[பிரசங்க சுருக்கம்] ᐈ Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Tamil Pdf

Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Tamil

கர்துராஜ்ஞயா ப்ராப்யதே ப2லம் ।
கர்ம கிஂ பரஂ கர்ம தஜ்ஜட3ம் ॥ 1 ॥

க்ருதிமஹோத3தௌ4 பதனகாரணம் ।
2லமஶாஶ்வதம் க3தினிரோத4கம் ॥ 2 ॥

ஈஶ்வரார்பிதஂ நேச்ச2யா க்ருதம் ।
சித்தஶோத4கஂ முக்திஸாத4கம் ॥ 3 ॥

காயவாங்மன: கார்யமுத்தமம் ।
பூஜனஂ ஜபஶ்சின்தனஂ க்ரமாத் ॥ 4 ॥

ஜக3த ஈஶதீ4 யுக்தஸேவனம் ।
அஷ்டமூர்திப்4ருத்3தே3வபூஜனம் ॥ 5 ॥

உத்தமஸ்தவாது3ச்சமன்த3த: ।
சித்தஜஂ ஜபத்4யானமுத்தமம் ॥ 6 ॥

ஆஜ்யதா4ரயா ஸ்ரோதஸா ஸமம் ।
ஸரலசின்தனஂ விரலத: பரம் ॥ 7 ॥

பே43பா4வனாத் ஸோஹமித்யஸௌ ।
பா4வனாபி4தா3 பாவனீ மதா ॥ 8 ॥

பா4வஶூன்யஸத்3பா4வஸுஸ்தி2தி: ।
பா4வனாப3லாத்34க்திருத்தமா ॥ 9 ॥

ஹ்ருத்ஸ்த2லே மன: ஸ்வஸ்த2தா க்ரியா ।
4க்தியோக3போ3தா4ஶ்ச நிஶ்சிதம் ॥ 1௦ ॥

வாயுரோத4னால்லீயதே மன: ।
ஜாலபக்ஷிவத்3ரோத4ஸாத4னம் ॥ 11 ॥

சித்தவாயவஶ்சித்க்ரியாயுதா: ।
ஶாக2யோர்த்3வயீ ஶக்திமூலகா ॥ 12 ॥

லயவினாஶனே உப4யரோத4னே ।
லயக3தஂ புனர்ப4வதி நோ ம்ருதம் ॥ 13 ॥

ப்ராணப3ன்த4னால்லீனமானஸம் ।
ஏகசின்தனான்னாஶமேத்யத:3 ॥ 14 ॥

நஷ்டமானஸோத்க்ருஷ்டயோகி3ன: ।
க்ருத்யமஸ்தி கிஂ ஸ்வஸ்தி2திஂ யத: ॥ 15 ॥

த்3ருஶ்யவாரிதஂ சித்தமாத்மன: ।
சித்த்வத3ர்ஶனஂ தத்த்வத3ர்ஶனம் ॥ 16 ॥

மானஸஂ து கிஂ மார்க3ணே க்ருதே ।
நைவ மானஸஂ மார்க3 ஆர்ஜவாத் ॥ 17 ॥

வ்ருத்தயஸ்த்வஹஂ வ்ருத்திமாஶ்ரிதா: ।
வ்ருத்தயோ மனோ வித்3த்4யஹஂ மன: ॥ 18 ॥

அஹமயஂ குதோ ப4வதி சின்வத: ।
அயி பதத்யஹஂ நிஜவிசாரணம் ॥ 19 ॥

அஹமி நாஶபா4ஜ்யஹமஹன்தயா ।
ஸ்பு2ரதி ஹ்ருத்ஸ்வயஂ பரமபூர்ணஸத் ॥ 2௦ ॥

இத3மஹஂ பதா3பி4க்2யமன்வஹம் ।
அஹமிலீனகேப்யலயஸத்தயா ॥ 21 ॥

விக்3ரஹேன்த்3ரியப்ராணதீ4தம: ।
நாஹமேகஸத்தஜ்ஜடஂ3 ஹ்யஸத் ॥ 22 ॥

ஸத்த்வபா4ஸிகா சித்க்வவேதரா ।
ஸத்தயா ஹி சிச்சித்தயா ஹ்யஹம் ॥ 23 ॥

ஈஶஜீவயோர்வேஷதீ4பி4தா3 ।
ஸத்ஸ்வபா4வதோ வஸ்து கேவலம் ॥ 24 ॥

வேஷஹானத: ஸ்வாத்மத3ர்ஶனம் ।
ஈஶத3ர்ஶனஂ ஸ்வாத்மரூபத: ॥ 25 ॥

ஆத்மஸம்ஸ்தி2தி: ஸ்வாத்மத3ர்ஶனம் ।
ஆத்மனிர்த்3வயாதா3த்மனிஷ்ட2தா ॥ 26 ॥

ஜ்ஞானவர்ஜிதாஜ்ஞானஹீனசித் ।
ஜ்ஞானமஸ்தி கிஂ ஜ்ஞாதுமன்தரம் ॥ 27 ॥

கிஂ ஸ்வரூபமித்யாத்மத3ர்ஶனே ।
அவ்யயாப4வாபூர்ணசித்ஸுக2ம் ॥ 28 ॥

3ன்த4முக்த்யதீதஂ பரஂ ஸுக2ம் ।
வின்த3தீஹ ஜீவஸ்து தை3விக: ॥ 29 ॥

அஹமபேதகஂ நிஜவிபா4னகம் ।
மஹதி33ன்தபோ ரமனவாகி3யம் ॥ 3௦ ॥

********

2 thoughts on “[பிரசங்க சுருக்கம்] ᐈ Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Tamil Pdf”

Leave a Comment