[விஜயீ விஶ்வ திரங்கா3 ப்யாரா] ᐈ Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Tamil Pdf

Vijayi Vishwa Tiranga Pyara Lyrics In Tamil

விஜயீ விஶ்வதிரங்கா3 ப்யாரா
2ண்டா3 ஊஞ்சா2 ரஹே ஹமாரா ॥ஜ2ண்டா3

ஸதா3 ஶக்தி ப3ர்ஸானே வாலா
ப்ரேம ஸுதா4 ஸர்ஸானே வாலா
வீரோங்கோ ஹர்ஷானே வாலா
மாத்ருபூ4மிகா தன் மன் ஸாரா ॥ஜ2ண்டா3

ஸ்வதன்த்ரதாகீ பீ4ஷண ரண் மே
லக்3​கர் ப3டெ3 ஜோஷ் க்ஷண் க்ஷங்​மே
காவே ஶத்ரு தே3க்2​கர் மன்​மே
மிட் ஜாவே ப4ய் ஸங்கட் ஸாரா ॥ஜ2ண்டா3

இன் ஜ2ண்டே3கே நீசே நிர்ப4ய்
லே ஸ்வராஜ்ய யஹ அவிசல நிஶ்சய்
போ3லோ, பா4ரத் மாதாகீ ஜய்
ஸ்வதன்த்ரதா ஹி த்4யேய் ஹமாரா ॥ஜ2ண்டா3

இஸ் கீ ஷான் நீ ஜானே பாவே
சாஹெ ஜான் ப4லேஹி ஜாயெ
விஶ்வ விஜய கர் கே தி3க்2 லாவே
தப்3 ஹூவே ப்ரண பூர்ண ஹமாரா ॥ஜ2ண்டா3

********

Leave a Comment