[सुब्रह्मण्य अष्टकम्] ᐈ Subramanya Ashtakam Stotram Lyrics In Hindi With PDF

(श्री सुब्रह्मण्य) Jai Subramanya to everyone and you finally found Subramanya Ashtakam Stotram in Hindi. Lord Subrahmanya is also known as Mrugun and Kartikeya. He is the elder son of Divine goddess Parvati and Lord Shiva and elder brother to Lord Ganesha.

Lord Subrahmanya Is the God of war and reading and reciting Subramanya ashtakam every day is the best way to worship Lord Subrahmanya .

(सुब्रह्मण्य अष्टकम्) Subramanya Ashtakam Stotram Lyrics In Hindi

हे स्वामिनाथ करुणाकर दीनबन्धो,
श्रीपार्वतीशमुखपङ्कज पद्मबन्धो |
श्रीशादिदेवगणपूजितपादपद्म,
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ‖ 1 ‖

देवादिदेवनुत देवगणाधिनाथ,
देवेन्द्रवन्द्य मृदुपङ्कजमञ्जुपाद |
देवर्षिनारदमुनीन्द्रसुगीतकीर्ते,
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ‖ 2 ‖

नित्यान्नदान निरताखिल रोगहारिन्,
तस्मात्प्रदान परिपूरितभक्तकाम |
शृत्यागमप्रणववाच्यनिजस्वरूप,
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ‖ 3 ‖

क्रौञ्चासुरेन्द्र परिखण्डन शक्तिशूल,
पाशादिशस्त्रपरिमण्डितदिव्यपाणे |
श्रीकुण्डलीश धृततुण्ड शिखीन्द्रवाह,
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ‖ 4 ‖

देवादिदेव रथमण्डल मध्य वेद्य,
देवेन्द्र पीठनगरं दृढचापहस्तम् |
शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान,
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ‖ 5 ‖

हारादिरत्नमणियुक्तकिरीटहार,
केयूरकुण्डललसत्कवचाभिराम |
हे वीर तारक जयाzमरबृन्दवन्द्य,
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ‖ 6 ‖

पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रित गाङ्गतोयैः,
पञ्चामृतैः प्रमुदितेन्द्रमुखैर्मुनीन्द्रैः |
पट्टाभिषिक्त हरियुक्त परासनाथ,
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ‖ 7 ‖

श्रीकार्तिकेय करुणामृतपूर्णदृष्ट्या,
कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तम् |
भक्त्वा तु मामवकलाधर कान्तिकान्त्या,
वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् ‖ 8 ‖

सुब्रह्मण्य करावलम्बं पुण्यं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः |
ते सर्वे मुक्ति मायान्ति सुब्रह्मण्य प्रसादतः |
सुब्रह्मण्य करावलम्बमिदं प्रातरुत्थाय यः पठेत् |
कोटिजन्मकृतं पापं तत्^क्षणादेव नश्यति ‖

********

Now you have completed reading ashtakam of Subrahmanya you are blessed by Lord Kartikeya himself not only him you will also get blessed by Lord Shiva and Goddess Parvati too.

This time we have posted Subrahmanya ashtakam lyrics in Hindi but if you want to read it in any other language then we have already posted it in 9 different languages that are English, Tamil, Telugu, Hindi, Kannada, Malayalam, Gujarati, Oriya, and Bengali.

For your convenience, we have also added Subrahmanya Ashtakam Hindi Lyrics in PDF with an mp3 audio song. For any queries comment down below.

Also Read:

Blessings: Subramanya is also known as Murugan he is the god of war. And after reading this ashtakam of Divine Lord Subramanya you must be feeling blessed by lord Murugan himself.

And you must share this stotram with your friends and family so that they also get blessed by the divine powers of Lord Subramanya

**श्री सुब्रह्मण्य**

Leave a Comment