[Sri Srinivasa Gadyam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Srinivasa Gadyam English Lyrics

shreemadakhilamaheemamdalamamdanadharaneedhara mamdalaakhamdalasya, nikhilasuraasuravamdita varaahakshhetra vibhooshhanasya, sheshhaacala garudaacala simhaacala vrrishhabhaacala naaraayanaacalaamjanaacalaadi shikharimaalaakulasya, naathamukha bodhanidhiveethigunasaabharana sattvanidhi tattvanidhi bhaktigunapoorna shreeshailapoorna gunavashamvada paramapurushhakrripaapoora vibhramadatumgashrrimga galadgaganagamgaasamaalimgitasya, seemaatiga guna raamaanujamuni naamaamkita bahu bhoomaashraya suradhaamaalaya vanaraamaayata vanaseemaaparivrrita vishamkaTataTa niramtara vijrrimbhita bhaktirasa nirgharaanamtaaryaahaarya prasravanadhaaraapoora vibhramada salilabharabharita mahaataTaaka mamditasya, kalikardama malamardana kalitodyama vilasadyama niyamaadima munigananishhevyamaana pratyakshheebhavannijasalila samajjana namajjana nikhilapaapanaashanaa paapanaashana teerthaadhyaasitasya, muraarisevaka jaraadipeedita niraartijeevana niraasha bhoosura varaatisumdara suraamganaarati karaamgasaushhThava kumaarataakrriti kumaarataaraka samaapanodaya danoonapaataka mahaapadaamaya vihaapanodita sakalabhuvana vidita kumaaradhaaraabhidhaana teerthaadhishhThitasya, dharanitala gatasakala hatakalila shubhasalila gatabahula vividhamala haticatura ruciratara vilokanamaatra vidalita vividha mahaapaataka svaamipushhkarinee sametasya, bahusamkaTa narakaavaTa patadutkaTa kalikamkaTa kalushhodbhaTa janapaataka vinipaataka rucinaaTaka karahaaTaka kalashaahrrita kamalaarata shubhamamjana jalasajjana bharabharita nijadurita hatinirata janasatata nirastanirargala pepeeyamaana salila sambhrrita vishamkaTa kaTaahateertha vibhooshhitasya, evamaadima bhoorimamjima sarvapaataka garvahaapaka sindhudambara haarishambara vividhavipula punyateerthanivaha nivaasasya, shreemato vemkaTaacalasya shikharashekharamahaakalpashaakhee, kharveebhavadati garveekrrita gurumerveeshagiri mukhorveedhara kuladarveekara dayitorveedhara shikharorvee satata sadoorveekrriti caranaghana garvacarvananipuna tanukiranamasrrinita girishikhara shekharatarunikara timirah, vaaneepatisharvaanee dayitendraanishvara mukha naaneeyorasavenee nibhashubhavaanee nutamahimaanee ya stana konee bhavadakhila bhuvanabhavanodarah, vaimaanikaguru bhoomaadhika guna raamaanuja krritadhaamaakara karadhaamaari daralalaamaacChakanaka daamaayita nijaraamaalaya navakisalayamaya toranamaalaayita vanamaalaadharah, kaalaambuda maalaanibha neelaalaka jaalaavrrita baalaabja saleelaamala phaalaamkasamoolaamrrita dhaaraadvayaavadheerana dheeralalitatara vishadatara ghana ghanasaara mayordhvapumdra rekhaadvayarucirah, suvikasvara dalabhaasvara kamalodara gatamedura navakesara tatibhaasura paripimjara kanakaambara kalitaadara lalitodara tadaalamba jambharipu manistambha gambheerimadambhastambha samujjrrimbhamaana peevaroruyugala tadaalamba prrithula kadalee mukula madaharanajamghaala jamghaayugalah, navyadala bhavyamala peetamala shonimalasanmrridula satkisalayaashrujalakaari bala shonatala padakamala nijaashraya balabamdeekrrita sharadimdumamdalee vibhramadaadabhra shubhra punarbhavaadhishhThitaamguleegaadha nipeedita padmaavanah, jaanutalaavadhi lamba vidambita vaarana shumdaadamda vijrrimbhita neelamanimaya kalpakashaakhaa vibhramadaayi mrrinaalalataayita samujjvalatara kanakavalaya vellitaikatara baahudamdayugalah, yugapadudita koTi kharakara himakara mamdala jaajvalyamaana sudarshana paamcajanya samuttumgita shrrimgaapara baahuyugalah, abhinavashaana samuttejita mahaamahaa neelakhamda madakhamdana nipuna naveena paritapta kaartasvara kavacita mahaneeya prrithula saalagraama paramparaa gumbhita naabhimamdala paryamta lambamaana praalambadeepti samaalambita vishaala vakshhahsthalah, gamgaajhara tumgaakrriti bhamgaavali bhamgaavaha saudhaavali baadhaavaha dhaaraanibha haaraavali dooraahata gehaamtara mohaavaha mahima masrrinita mahaatimirah, pimgaakrriti bhrrimgaara nibhaamgaara dalaamgaamala nishhkaasita dushhkaaryagha nishhkaavali deepaprabha neepacChavi taapaprada kanakamaalikaa pishamgita sarvaamgah, navadalita dalavalita mrridulalita kamalatati madavihati caturatara prrithulatara sarasatara kanakasaramaya rucirakamThikaa kamaneeyakamThah, vaataashanaadhipati shayana kamana paricarana ratisametaakhila phanadharatati matikaravara kanakamaya naagaabharana pariveetaakhilaamgaa vagamita shayana bhootaahiraaja jaataatishayah, ravikoTee paripaaTee dharakoTee ravaraaTee kitaveeTee rasadhaaTee dharamaniganakirana visarana satatavidhuta timiramoha gaarbhagehah, aparimita vividhabhuvana bharitaakhamda brahmaamdamamdala picamdilah, aaryadhuryaanamtaarya pavitra khanitrapaata paatreekrrita nijacubuka gatavranakina vibhooshhana vahanasoocita shritajana vatsalataatishayah, maddudimdima dhamaru jarghara kaahalee paTahaavalee mrridumaddalaadi mrridamga dumdubhi dhakkikaamukha hrridya vaadyaka madhuramamgala naadamedura naaTaarabhi bhoopaala bilahari maayaamaalava gaula asaaveree saaveree shuddhasaaveree devagaamdhaaree dhanyaasee begada himdustaanee kaapee todi naaTakurumjee shreeraaga sahana aThaana saaramgee darbaaru pamtuvaraalee varaalee kalyaanee bhoorikalyaanee yamunaakalyaanee hushenee jamjhoThee kaumaaree kannada kharaharapriyaa kalahamsa naadanaamakriyaa mukhaaree todee punnaagavaraalee kaambhojee bhairavee yadukulakaambhojee aanamdabhairavee shamkaraabharana mohana reguptee sauraashhTree neelaambaree gunakriyaa meghagarjanee hamsadhvani shokavaraalee madhyamaavatee jemjuruTee suraTee dvijaavamtee malayaambaree kaapeeparashu dhanaasiree deshikatodee aahiree vasamtagaulee samtu kedaaragaula kanakaamgee ratnaamgee gaanamoortee vanaspatee vaacaspatee daanavatee maanaroopee senaapatee hanumattodee dhenukaa naaTakapriyaa kokilapriyaa roopavatee gaayakapriyaa vakulaabharana cakravaaka sooryakaamta haaTakaambaree jhamkaaradhvanee naTabhairavee keeravaanee harikaambhodee dheerashamkaraabharana naagaanamdinee yaagapriyaadi visrrimara sarasa gaanarucira samtata samtanyamaana nityotsava pakshhotsava maasotsava samvatsarotsavaadi vividhotsava krritaanamdah shreemadaanamdanilaya vimaanavaasah, satata padmaalayaa padapadmarenu samcitavakshhastala paTavaasah, shreeshreenivaasah suprasanno vijayataam. shree^^alarmelmamgaa naayikaasametah shreeshreenivaasa svaamee supreetah suprasanno varado bhootvaa, pavana paaTalee paalaasha bilva punnaaga coota kadalee camdana campaka mamjula mamdaara himjulaadi tilaka maatulumga naarikela kraumcaashoka maadhookaamalaka himduka naagaketaka poornakumda poornagamdha rasa kamda vana vamjula kharjoora saala kovidaara himtaala panasa vikaTa vaikasavaruna tarughamarana viculamkaashvattha yakshha vasudha varmaadha mantrinee tintrinee bodha nyagrodha ghaTavaTala jamboomatallee veeratacullee vasati vaasatee jeevanee poshhanee pramukha nikhila samdoha tamaala maalaa mahita viraajamaana cashhaka mayoora hamsa bhaaradvaaja kokila cakravaaka kapota garuda naaraayana naanaavidha pakshhijaati samooha brahma kshhatriya vaishya shoodra naanaajaatyudbhava devataa nirmaana maanikya vajra vaidhoorya gomedhika pushhyaraaga padmaraagemdra neela pravaalamauktika sphaTika hema ratnakhacita dhagaddhagaayamaana ratha gaja turaga padaati senaa samooha bheree maddala muravaka jhallaree shamkha kaahala nrrityageeta taalavaadya kumbhavaadya pamcamukhavaadya ahameemaargannaTeevaadya kiTikumtalavaadya suraTeecaumdovaadya timilakavitaalavaadya takkaraagravaadya ghamTaataadana brahmataala samataala koTTareetaala dhakkareetaala ekkaala dhaaraavaadya paTahakaamsyavaadya bharatanaaTyaalamkaara kinnera kimpurushha rudraveenaa mukhaveenaa vaayuveenaa tumburuveenaa gaamdharvaveenaa naaradaveenaa svaramamdala raavanahastaveenaastakriyaalamkriyaalamkrritaanekavidhavaadya vaapeekoopataTaakaadi gamgaayamunaa revaavarunaa
shonanadeeshobhanadee suvarnamukhee vegavatee vetravatee kshheeranadee baahunadee garudanadee kaaveree taamraparnee pramukhaah mahaapunyanadyah sajalateerthaih sahobhayakoolamgata sadaapravaaha rrigyajussaamaatharvana vedashaastretihaasa puraana sakalavidyaaghoshha bhaanukoTiprakaasha camdrakoTi samaana nityakalyaana paramparottarottaraabhivrriddhirbhooyaaditi bhavamto mahaamtoznugrrihnamtu, brahmanyo raajaa dhaarmikozstu, deshoyam nirupadravozstu, sarve saadhujanaassukhino vilasamtu, samastasanmamgalaani samtu, uttarottaraabhivrriddhirastu, sakalakalyaana samrriddhirastu ॥

harih om ॥

********

Leave a Comment