[ശിവ മംഗളാഷ്ടകമ്] ᐈ Shiva Mangalashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In Malayalam

ഭവായ ചംദ്രചൂഡായ നിര്ഗുണായ ഗുണാത്മനേ ।
കാലകാലായ രുദ്രായ നീലഗ്രീവായ മംഗളമ് ॥ 1 ॥

വൃഷാരൂഢായ ഭീമായ വ്യാഘ്രചര്മാംബരായ ച ।
പശൂനാംപതയേ തുഭ്യം ഗൌരീകാംതായ മംഗളമ് ॥ 2 ॥

ഭസ്മോദ്ധൂളിതദേഹായ നാഗയജ്ഞോപവീതിനേ ।
രുദ്രാക്ഷമാലാഭൂഷായ വ്യോമകേശായ മംഗളമ് ॥ 3 ॥

സൂര്യചംദ്രാഗ്നിനേത്രായ നമഃ കൈലാസവാസിനേ ।
സച്ചിദാനംദരൂപായ പ്രമഥേശായ മംഗളമ് ॥ 4 ॥

മൃത്യുംജയായ സാംബായ സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യംതകാരിണേ ।
ത്രയംബകായ ശാംതായ ത്രിലോകേശായ മംഗളമ് ॥ 5 ॥

ഗംഗാധരായ സോമായ നമോ ഹരിഹരാത്മനേ ।
ഉഗ്രായ ത്രിപുരഘ്നായ വാമദേവായ മംഗളമ് ॥ 6 ॥

സദ്യോജാതായ ശര്വായ ഭവ്യ ജ്ഞാനപ്രദായിനേ ।
ഈശാനായ നമസ്തുഭ്യം പംചവക്രായ മംഗളമ് ॥ 7 ॥

സദാശിവ സ്വരൂപായ നമസ്തത്പുരുഷായ ച ।
അഘോരായ ച ഘോരായ മഹാദേവായ മംഗളമ് ॥ 8 ॥

മഹാദേവസ്യ ദേവസ്യ യഃ പഠേന്മംഗളാഷ്ടകമ് ।
സര്വാര്ഥ സിദ്ധി മാപ്നോതി സ സായുജ്യം തതഃ പരമ് ॥ 9 ॥

********

Leave a Comment