[വിജയീ വിശ്വ തിരംഗാ പ്യാരാ] ᐈ Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Malayalam Pdf

Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Malayalam

വിജയീ വിശ്വതിരംഗാ പ്യാരാ
ഝംഡാ ഊംഛാ രഹേ ഹമാരാ ॥ഝംഡാ॥

സദാ ശക്തി ബര്സാനേ വാലാ
പ്രേമ സുധാ സര്സാനേ വാലാ
വീരോംകോ ഹര്ഷാനേ വാലാ
മാതൃഭൂമികാ തന് മന് സാരാ ॥ഝംഡാ॥

സ്വതംത്രതാകീ ഭീഷണ രണ് മേ
ലഗ്​കര് ബഡെ ജോഷ് ക്ഷണ് ക്ഷങ്​മേ
കാവേ ശത്രു ദേഖ്​കര് മന്​മേ
മിട് ജാവേ ഭയ് സംകട് സാരാ ॥ഝംഡാ॥

ഇന് ഝംഡേകേ നീചേ നിര്ഭയ്
ലേ സ്വരാജ്യ യഹ അവിചല നിശ്ചയ്
ബോലോ, ഭാരത് മാതാകീ ജയ്
സ്വതംത്രതാ ഹി ധ്യേയ് ഹമാരാ ॥ഝംഡാ॥

ഇസ് കീ ഷാന് നീ ജാനേ പാവേ
ചാഹെ ജാന് ഭലേഹി ജായെ
വിശ്വ വിജയ കര് കേ ദിഖ് ലാവേ
തബ് ഹൂവേ പ്രണ പൂര്ണ ഹമാരാ ॥ഝംഡാ॥

********

Leave a Comment