[பிரசங்க சுருக்கம்] ᐈ Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Tamil Pdf

Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Tamil

கர்துராஜ்ஞயா ப்ராப்யதே ப2லம் ।
கர்ம கிஂ பரஂ கர்ம தஜ்ஜட3ம் ॥ 1 ॥

க்ருதிமஹோத3தௌ4 பதனகாரணம் ।
2லமஶாஶ்வதம் க3தினிரோத4கம் ॥ 2 ॥

ஈஶ்வரார்பிதஂ நேச்ச2யா க்ருதம் ।
சித்தஶோத4கஂ முக்திஸாத4கம் ॥ 3 ॥

காயவாங்மன: கார்யமுத்தமம் ।
பூஜனஂ ஜபஶ்சின்தனஂ க்ரமாத் ॥ 4 ॥

ஜக3த ஈஶதீ4 யுக்தஸேவனம் ।
அஷ்டமூர்திப்4ருத்3தே3வபூஜனம் ॥ 5 ॥

உத்தமஸ்தவாது3ச்சமன்த3த: ।
சித்தஜஂ ஜபத்4யானமுத்தமம் ॥ 6 ॥

ஆஜ்யதா4ரயா ஸ்ரோதஸா ஸமம் ।
ஸரலசின்தனஂ விரலத: பரம் ॥ 7 ॥

பே43பா4வனாத் ஸோஹமித்யஸௌ ।
பா4வனாபி4தா3 பாவனீ மதா ॥ 8 ॥

பா4வஶூன்யஸத்3பா4வஸுஸ்தி2தி: ।
பா4வனாப3லாத்34க்திருத்தமா ॥ 9 ॥

ஹ்ருத்ஸ்த2லே மன: ஸ்வஸ்த2தா க்ரியா ।
4க்தியோக3போ3தா4ஶ்ச நிஶ்சிதம் ॥ 1௦ ॥

வாயுரோத4னால்லீயதே மன: ।
ஜாலபக்ஷிவத்3ரோத4ஸாத4னம் ॥ 11 ॥

சித்தவாயவஶ்சித்க்ரியாயுதா: ।
ஶாக2யோர்த்3வயீ ஶக்திமூலகா ॥ 12 ॥

லயவினாஶனே உப4யரோத4னே ।
லயக3தஂ புனர்ப4வதி நோ ம்ருதம் ॥ 13 ॥

ப்ராணப3ன்த4னால்லீனமானஸம் ।
ஏகசின்தனான்னாஶமேத்யத:3 ॥ 14 ॥

நஷ்டமானஸோத்க்ருஷ்டயோகி3ன: ।
க்ருத்யமஸ்தி கிஂ ஸ்வஸ்தி2திஂ யத: ॥ 15 ॥

த்3ருஶ்யவாரிதஂ சித்தமாத்மன: ।
சித்த்வத3ர்ஶனஂ தத்த்வத3ர்ஶனம் ॥ 16 ॥

மானஸஂ து கிஂ மார்க3ணே க்ருதே ।
நைவ மானஸஂ மார்க3 ஆர்ஜவாத் ॥ 17 ॥

வ்ருத்தயஸ்த்வஹஂ வ்ருத்திமாஶ்ரிதா: ।
வ்ருத்தயோ மனோ வித்3த்4யஹஂ மன: ॥ 18 ॥

அஹமயஂ குதோ ப4வதி சின்வத: ।
அயி பதத்யஹஂ நிஜவிசாரணம் ॥ 19 ॥

அஹமி நாஶபா4ஜ்யஹமஹன்தயா ।
ஸ்பு2ரதி ஹ்ருத்ஸ்வயஂ பரமபூர்ணஸத் ॥ 2௦ ॥

இத3மஹஂ பதா3பி4க்2யமன்வஹம் ।
அஹமிலீனகேப்யலயஸத்தயா ॥ 21 ॥

விக்3ரஹேன்த்3ரியப்ராணதீ4தம: ।
நாஹமேகஸத்தஜ்ஜடஂ3 ஹ்யஸத் ॥ 22 ॥

ஸத்த்வபா4ஸிகா சித்க்வவேதரா ।
ஸத்தயா ஹி சிச்சித்தயா ஹ்யஹம் ॥ 23 ॥

ஈஶஜீவயோர்வேஷதீ4பி4தா3 ।
ஸத்ஸ்வபா4வதோ வஸ்து கேவலம் ॥ 24 ॥

வேஷஹானத: ஸ்வாத்மத3ர்ஶனம் ।
ஈஶத3ர்ஶனஂ ஸ்வாத்மரூபத: ॥ 25 ॥

ஆத்மஸம்ஸ்தி2தி: ஸ்வாத்மத3ர்ஶனம் ।
ஆத்மனிர்த்3வயாதா3த்மனிஷ்ட2தா ॥ 26 ॥

ஜ்ஞானவர்ஜிதாஜ்ஞானஹீனசித் ।
ஜ்ஞானமஸ்தி கிஂ ஜ்ஞாதுமன்தரம் ॥ 27 ॥

கிஂ ஸ்வரூபமித்யாத்மத3ர்ஶனே ।
அவ்யயாப4வாபூர்ணசித்ஸுக2ம் ॥ 28 ॥

3ன்த4முக்த்யதீதஂ பரஂ ஸுக2ம் ।
வின்த3தீஹ ஜீவஸ்து தை3விக: ॥ 29 ॥

அஹமபேதகஂ நிஜவிபா4னகம் ।
மஹதி33ன்தபோ ரமனவாகி3யம் ॥ 3௦ ॥

********

3 thoughts on “[பிரசங்க சுருக்கம்] ᐈ Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Tamil Pdf”

  1. When Ramana Maharishi written Upadesa Undiyar in Tamil originally wonder why would present the Sanskrit rewritten by his assistant in tamil?

    Reply

Leave a Comment