[Sri Suktam] ᐈ Lyrics In English With PDF

Sri Suktam Lyrics In English

om ॥ hira”’nyavarnaam hari”’neem suvarna”’rajatasra”’jaam । chamdraam hiranma”’yeem lakshhmeem jaata”’vedo ma aava”’ha ॥

taam ma aava”’ha jaata”’vedo lakshhmeemana”’pagaaminee”””m ।
yasyaam hira”’nyam vimdeyam gaamashvam puru”’shhaanaham ॥

ashvapoorvaam ra”’thamadhyaam hastinaa”””da-prabodhi”’neem ।
shriya”’m deveemupa”’hvaye shreermaa deveerju”’shhataam ॥

kaam so”””smitaam hira”’nyapraakaaraa”’maardraam jvala”’mteem tRRiptaam tarpaya”’mteem ।
padme sthitaam padmava”’rnaam taamihopa”’hvaye shriyam ॥

chamdraam pra”’bhaasaam yashasaa jvala”’mteem shriya”’m loke devaju”’shhtaamudaaraam ।
taam padminee”’meem shara”’namaham prapa”’dye.alakshhmeerme”’ nashyataam tvaam vRRi”’ne ॥

aadityava”’rne tapaso.adhi”’jaato vanaspatistava”’ vRRikshho.atha bilvaH ।
tasya phalaa”’ni tapasaanu”’damtu maayaamta”’raayaashcha”’ baahyaa a”’lakshhmeeH ॥

upai”’tu maam de”’vasakhaH keertishcha mani”’naa saha ।
praadurbhooto.asmi”’ raashhtre.asmin keertimRRi”’ddhim dadaatu”’ me ॥

kshhutpi”’paasaama”’laam jyeshhthaama”’lakshheem naa”’shayaamyaham ।
abhoo”’timasa”’mRRiddhim cha sarvaam nirnu”’da me gRRihaat ॥

gamdhadvaaraam du”’raadharshhaam nityapu”’shhtaam kareeshhinee”””m ।
eeshvareeg”’m sarva”’bhootaanaam taamihopa”’hvaye shriyam ॥

shree”””rme bhajatu । alakshhee”””rme nashyatu ।

mana”’saH kaamamaakoo”’tim vaachaH satyama”’sheemahi ।
pashoonaam roopamanya”’sya mayi shreeH shra”’yataam yasha”’H ॥

kardame”’na pra”’jaabhootaa mayi sambha”’va kardama ।
shriya”’m vaasaya”’ me kule maatara”’m padmamaali”’neem ॥

aapa”’H sRRijamtu”’ snigdaani chikleeta va”’sa me gRRihe ।
ni cha”’ deveem maataram shriya”’m vaasaya”’ me kule ॥

aardraam pushhkari”’neem pushhtim pimgalaam pa”’dmamaalineem ।
chamdraam hiranma”’yeem lakshhmeem jaata”’vedo ma aava”’ha ॥

aardraam yaH kari”’neem yashhtim suvarnaam he”’mamaalineem ।
sooryaam hiranma”’yeem lakshhmeem jaata”’vedo ma aava”’ha ॥

taam ma aava”’ha jaata”’vedo lakshheemana”’pagaaminee”””m ।
yasyaam hira”’nyam prabhoo”’tam gaavo”’ daasyo.ashvaa”””n, vimdeyam puru”’shhaanaham ॥

om mahaadevyai cha”’ vidmahe”’ vishhnupatnee cha”’ dheemahi । tanno”’ lakshhmeeH prachodayaa”””t ॥

shree-rvarcha”’sva-maayu”’shhya-maaro”””gyamaavee”’dhaat pava”’maanam maheeyate””” । dhaanyam dhanam pashum bahupu”’tralaabham shatasa”””mvatsaram deerghamaayu”’H ॥

om shaamtiH shaamtiH shaamti”’H ॥

********

Also Read:

Leave a Comment