[வன்தே3 மாதரம்] ᐈ Vande Mataram Lyrics In Tamil Pdf

Vande Mataram Lyrics In Tamil

வன்தே3மாதரம்
ஸுஜலாஂ ஸுப2லாஂ மலயஜ ஶீதலாம்
ஸஸ்ய ஶ்யாமலாஂ மாதரம் ॥வன்தே3

ஶுப்4ரஜ்யோத்ஸ்னா புலகிதயாமினீம்
புல்லகுஸுமித த்3ருமத3ல ஶோபி4னீம்
ஸுஹாஸினீஂ ஸுமது4ர பா4ஷிணீம்
ஸுக2தா3ஂ வரதா3ஂ மாதரம் ॥ வன்தே3 ॥

கோடிகோடி கண்ட2 கலகல நினாத3கராலே
கோடி கோடி பு4ஜைர் த்4ருத கர கரவாலே
அப3லா கேயனோ மா ஏதோ ப3லே
3ஹுப3ல தா4ரிணீஂ நமாமி தாரிணீம்
ரிபுத3லவாரிணீஂ மாதராம் ॥ வன்தே3 ॥

திமி வித்3யா திமி த4ர்ம துமி ஹ்ருதி3 துமி மர்ம
த்வஂ ஹி ப்ராணா: ஶரீரே
பா3ஹுதே துமி மா ஶக்தி ஹ்ருத3யே துமி மா ப4க்தி
தோ மாரயி ப்ரதிமா க3டி3 மன்தி3ரே மன்தி3ரே ॥ வன்தே3 ॥

த்வஂ ஹி து3ர்கா3 த3ஶ ப்ரஹரண தா4ரிணீ
கமலா கமலத3ல்த3 விஹாரிணீ
வாணீ வித்3யாதா3யினீ
நமாமி த்வாம்
நமாமி கமலாஂ அமலாஂ அதுலாம்
ஸுஜலாஂ ஸுப2லாஂ மாதரம் ॥ வன்தே3 ॥

ஶ்யாமலாஂ ஸரலாஂ ஸுஸ்மிதாம் பூ4ஷிதாம்
4ரணீம் ப4ரணீஂ மாதரம்

********

Leave a Comment