[ଵିଜୟୀ ଵିଶ୍ଵ ତିରଂଗା ପ୍ୟାରା] ᐈ Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Oriya/Odia

ଵିଜୟୀ ଵିଶ୍ଵତିରଂଗା ପ୍ୟାରା
ଝଂଡା ଊଂଛା ରହେ ହମାରା ॥ଝଂଡା॥

ସଦା ଶକ୍ତି ବର୍ସାନେ ଵାଲା
ପ୍ରେମ ସୁଧା ସର୍ସାନେ ଵାଲା
ଵୀରୋଂକୋ ହର୍ଷାନେ ଵାଲା
ମାତୃଭୂମିକା ତନ୍ ମନ୍ ସାରା ॥ଝଂଡା॥

ସ୍ଵତଂତ୍ରତାକୀ ଭୀଷଣ ରଣ୍ ମେ
ଲଗ୍​କର୍ ବଡେ ଜୋଷ୍ କ୍ଷଣ୍ କ୍ଷଙ୍​ମେ
କାଵେ ଶତ୍ରୁ ଦେଖ୍​କର୍ ମନ୍​ମେ
ମିଟ୍ ଜାଵେ ଭୟ୍ ସଂକଟ୍ ସାରା ॥ଝଂଡା॥

ଇନ୍ ଝଂଡେକେ ନୀଚେ ନିର୍ଭୟ୍
ଲେ ସ୍ଵରାଜ୍ୟ ୟହ ଅଵିଚଲ ନିଶ୍ଚୟ୍
ବୋଲୋ, ଭାରତ୍ ମାତାକୀ ଜୟ୍
ସ୍ଵତଂତ୍ରତା ହି ଧ୍ୟେୟ୍ ହମାରା ॥ଝଂଡା॥

ଇସ୍ କୀ ଷାନ୍ ନୀ ଜାନେ ପାଵେ
ଚାହେ ଜାନ୍ ଭଲେହି ଜାୟେ
ଵିଶ୍ଵ ଵିଜୟ କର୍ କେ ଦିଖ୍ ଲାଵେ
ତବ୍ ହୂଵେ ପ୍ରଣ ପୂର୍ଣ ହମାରା ॥ଝଂଡା॥

********

Leave a Comment