[విజయీ విశ్వ తిరంగా ప్యారా] ᐈ Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Telugu Pdf

Vijayi Vishwa Tiranga Pyara is a soul-stirring patriotic song that embodies the unwavering love and respect for India’s national flag, the Tiranga. This iconic song has become synonymous with India’s independence struggle and continues to inspire millions of hearts with its powerful lyrics and uplifting melody. In this article, we will explore the history, meaning, … Read more

[विजयी विश्व तिरंगा प्यारा] ᐈ Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Hindi Pdf

Vijayi Vishwa Tiranga Pyara is a soul-stirring patriotic song that embodies the unwavering love and respect for India’s national flag, the Tiranga. This iconic song has become synonymous with India’s independence struggle and continues to inspire millions of hearts with its powerful lyrics and uplifting melody. In this article, we will explore the history, meaning, … Read more

[ವಿಜಯೀ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗಾ ಪ್ಯಾರಾ] ᐈ Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Kannada Pdf

Vijayi Vishwa Tiranga Pyara is a soul-stirring patriotic song that embodies the unwavering love and respect for India’s national flag, the Tiranga. This iconic song has become synonymous with India’s independence struggle and continues to inspire millions of hearts with its powerful lyrics and uplifting melody. In this article, we will explore the history, meaning, … Read more

[વિજયી વિશ્વ તિરંગા પ્યારા] ᐈ Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Gujarati Pdf

Vijayi Vishwa Tiranga Pyara is a soul-stirring patriotic song that embodies the unwavering love and respect for India’s national flag, the Tiranga. This iconic song has become synonymous with India’s independence struggle and continues to inspire millions of hearts with its powerful lyrics and uplifting melody. In this article, we will explore the history, meaning, … Read more

Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In English PDF

Vijayi Vishwa Tiranga Pyara is a soul-stirring patriotic song that embodies the unwavering love and respect for India’s national flag, the Tiranga. This iconic song has become synonymous with India’s independence struggle and continues to inspire millions of hearts with its powerful lyrics and uplifting melody. In this article, we will explore the history, meaning, … Read more

[বিজযী বিশ্ব তিরংগা প্যারা] ᐈ Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Bengali Pdf

Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Bengali বিজযী বিশ্বতিরংগা প্যারাঝংডা ঊংছা রহে হমারা ॥ঝংডা॥ সদা শক্তি বর্সানে বালাপ্রেম সুধা সর্সানে বালাবীরোংকো হর্ষানে বালামাতৃভূমিকা তন্ মন্ সারা ॥ঝংডা॥ স্বতংত্রতাকী ভীষণ রণ্ মেলগ্​কর্ বডে জোষ্ ক্ষণ্ ক্ষঙ্​মেকাবে শত্রু দেখ্​কর্ মন্​মেমিট্ জাবে ভয্ সংকট্ সারা ॥ঝংডা॥ ইন্ ঝংডেকে নীচে নির্ভয্লে স্বরাজ্য যহ অবিচল নিশ্চয্বোলো, ভারত্ মাতাকী জয্স্বতংত্রতা হি … Read more

[ଵିଜୟୀ ଵିଶ୍ଵ ତିରଂଗା ପ୍ୟାରା] ᐈ Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Oriya/Odia ଵିଜୟୀ ଵିଶ୍ଵତିରଂଗା ପ୍ୟାରାଝଂଡା ଊଂଛା ରହେ ହମାରା ॥ଝଂଡା॥ ସଦା ଶକ୍ତି ବର୍ସାନେ ଵାଲାପ୍ରେମ ସୁଧା ସର୍ସାନେ ଵାଲାଵୀରୋଂକୋ ହର୍ଷାନେ ଵାଲାମାତୃଭୂମିକା ତନ୍ ମନ୍ ସାରା ॥ଝଂଡା॥ ସ୍ଵତଂତ୍ରତାକୀ ଭୀଷଣ ରଣ୍ ମେଲଗ୍​କର୍ ବଡେ ଜୋଷ୍ କ୍ଷଣ୍ କ୍ଷଙ୍​ମେକାଵେ ଶତ୍ରୁ ଦେଖ୍​କର୍ ମନ୍​ମେମିଟ୍ ଜାଵେ ଭୟ୍ ସଂକଟ୍ ସାରା ॥ଝଂଡା॥ ଇନ୍ ଝଂଡେକେ ନୀଚେ ନିର୍ଭୟ୍ଲେ ସ୍ଵରାଜ୍ୟ ୟହ ଅଵିଚଲ ନିଶ୍ଚୟ୍ବୋଲୋ, ଭାରତ୍ ମାତାକୀ ଜୟ୍ସ୍ଵତଂତ୍ରତା ହି … Read more

[വിജയീ വിശ്വ തിരംഗാ പ്യാരാ] ᐈ Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Malayalam Pdf

Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Malayalam വിജയീ വിശ്വതിരംഗാ പ്യാരാഝംഡാ ഊംഛാ രഹേ ഹമാരാ ॥ഝംഡാ॥ സദാ ശക്തി ബര്സാനേ വാലാപ്രേമ സുധാ സര്സാനേ വാലാവീരോംകോ ഹര്ഷാനേ വാലാമാതൃഭൂമികാ തന് മന് സാരാ ॥ഝംഡാ॥ സ്വതംത്രതാകീ ഭീഷണ രണ് മേലഗ്​കര് ബഡെ ജോഷ് ക്ഷണ് ക്ഷങ്​മേകാവേ ശത്രു ദേഖ്​കര് മന്​മേമിട് ജാവേ ഭയ് സംകട് സാരാ ॥ഝംഡാ॥ ഇന് ഝംഡേകേ നീചേ നിര്ഭയ്ലേ സ്വരാജ്യ യഹ അവിചല നിശ്ചയ്ബോലോ, ഭാരത് മാതാകീ ജയ്സ്വതംത്രതാ ഹി … Read more

[விஜயீ விஶ்வ திரங்கா3 ப்யாரா] ᐈ Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Tamil Pdf

Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Tamil விஜயீ விஶ்வதிரங்கா3 ப்யாராஜ2ண்டா3 ஊஞ்சா2 ரஹே ஹமாரா ॥ஜ2ண்டா3॥ ஸதா3 ஶக்தி ப3ர்ஸானே வாலாப்ரேம ஸுதா4 ஸர்ஸானே வாலாவீரோங்கோ ஹர்ஷானே வாலாமாத்ருபூ4மிகா தன் மன் ஸாரா ॥ஜ2ண்டா3॥ ஸ்வதன்த்ரதாகீ பீ4ஷண ரண் மேலக்3​கர் ப3டெ3 ஜோஷ் க்ஷண் க்ஷங்​மேகாவே ஶத்ரு தே3க்2​கர் மன்​மேமிட் ஜாவே ப4ய் ஸங்கட் ஸாரா ॥ஜ2ண்டா3॥ இன் ஜ2ண்டே3கே நீசே நிர்ப4ய்லே ஸ்வராஜ்ய யஹ அவிசல நிஶ்சய்போ3லோ, பா4ரத் மாதாகீ ஜய்ஸ்வதன்த்ரதா ஹி த்4யேய் ஹமாரா ॥ஜ2ண்டா3॥ இஸ் கீ ஷான் … Read more