[ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ ಭಜೇಹಂ] ᐈ Vatapi Ganapatim Bhajeham Lyrics In Kannada Pdf

Jai Shree Ganesha Everyone who is reading this and welcome you finally found Vatapi Ganapatim Bhajeham lyrics in Kannada.

Ganesha is the son of the Divine Goddess Parvati and Lord Shiva. In Hindu Vedas, it is written that Ganesha is also known as the creator of the universe and all of its elements.

And Vatapi Ganapatim Bhajeham is recited to worship the elephant-headed god i.e Lord Ganesha. And this is one of the best ways to worship Divine Ganesha and get his all blessings.

Vatapi Ganapatim Bhajeham Lyrics In Kannada

ರಾಗಂ: ಹಂಸಧ್ವನಿ (ಸ, ರಿ2, ಗ3, ಪ, ನಿ3, ಸ)

ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ ಭಜೇಽಹಂ
ವಾರಣಾಶ್ಯಂ ವರಪ್ರದಂ ಶ್ರೀ ।

ಭೂತಾದಿ ಸಂಸೇವಿತ ಚರಣಂ
ಭೂತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಭರಣಂ ।
ವೀತರಾಗಿಣಂ ವಿನುತ ಯೋಗಿನಂ
ವಿಶ್ವಕಾರಣಂ ವಿಘ್ನವಾರಣಂ ।

ಪುರಾ ಕುಂಭ ಸಂಭವ ಮುನಿವರ
ಪ್ರಪೂಜಿತಂ ತ್ರಿಕೋಣ ಮಧ್ಯಗತಂ
ಮುರಾರಿ ಪ್ರಮುಖಾದ್ಯುಪಾಸಿತಂ
ಮೂಲಾಧಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಿತಂ ।

ಪರಾದಿ ಚತ್ವಾರಿ ವಾಗಾತ್ಮಕಂ
ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ವಕ್ರತುಂಡಂ
ನಿರಂತರಂ ನಿಖಿಲ ಚಂದ್ರಖಂಡಂ
ನಿಜವಾಮಕರ ವಿದ್ರುತೇಕ್ಷುಖಂಡಂ ।

ಕರಾಂಬುಜ ಪಾಶ ಬೀಜಾಪೂರಂ
ಕಲುಷವಿದೂರಂ ಭೂತಾಕಾರಂ
ಹರಾದಿ ಗುರುಗುಹ ತೋಷಿತ ಬಿಂಬಂ
ಹಂಸಧ್ವನಿ ಭೂಷಿತ ಹೇರಂಬಂ ।

********

Ganesha

Language:

If you want to read this stotram in any other language then we have already added this stotram in nine different languages with clear text.

May Lord Ganapati bless you with health, wealth, prosperity, and abundance in your life. And also make a promise that you will come here every day to read and recite this magical stotram.

Are you here to download Vatapi Ganapatim Bhajeham in Kannada PDF with mp3 song and images, then you have to wait for a few days until we add the links.

Leave a Comment