[વંદે માતરમ્] ᐈ Vande Mataram Lyrics In Gujarati Pdf

Welcome, dear readers, to the vibrant world of “Vande Mataram,” a powerful and patriotic song that stirs the hearts of millions.

Join us as we explore the significance of this iconic anthem, its meaning, and its deep-rooted connection to the spirit of India. Below we have mentioned Vande Mataram’s song lyrics in Gujarati.

Vande Mataram Lyrics In Gujarati

વંદેમાતરં
સુજલાં સુફલાં મલયજ શીતલાં
સસ્ય શ્યામલાં માતરં ॥વંદે॥

શુભ્રજ્યોત્સ્ના પુલકિતયામિનીં
પુલ્લકુસુમિત દ્રુમદલ શોભિનીં
સુહાસિનીં સુમધુર ભાષિણીં
સુખદાં વરદાં માતરં ॥ વંદે ॥

કોટિકોટિ કંઠ કલકલ નિનાદકરાલે
કોટિ કોટિ ભુજૈર્ ધૃત કર કરવાલે
અબલા કેયનો મા એતો બલે
બહુબલ ધારિણીં નમામિ તારિણીં
રિપુદલવારિણીં માતરામ્ ॥ વંદે ॥

તિમિ વિદ્યા તિમિ ધર્મ તુમિ હૃદિ તુમિ મર્મ
ત્વં હિ પ્રાણાઃ શરીરે
બાહુતે તુમિ મા શક્તિ હૃદયે તુમિ મા ભક્તિ
તો મારયિ પ્રતિમા ગડિ મંદિરે મંદિરે ॥ વંદે ॥

ત્વં હિ દુર્ગા દશ પ્રહરણ ધારિણી
કમલા કમલદળ વિહારિણી
વાણી વિદ્યાદાયિની
નમામિ ત્વાં
નમામિ કમલાં અમલાં અતુલાં
સુજલાં સુફલાં માતરમ્ ॥ વંદે ॥

શ્યામલાં સરલાં સુસ્મિતાં ભૂષિતાં
ધરણીં ભરણીં માતરં

********

What Is the Meaning Of Vande Mataram?

The song explores a beautiful picture of India’s vastness, natural beauty, and rich cultural heritage. It instills a sense of pride and unity among the people, inspiring them to embrace their national identity with love and respect.

Vande Mataram is a beloved song by Bankim Chandra Chattopadhyay, the great Bengali poet. It serves as a heartfelt tribute to the motherland, India. “Vande Mataram” translates to “I bow to thee, Mother.”

Vande Mataram’s Historical Significance

Vande Mataram played a significant role in India’s struggle for independence from British rule. It became a rallying cry for the freedom movement, igniting a spirit of nationalism and unity among the masses.

Frequently Asked Questions (FAQs)

 1. Who wrote the song “Vande Mataram”?

  The song “Vande Mataram” was written by Bankim Chandra Chattopadhyay in his novel “Anandamath.”

 2. What is the meaning of “Vande Mataram”?

  “Vande Mataram” translates to “I bow to thee, Mother.” It is a tribute to India, symbolizing love and devotion to the motherland.

 3. Is “Vande Mataram” India’s national anthem?

  No, “Vande Mataram” is not India’s official national anthem. The national anthem of India is “Jana Gana Mana.”

 4. What is the significance of “Vande Mataram” in India’s history?

  “Vande Mataram” played a crucial role in India’s freedom struggle, inspiring people to unite against British colonial rule.

 5. When is “Vande Mataram” commonly sung?

  “Vande Mataram” is often sung during national events, cultural gatherings, and patriotic occasions like Independence Day (15 August) and Republic Day (26 January).

Summary

Vande Mataram is a resounding anthem that fills the hearts of Indians with pride and love for their motherland. Its evocative verses celebrate the beauty and unity of India, transcending all barriers.

So, dear friends, let us embrace the power of this patriotic song and sing it with pride. May “Vande Mataram” continue to ignite the flame of patriotism in our hearts and unite us as one nation, indivisible and robust!

Now Vande Mataram is available in 9 different languages, you will find links to the articles below. And for all the Gujarati readers we have added Vande Mataram lyrics in Gujarati PDF.

Read In: English | Hindi | Tamil | Telugu | Odia | Malayalam | Bengali | Gujarati | Kannada

Leave a Comment