[భాగ్యదా లక్ష్మీ బారమ్మా] ᐈ Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Telugu Pdf

Welcome, young readers, to a mystical journey into the world of “Bhagyada Lakshmi Baramma“! This beautiful devotional song holds a special place in the hearts of people from Karnataka, India.

Today, we’ll explore the magic behind this enchanting hymn and learn about its significance in the realm of music and devotion.

Below we have mentioned Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Telugu so that all Telugu speakers also have the chance to read this magical goddess Lakshmi song.

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Telugu

రాగం: శ్రీ (మేళకర్త 22 ఖరహరప్రియ జన్యరాగ)
ఆరోహణ: S ఱ2 ం1 P ణ2 S
అవరోహణ: S ణ2 P డ2 ణ2 P ం1 ఱ2 G2 ఱ2 S

తాళం: ఆది
రూపకర్త: పురంధర దాస
భాషా: కన్నడ

పల్లవి
భాగ్యదా లక్ష్మీ బారమ్మా
నమ్మమ్మ శ్రీ సౌ (భాగ్యదా లక్ష్మీ బారమ్మా)

చరణం 1
హెజ్జెయె మేలొంద్ హెజ్జెయ నిక్కుత (హెజ్జెయె మేలే హెజ్జె నిక్కుత)
గజ్జె కాల్గలా ధ్వనియా తోరుత (మాడుత)
సజ్జన సాధూ పూజెయె వేళెగె మజ్జిగెయొళగిన బెణ్ణెయంతె ॥
(భాగ్యదా)

చరణం 2
కనకావృష్టియ కరెయుత బారే మనకామనెయా సిద్ధియ తోరె ।
దినకరకోటీ తేజది హొళెయువ జనకరాయనా కుమారి బేగ ॥
(భాగ్యదా)

చరణం 3
అత్తిత్తగళదె భక్తర మనెయొళు నిత్య మహోత్సవ నిత్య సుమంగల ।
సత్యవ తోరుత సాధు సజ్జనర చిత్తది హొళెయువ పుత్థళి బొంబె ॥
(భాగ్యదా)

చరణం 4
సంఖ్యే ఇల్లదే భాగ్యవ కొట్టు కంకణ కయ్యా తిరువుత బారే ।
కుంకుమాంకితే పంకజ లోచనె వేంకట రమణన బింకదరాణీ ॥
(భాగ్యదా)

చరణం 5
చక్కెర తుప్పద కాలువెహరిసి శుక్ర వారదా పూజయె వేళెగె ।
అక్కెరయున్న అళగిరి రంగ చొక్క పురందర విఠన రాణీ ॥
(భాగ్యదా)

********

 • What is Bhagyada Lakshmi Baramma?

  “Bhagyada Lakshmi Baramma” is a traditional song that praises Goddess Lakshmi, the beloved deity of wealth and prosperity.

  It was written long ago by Sri Purandara Dasa, a wise and respected poet from the 16th century.

  People lovingly call him the “Father of Carnatic Music” because of his invaluable contributions to the music of South India.

 • What does Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics Say?

  The song’s lyrics are like a sweet melody that captivates the soul. They seek blessings from Goddess Lakshmi for wealth, well-being, and happiness.

  When sung with devotion, it creates a serene and divine atmosphere that touches everyone’s hearts.

 • Bhagyada Lakshmi Baramma Chants Everywhere?

  Imagine being in a gathering where people come together to sing this soul-stirring song. The melody of the tune and the powerful words make it a timeless classic.

  Its cultural significance has made it an essential part of various celebrations and religious events in Karnataka.

 • Bhagyada Lakshmi Baramma Telegu Lyrics Meaning?

  The song’s message is simple yet profound. It reminds us to be grateful for the blessings we receive and to seek the grace of Goddess Lakshmi for prosperity and abundance.

  The song also teaches us the importance of devotion and the power of music in connecting with the divine.

Summary

“Bhagyada Lakshmi Baramma” is a treasure of the rich cultural heritage of Karnataka. It’s poetic lyrics and soulful tunes have connected people with Goddess Lakshmi for centuries, spreading love, peace, and prosperity.

So, young friends, the next time you hear this enchanting song, remember its meaningful message and let it fill your heart with joy and gratitude.

May the blessings of Goddess Lakshmi be with you always!

English | Hindi | Tamil | Telugu | Odia | Malayalam | Bengali | Gujarati | Kannada

Leave a Comment