[ஸுப்3ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3] ᐈ Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil Pdf

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil

ஓம் ஸ்கன்தா3ய நம:
ஓம் கு3ஹாய நம:
ஓம் ஷண்முகா2ய நம:
ஓம் பா2லனேத்ர ஸுதாய நம:
ஓம் ப்ரப4வே நம:
ஓம் பிங்க3ல்தா3ய நம:
ஓம் க்ருத்திகாஸூனவே நம:
ஓம் ஸிகி2வாஹாய நம:
ஓம் த்3விஷன்ணே த்ராய நம: ॥ 1௦ ॥
ஓம் ஶக்தித4ராய நம:
ஓம் பி2ஶிதாஶ ப்ரப4ஞ்ஜனாய நம:
ஓம் தாரகாஸுர ஸம்ஹார்த்ரே நம:
ஓம் ரக்ஷோப3லவிமர்த3 நாய நம:
ஓம் மத்தாய நம:
ஓம் ப்ரமத்தாய நம:
ஓம் உன்மத்தாய நம:
ஓம் ஸுரஸைன்ய ஸ்ஸுரக்ஷ காய நம:
ஓம் தீ3வஸேனாபதயே நம:
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம: ॥ 2௦ ॥
ஓம் க்ருபால்த3வே நம:
ஓம் ப4க்தவத்ஸலாய நம:
ஓம் உமாஸுதாய நம:
ஓம் ஶக்தித4ராய நம:
ஓம் குமாராய நம:
ஓம் க்ரௌஞ்ச தா3ரணாய நம:
ஓம் ஸேனானியே நம:
ஓம் அக்3னிஜன்மனே நம:
ஓம் விஶாகா2ய நம:
ஓம் ஶங்கராத்மஜாய நம: ॥ 3௦ ॥
ஓம் ஶிவஸ்வாமினே நம:
ஓம் கு3ண ஸ்வாமினே நம:
ஓம் ஸர்வஸ்வாமினே நம:
ஓம் ஸனாதனாய நம:
ஓம் அனந்த ஶக்தியே நம:
ஓம் அக்ஷோப்4யாய நம:
ஓம் பார்வதிப்ரியனந்த3னாய நம:
ஓம் க3ங்கா3ஸுதாய நம:
ஓம் ஸரோத்3பூ4தாய நம:
ஓம் அஹூதாய நம: ॥ 4௦ ॥
ஓம் பாவகாத்மஜாய நம:
ஓம் ஜ்ரும்பா4ய நம:
ஓம் ப்ரஜ்ரும்பா4ய நம:
ஓம் உஜ்ஜ்ரும்பா4ய நம:
ஓம் கமலாஸன ஸம்ஸ்துதாய நம:
ஓம் ஏகவர்ணாய நம:
ஓம் த்3விவர்ணாய நம:
ஓம் த்ரிவர்ணாய நம:
ஓம் ஸுமனோஹராய நம:
ஓம் சதுர்வ ர்ணாய நம: ॥ 5௦ ॥
ஓம் பஞ்ச வர்ணாய நம:
ஓம் ப்ரஜாபதயே நம:
ஓம் ஆஹார்பதயே நம:
ஓம் அக்3னிக3ர்பா4ய நம:
ஓம் ஶமீக3ர்பா4ய நம:
ஓம் விஶ்வரேதஸே நம:
ஓம் ஸுராரிக்4னே நம:
ஓம் ஹரித்3வர்ணாய நம:
ஓம் ஶுப4காராய நம:
ஓம் வடவே நம: ॥ 6௦ ॥
ஓம் வடவேஷ ப்4ருதே நம:
ஓம் பூஷாய நம:
ஓம் க34ஸ்தியே நம:
ஓம் க3ஹனாய நம:
ஓம் சன்த்3ரவர்ணாய நம:
ஓம் கல்தா34ராய நம:
ஓம் மாயாத4ராய நம:
ஓம் மஹாமாயினே நம:
ஓம் கைவல்யாய நம:
ஓம் ஶங்கராத்மஜாய நம: ॥ 7௦ ॥
ஓம் விஸ்வயோனியே நம:
ஓம் அமேயாத்மா நம:
ஓம் தேஜோனித4யே நம:
ஓம் அனாமயாய நம:
ஓம் பரமேஷ்டினே நம:
ஓம் பரப்3ரஹ்மய நம:
ஓம் வேத33ர்பா4ய நம:
ஓம் விராட்ஸுதாய நம:
ஓம் புல்தி3ன்த3கன்யாப4ர்தாய நம:
ஓம் மஹாஸார ஸ்வதாவ்ருதாய நம: ॥ 8௦ ॥
ஓம் ஆஶ்ரித கி2லதா3த்ரே நம:
ஓம் சோரக்4னாய நம:
ஓம் ரோக3னாஶனாய நம:
ஓம் அனந்த மூர்தயே நம:
ஓம் ஆனந்தா3ய நம:
ஓம் ஶிகி2ண்டி3க்ருத கேதனாய நம:
ஓம் ட3ம்பா4ய நம:
ஓம் பரம ட3ம்பா4ய நம:
ஓம் மஹா ட3ம்பா4ய நம:
ஓம் க்ருபாகபயே நம: ॥ 9௦ ॥
ஓம் காரணோபாத்த தே3ஹாய நம:
ஓம் காரணாதீத விக்3ரஹாய நம:
ஓம் அனீஶ்வராய நம:
ஓம் அம்ருதாய நம:
ஓம் ப்ராணாய நம:
ஓம் ப்ராணாயாம பாராயணாய நம:
ஓம் விருத்33ஹன்த்ரே நம:
ஓம் வீரக்4னாய நம:
ஓம் ரக்தாஸ்யாய நம:
ஓம் ஶ்யாம கன்த4ராய நம: ॥ 1௦௦ ॥
ஓம் ஸுப்3ர ஹ்மண்யாய நம:
ஆன் கு3ஹாய நம:
ஓம் ப்ரீதாய நம:
ஓம் ப்3ராஹ்மண்யாய நம:
ஓம் ப்3ராஹ்மண ப்ரியாய நம:
ஓம் வேத3வேத்3யாய நம:
ஓம் அக்ஷய ப2லதா3ய நம:
ஓம் வல்லீ தே3வஸேனா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்3ரஹ்மண்ய ஸ்வாமினே நம: ॥ 1௦8 ॥

********

Leave a Comment