[વંદે માતરમ્] ᐈ Vande Mataram Lyrics In Gujarati Pdf

Vande Mataram Lyrics In Gujarati

વંદેમાતરં
સુજલાં સુફલાં મલયજ શીતલાં
સસ્ય શ્યામલાં માતરં ॥વંદે॥

શુભ્રજ્યોત્સ્ના પુલકિતયામિનીં
પુલ્લકુસુમિત દ્રુમદલ શોભિનીં
સુહાસિનીં સુમધુર ભાષિણીં
સુખદાં વરદાં માતરં ॥ વંદે ॥

કોટિકોટિ કંઠ કલકલ નિનાદકરાલે
કોટિ કોટિ ભુજૈર્ ધૃત કર કરવાલે
અબલા કેયનો મા એતો બલે
બહુબલ ધારિણીં નમામિ તારિણીં
રિપુદલવારિણીં માતરામ્ ॥ વંદે ॥

તિમિ વિદ્યા તિમિ ધર્મ તુમિ હૃદિ તુમિ મર્મ
ત્વં હિ પ્રાણાઃ શરીરે
બાહુતે તુમિ મા શક્તિ હૃદયે તુમિ મા ભક્તિ
તો મારયિ પ્રતિમા ગડિ મંદિરે મંદિરે ॥ વંદે ॥

ત્વં હિ દુર્ગા દશ પ્રહરણ ધારિણી
કમલા કમલદળ વિહારિણી
વાણી વિદ્યાદાયિની
નમામિ ત્વાં
નમામિ કમલાં અમલાં અતુલાં
સુજલાં સુફલાં માતરમ્ ॥ વંદે ॥

શ્યામલાં સરલાં સુસ્મિતાં ભૂષિતાં
ધરણીં ભરણીં માતરં

********

Leave a Comment