനമസ്തി കിം ജ്ഞാതുമംതരമ് ॥ 27 ॥

കിം സ്വരൂപമിത്യാത്മദര്ശനേ ।
അവ്യയാഽഭവാഽഽപൂര്ണചിത്സുഖമ് ॥ 28 ॥

ബംധമുക്ത്യതീതം പരം സുഖമ് ।
വിംദതീഹ ജീവസ്തു ദൈവികഃ ॥ 29 ॥

അഹമപേതകം നിജവിഭാനകമ് ।
മഹദിദംതപോ രമനവാഗിയമ് ॥ 30 ॥

********

Leave a Comment