[ஆதித்யா ஹிருதயம்] ᐈ Aditya Hrudayam Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Jai Surya Dev (ஜெய் சூர்யா தேவ்) a welcome that you finally found Aditya Hrudayam Stotram in the Tamil Language. We were getting a high request for this stotram in the Tamil language, so today we have posted it in this language.

Aditya Hrudyam is the stotra of Lord Surya. He is the god of victory and success, whoever reads and recites this Aditya stotram full of devotion and faith gets all the blessings and happiness in their life.

Aditya Hrudayam Stotram Lyrics In Tamil

த்4யாநம்

நமஸ்ஸவித்ரே ஜக3தே3க சக்ஷுஸே
ஜக3த்ப்ரஸூதி ஸ்தி2தி நாஶஹேதவே
த்ரயீமயாய த்ரிகு3ணாத்ம தா4ரிணே
விரிஂசி நாராயண ஶஂகராத்மநே

ததோ யுத்34 பரிஶ்ராந்தம் ஸமரே சிந்தயா ஸ்தி2தம் |
ராவணம் சாக்3ரதோ த்3ருஷ்ட்வா யுத்3தா4ய ஸமுபஸ்தி2தம் ‖ 1 ‖

தை3வதைஶ்ச ஸமாக3ம்ய த்3ரஷ்டுமப்4யாக3தோ ரணம் |
உபாக3ம்யா ப்3ரவீத்3ராமம் அக3ஸ்த்யோ ப43வாந் ருஷிஃ ‖ 2 ‖

ராம ராம மஹாபா3ஹோ ஶ்ருணு கு3ஹ்யம் ஸநாதநம் |
யேந ஸர்வாநரீந் வத்ஸ ஸமரே விஜயிஷ்யஸி ‖ 3 ‖

ஆதி3த்ய ஹ்ருத3யம் புண்யம் ஸர்வஶத்ரு விநாஶநம் |
ஜயாவஹம் ஜபேந்நித்யம் அக்ஷய்யம் பரமம் ஶிவம் ‖ 4 ‖

ஸர்வமங்க3ல்த3 மாங்க3ல்த்3யம் ஸர்வ பாப ப்ரணாஶநம் |
சிந்தாஶோக ப்ரஶமநம் ஆயுர்வர்த4ந முத்தமம் ‖ 5 ‖

ரஶ்மிமந்தம் ஸமுத்3யந்தம் தே3வாஸுர நமஸ்க்ருதம் |
பூஜயஸ்வ விவஸ்வந்தம் பா4ஸ்கரம் பு4வநேஶ்வரம் ‖ 6 ‖

ஸர்வதே3வாத்மகோ ஹ்யேஷ தேஜஸ்வீ ரஶ்மிபா4வநஃ |
ஏஷ தே3வாஸுர க3ணாந் லோகாந் பாதி க34ஸ்திபி4ஃ ‖ 7 ‖

ஏஷ ப்3ரஹ்மா ச விஷ்ணுஶ்ச ஶிவஃ ஸ்கந்தஃ3 ப்ரஜாபதிஃ |
மஹேந்த்3ரோ த4நதஃ3 காலோ யமஃ ஸோமோ ஹ்யபாம் பதிஃ ‖ 8 ‖

பிதரோ வஸவஃ ஸாத்4யா ஹ்யஶ்விநௌ மருதோ மநுஃ |
வாயுர்வஹ்நிஃ ப்ரஜாப்ராணஃ ருதுகர்தா ப்ரபா4கரஃ ‖ 9 ‖

ஆதி3த்யஃ ஸவிதா ஸூர்யஃ க2கஃ3 பூஷா க34ஸ்திமாந் |
ஸுவர்ணஸத்3ருஶோ பா4நுஃ ஹிரண்யரேதா தி3வாகரஃ ‖ 1௦ ‖

ஹரித3ஶ்வஃ ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஸப்தி-ர்மரீசிமாந் |
திமிரோந்மத2நஃ ஶம்பு4ஃ த்வஷ்டா மார்தாண்ட3கோம்ஶுமாந் ‖ 11 ‖

ஹிரண்யக3ர்பஃ4 ஶிஶிரஃ தபநோ பா4ஸ்கரோ ரவிஃ |
அக்3நிக3ர்போ4தி3தேஃ புத்ரஃ ஶங்கஃ2 ஶிஶிரநாஶநஃ ‖ 12 ‖

வ்யோமநாத2 ஸ்தமோபே4தீ3 ருக்3யஜுஃஸாம-பாரகஃ3 |
4நவ்ருஷ்டி ரபாம் மித்ரோ விந்த்4யவீதீ2 ப்லவங்க3மஃ ‖ 13 ‖

ஆதபீ மண்ட3லீ ம்ருத்யுஃ பிங்க3ல்தஃ3 ஸர்வதாபநஃ |
கவிர்விஶ்வோ மஹாதேஜா ரக்தஃ ஸர்வப4வோத்34வஃ ‖ 14 ‖

நக்ஷத்ர க்3ரஹ தாராணாம் அதி4போ விஶ்வபா4வநஃ |
தேஜஸாமபி தேஜஸ்வீ த்3வாத3ஶாத்மந்-நமோஸ்து தே ‖ 15 ‖

நமஃ பூர்வாய கி3ரயே பஶ்சிமாயாத்3ரயே நமஃ |
ஜ்யோதிர்க3ணாநாம் பதயே தி3நாதி4பதயே நமஃ ‖ 16 ‖

ஜயாய ஜயப4த்3ராய ஹர்யஶ்வாய நமோ நமஃ |
நமோ நமஃ ஸஹஸ்ராம்ஶோ ஆதி3த்யாய நமோ நமஃ ‖ 17 ‖

நம உக்3ராய வீராய ஸாரங்கா3ய நமோ நமஃ |
நமஃ பத்3மப்ரபோ3தா4ய மார்தாண்டா3ய நமோ நமஃ ‖ 18 ‖

ப்3ரஹ்மேஶாநாச்யுதேஶாய ஸூர்யாயாதி3த்ய-வர்சஸே |
பா4ஸ்வதே ஸர்வப4க்ஷாய ரௌத்3ராய வபுஷே நமஃ ‖ 19 ‖

தமோக்4நாய ஹிமக்4நாய ஶத்ருக்4நாயா மிதாத்மநே |
க்ருதக்4நக்4நாய தே3வாய ஜ்யோதிஷாம் பதயே நமஃ ‖ 2௦ ‖

தப்த சாமீகராபா4ய வஹ்நயே விஶ்வகர்மணே |
நமஸ்தமோபி4 நிக்4நாய ருசயே லோகஸாக்ஷிணே ‖ 21 ‖

நாஶயத்யேஷ வை பூ4தம் ததே3வ ஸ்ருஜதி ப்ரபு4ஃ |
பாயத்யேஷ தபத்யேஷ வர்ஷத்யேஷ க34ஸ்திபி4ஃ ‖ 22 ‖

ஏஷ ஸுப்தேஷு ஜாக3ர்தி பூ4தேஷு பரிநிஷ்டி2தஃ |
ஏஷ ஏவாக்3நிஹோத்ரம் ச ப2லம் சைவாக்3நி ஹோத்ரிணாம் ‖ 23 ‖

வேதா3ஶ்ச க்ரதவஶ்சைவ க்ரதூநாம் ப2லமேவ ச |
யாநி க்ருத்யாநி லோகேஷு ஸர்வ ஏஷ ரவிஃ ப்ரபு4ஃ ‖ 24 ‖

2லஶ்ருதிஃ

ஏந மாபத்ஸு க்ருச்ச்2ரேஷு காந்தாரேஷு ப4யேஷு ச |
கீர்தயந் புருஷஃ கஶ்சிந்-நாவஶீத3தி ராக4வ ‖ 25 ‖

பூஜயஸ்வைந மேகாக்3ரோ தே3வதே3வம் ஜக3த்பதிம் |
ஏதத் த்ரிகு3ணிதம் ஜப்த்வா யுத்3தே4ஷு விஜயிஷ்யஸி ‖ 26 ‖

அஸ்மிந் க்ஷணே மஹாபா3ஹோ ராவணம் த்வம் வதி4ஷ்யஸி |
ஏவமுக்த்வா ததா33ஸ்த்யோ ஜகா3ம ச யதா23தம் ‖ 27 ‖

ஏதச்ச்2ருத்வா மஹாதேஜாஃ நஷ்டஶோகோப4வத்-ததா3 |
தா4ரயாமாஸ ஸுப்ரீதோ ராக4வஃ ப்ரயதாத்மவாந் ‖ 28 ‖

ஆதி3த்யம் ப்ரேக்ஷ்ய ஜப்த்வா து பரம் ஹர்ஷமவாப்தவாந் |
த்ரிராசம்ய ஶுசிர்பூ4த்வா த4நுராதா3ய வீர்யவாந் ‖ 29 ‖

ராவணம் ப்ரேக்ஷ்ய ஹ்ருஷ்டாத்மா யுத்3தா4ய ஸமுபாக3மத் |
ஸர்வயத்நேந மஹதா வதே4 தஸ்ய த்4ருதோப4வத் ‖ 3௦ ‖

அத4 ரவிரவத3ந்-நிரீக்ஷ்ய ராமம் முதி3தமநாஃ பரமம் ப்ரஹ்ருஷ்யமாணஃ |
நிஶிசரபதி ஸஂக்ஷயம் விதி3த்வா ஸுரக3ண மத்4யக3தோ வசஸ்த்வரேதி ‖ 31 ‖

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்3ராமாயணே வால்மிகீயே ஆதி3காவ்யே யுத்33காண்டே3 ஸப்தோத்தர ஶததமஃ ஸர்கஃ3 ‖

*******

Aditya Hrudayam Stotram lyrics in hindi, english, tamil, telugu, malayalam, Gujarati, Bengali, Kannada, odia

Also Read:

And as you have completed reading Aditya Hrudayam stotram you must be feeling blessed by the divine lord Surya himself. This time we have published Aditya stotram in Tamil language and if you want to read this stotram in any other language then we have already published it in nine different languages.

We have also added new features to download Aditya Hrudayam stotram in PDF with mp3 audio. For any queries comment down below.

Blessings: After Reading Aditya Hrudayam may Lord Surya Bless you with all the happiness, success, prosperity, and victory in your life. Whatever you do in your life you will get succeed in that thing whether it is Job, education, etc.

And if you want your family and friends to also get all the blessings from Lord Surya then you must share it with them.

**ஜெய் சூர்யா தேவ்**

Leave a Comment