[വംദേ മാതരമ്] ᐈ Vande Mataram Lyrics In Malayalam Pdf

Vande Mataram Lyrics In Malayalam

വംദേമാതരം
സുജലാം സുഫലാം മലയജ ശീതലാം
സസ്യ ശ്യാമലാം മാതരം ॥വംദേ॥

ശുഭ്രജ്യോത്സ്നാ പുലകിതയാമിനീം
പുല്ലകുസുമിത ദ്രുമദല ശോഭിനീം
സുഹാസിനീം സുമധുര ഭാഷിണീം
സുഖദാം വരദാം മാതരം ॥ വംദേ ॥

കോടികോടി കംഠ കലകല നിനാദകരാലേ
കോടി കോടി ഭുജൈര് ധൃത കര കരവാലേ
അബലാ കേയനോ മാ ഏതോ ബലേ
ബഹുബല ധാരിണീം നമാമി താരിണീം
രിപുദലവാരിണീം മാതരാമ് ॥ വംദേ ॥

തിമി വിദ്യാ തിമി ധര്മ തുമി ഹൃദി തുമി മര്മ
ത്വം ഹി പ്രാണാഃ ശരീരേ
ബാഹുതേ തുമി മാ ശക്തി ഹൃദയേ തുമി മാ ഭക്തി
തോ മാരയി പ്രതിമാ ഗഡി മംദിരേ മംദിരേ ॥ വംദേ ॥

ത്വം ഹി ദുര്ഗാ ദശ പ്രഹരണ ധാരിണീ
കമലാ കമലദല വിഹാരിണീ
വാണീ വിദ്യാദായിനീ
നമാമി ത്വാം
നമാമി കമലാം അമലാം അതുലാം
സുജലാം സുഫലാം മാതരമ് ॥ വംദേ ॥

ശ്യാമലാം സരലാം സുസ്മിതാം ഭൂഷിതാം
ധരണീം ഭരണീം മാതരം

********

Leave a Comment