[ഭാഗ്യദാ ലക്ഷ്മീ ബാരമ്മാ] ᐈ Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Malayalam Pdf

Jai Maa Lakshmi, and we congratulate you for finding Bhagyada Lakshmi Baramma Stotram here on this website. This is not by chance you landed up here. You meant to read Bhagyada Lakshmi Baramma lyrics in Malayalam.

Devi Lakshmi is the goddess of health, wealth, and prosperity. You might have heard people saying, he/she is rich and happy, they must be blessed by the goddess Lakshmi, and that’s true.

The person who reads and recites Bhagyada Lakshmi Baramma stotram daily in the morning. The person who worships the divine goddess Lakshmi every day will be blessed by her immense blessings.

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Malayalam

രാഗമ്: ശ്രീ (മേളകര്ത 22 ഖരഹരപ്രിയ ജന്യരാഗ)
ആരോഹണ: സ രി2 മ1 പ നി2 സ
അവരോഹണ: സ നി2 പ ദ2 നി2 പ മ1 രി2 ഗ2 രി2 സ

താളമ്: ആദി
രൂപകര്ത: പുരംധര ദാസ
ഭാഷാ: കന്നഡ

പല്ലവി
ഭാഗ്യദാ ലക്ഷ്മീ ബാരമ്മാ
നമ്മമ്മ ശ്രീ സൌ (ഭാഗ്യദാ ലക്ഷ്മീ ബാരമ്മാ)

ചരണമ് 1
ഹെജ്ജെയെ മേലൊംദ് ഹെജ്ജെയ നിക്കുത (ഹെജ്ജെയെ മേലേ ഹെജ്ജെ നിക്കുത)
ഗജ്ജെ കാല്ഗലാ ധ്വനിയാ തോരുത (മാഡുത)
സജ്ജന സാധൂ പൂജെയെ വേളെഗെ മജ്ജിഗെയൊളഗിന ബെണ്ണെയംതെ ॥
(ഭാഗ്യദാ)

ചരണമ് 2
കനകാവൃഷ്ടിയ കരെയുത ബാരേ മനകാമനെയാ സിദ്ധിയ തോരെ ।
ദിനകരകോടീ തേജദി ഹൊളെയുവ ജനകരായനാ കുമാരി ബേഗ ॥
(ഭാഗ്യദാ)

ചരണമ് 3
അത്തിത്തഗളദെ ഭക്തര മനെയൊളു നിത്യ മഹോത്സവ നിത്യ സുമംഗല ।
സത്യവ തോരുത സാധു സജ്ജനര ചിത്തദി ഹൊളെയുവ പുത്ഥളി ബൊംബെ ॥
(ഭാഗ്യദാ)

ചരണമ് 4
സംഖ്യേ ഇല്ലദേ ഭാഗ്യവ കൊട്ടു കംകണ കയ്യാ തിരുവുത ബാരേ ।
കുംകുമാംകിതേ പംകജ ലോചനെ വേംകട രമണന ബിംകദരാണീ ॥
(ഭാഗ്യദാ)

ചരണമ് 5
ചക്കെര തുപ്പദ കാലുവെഹരിസി ശുക്ര വാരദാ പൂജയെ വേളെഗെ ।
അക്കെരയുന്ന അളഗിരി രംഗ ചൊക്ക പുരംദര വിഠന രാണീ ॥
(ഭാഗ്യദാ)

********

Also Read:

Languages

If you are reading this you must have completed reading & chanting this mantra of Devi Lakshmi. And you are feeling blessed after reading these magical words.

We are providing this stotra in nine different languages, so you can easily access all these languages with just a simple click.

And for those who are here to download Bhagyada Lakshmi Baramman in Malayalam PDF with mp3 songs, we will be soon providing you with all the links, till then bookmark this page. For further inquiries comment down below.

1 thought on “[ഭാഗ്യദാ ലക്ഷ്മീ ബാരമ്മാ] ᐈ Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Malayalam Pdf”

Leave a Comment