[ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂಗಳಾಶಸನಂ] ᐈ Sri Rama Mangalasasanam Lyrics In Kannada Pdf

Sri Rama Mangalasasanam Stotram Lyrics in Kannada

ಮಂಗಳಂ ಕೌಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ।
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 1 ॥

ವೇದವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲ ಮೂರ್ತಯೇ ।
ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನ ರೂಪಾಯ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 2 ॥

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಂತರಂಗಾಯ ಮಿಥಿಲಾ ನಗರೀ ಪತೇ ।
ಭಾಗ್ಯಾನಾಂ ಪರಿಪಾಕಾಯ ಭವ್ಯರೂಪಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 3 ॥

ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ಸತತಂ ಭಾತೃಭಿಃ ಸಹ ಸೀತಯಾ ।
ನಂದಿತಾಖಿಲ ಲೋಕಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 4 ॥

ತ್ಯಕ್ತ ಸಾಕೇತ ವಾಸಾಯ ಚಿತ್ರಕೂಟ ವಿಹಾರಿಣೇ ।
ಸೇವ್ಯಾಯ ಸರ್ವಯಮಿನಾಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 5 ॥

ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾಚ ಜಾನಕ್ಯಾಚಾಪ ಬಾಣಾಸಿ ಧಾರಿಣೇ ।
ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಮಮ ಮಂಗಳಂ ॥ 6 ॥

ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ವಾಸಾಯ ಖರದೂಷಣ ಶತ್ರವೇ ।
ಗೃಧ್ರರಾಜಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥ 7 ॥

ಸಾದರಂ ಶಬರೀ ದತ್ತ ಫಲಮೂಲ ಭಿಲಾಷಿಣೇ ।
ಸೌಲಭ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ಸತ್ಯೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 8 ॥

ಹನುಂತ್ಸಮವೇತಾಯ ಹರೀಶಾಭೀಷ್ಟ ದಾಯಿನೇ ।
ವಾಲಿ ಪ್ರಮಧನಾಯಾಸ್ತು ಮಹಾಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 9 ॥

ಶ್ರೀಮತೇ ರಘುವೀರಾಯ ಸೇತೂಲ್ಲಂಘಿತ ಸಿಂಧವೇ ।
ಜಿತರಾಕ್ಷಸ ರಾಜಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 10 ॥

ವಿಭೀಷಣಕೃತೇ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಲಂಕಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ।
ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ಶ್ರೀರಾಘವಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 11 ॥

ಆಗತ್ಯನಗರೀಂ ದಿವ್ಯಾಮಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ಸೀತಯಾ ।
ರಾಜಾಧಿರಾಜರಾಜಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 12 ॥

ಭ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವಸೇವ್ಯಾಯ ಭ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಜಾನಕೀ ಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 13 ॥

ಶ್ರೀಸೌಮ್ಯ ಜಾಮಾತೃಮುನೇಃ ಕೃಪಯಾಸ್ಮಾನು ಪೇಯುಷೇ ।
ಮಹತೇ ಮಮ ನಾಥಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 14 ॥

ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಪರೈರ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈಃ ।
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ರ್ಯೈಃ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥ 15 ॥

ರಮ್ಯಜಾ ಮಾತೃ ಮುನಿನಾ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ ಕೃತಂ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕರೋತು ಮಂಗಳಂ ಸದಾ ॥

********

Leave a Comment