[വൈദ്യനാഥാഷ്ടകമ്] ᐈ Vaidyanatha Ashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Vaidyanatha Ashtakam Stotram Malayalam Lyrics

ശ്രീരാമസൌമിത്രിജടായുവേദ ഷഡാനനാദിത്യ കുജാര്ചിതായ ।
ശ്രീനീലകംഠായ ദയാമയായ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃശിവായ ॥ 1॥

ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ।
ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ॥

ഗംഗാപ്രവാഹേംദു ജടാധരായ ത്രിലോചനായ സ്മര കാലഹംത്രേ ।
സമസ്ത ദേവൈരഭിപൂജിതായ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃ ശിവായ ॥ 2॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

ഭക്തഃപ്രിയായ ത്രിപുരാംതകായ പിനാകിനേ ദുഷ്ടഹരായ നിത്യമ് ।
പ്രത്യക്ഷലീലായ മനുഷ്യലോകേ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃ ശിവായ ॥ 3॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

പ്രഭൂതവാതാദി സമസ്തരോഗ പ്രനാശകര്ത്രേ മുനിവംദിതായ ।
പ്രഭാകരേംദ്വഗ്നി വിലോചനായ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃ ശിവായ ॥ 4॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

വാക് ശ്രോത്ര നേത്രാംഘ്രി വിഹീനജംതോഃ വാക്ശ്രോത്രനേത്രാംഘ്രിസുഖപ്രദായ ।
കുഷ്ഠാദിസര്വോന്നതരോഗഹംത്രേ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃ ശിവായ ॥ 5॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

വേദാംതവേദ്യായ ജഗന്മയായ യോഗീശ്വരദ്യേയ പദാംബുജായ ।
ത്രിമൂര്തിരൂപായ സഹസ്രനാമ്നേ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃ ശിവായ ॥ 6॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

സ്വതീര്ഥമൃദ്ഭസ്മഭൃതാംഗഭാജാം പിശാചദുഃഖാര്തിഭയാപഹായ ।
ആത്മസ്വരൂപായ ശരീരഭാജാം ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃ ശിവായ ॥ 7॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

ശ്രീനീലകംഠായ വൃഷധ്വജായ സ്രക്ഗംധ ഭസ്മാദ്യഭിശോഭിതായ ।
സുപുത്രദാരാദി സുഭാഗ്യദായ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃ ശിവായ ॥ 8॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

വാലാംബികേശ വൈദ്യേശ ഭവരോഗഹരേതി ച ।
ജപേന്നാമത്രയം നിത്യം മഹാരോഗനിവാരണമ് ॥ 9॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

॥ ഇതി ശ്രീ വൈദ്യനാഥാഷ്ടകമ് ॥

********

Leave a Comment