[દેવિ કવચમ્] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Gujarati Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Gujarati

ઓં નમશ્ચંડિકાયૈ

ન્યાસઃ
અસ્ય શ્રી ચંડી કવચસ્ય । બ્રહ્મા ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્ છંદઃ ।
ચામુંડા દેવતા । અંગન્યાસોક્ત માતરો બીજમ્ । નવાવરણો મંત્રશક્તિઃ । દિગ્બંધ દેવતાઃ તત્વં । શ્રી જગદંબા પ્રીત્યર્થે સપ્તશતી પાઠાંગત્વેન જપે વિનિયોગઃ ॥

ઓં નમશ્ચંડિકાયૈ

માર્કંડેય ઉવાચ ।
ઓં યદ્ગુહ્યં પરમં લોકે સર્વરક્ષાકરં નૃણામ્ ।
યન્ન કસ્યચિદાખ્યાતં તન્મે બ્રૂહિ પિતામહ ॥ 1 ॥

બ્રહ્મોવાચ ।
અસ્તિ ગુહ્યતમં વિપ્ર સર્વભૂતોપકારકમ્ ।
દેવ્યાસ્તુ કવચં પુણ્યં તચ્છૃણુષ્વ મહામુને ॥ 2 ॥

પ્રથમં શૈલપુત્રી ચ દ્વિતીયં બ્રહ્મચારિણી ।
તૃતીયં ચંદ્રઘંટેતિ કૂષ્માંડેતિ ચતુર્થકમ્ ॥ 3 ॥

પંચમં સ્કંદમાતેતિ ષષ્ઠં કાત્યાયનીતિ ચ ।
સપ્તમં કાલરાત્રીતિ મહાગૌરીતિ ચાષ્ટમમ્ ॥ 4 ॥

નવમં સિદ્ધિદાત્રી ચ નવદુર્ગાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ।
ઉક્તાન્યેતાનિ નામાનિ બ્રહ્મણૈવ મહાત્મના ॥ 5 ॥

અગ્નિના દહ્યમાનસ્તુ શત્રુમધ્યે ગતો રણે ।
વિષમે દુર્ગમે ચૈવ ભયાર્તાઃ શરણં ગતાઃ ॥ 6 ॥

ન તેષાં જાયતે કિંચિદશુભં રણસંકટે ।
નાપદં તસ્ય પશ્યામિ શોકદુઃખભયં ન હિ ॥ 7 ॥

યૈસ્તુ ભક્ત્યા સ્મૃતા નૂનં તેષાં વૃદ્ધિઃ પ્રજાયતે ।
યે ત્વાં સ્મરંતિ દેવેશિ રક્ષસે તાન્નસંશયઃ ॥ 8 ॥

પ્રેતસંસ્થા તુ ચામુંડા વારાહી મહિષાસના ।
ઐંદ્રી ગજસમારૂઢા વૈષ્ણવી ગરુડાસના ॥ 9 ॥

માહેશ્વરી વૃષારૂઢા કૌમારી શિખિવાહના ।
લક્ષ્મીઃ પદ્માસના દેવી પદ્મહસ્તા હરિપ્રિયા ॥ 10 ॥

શ્વેતરૂપધરા દેવી ઈશ્વરી વૃષવાહના ।
બ્રાહ્મી હંસસમારૂઢા સર્વાભરણભૂષિતા ॥ 11 ॥

ઇત્યેતા માતરઃ સર્વાઃ સર્વયોગસમન્વિતાઃ ।
નાનાભરણાશોભાઢ્યા નાનારત્નોપશોભિતાઃ ॥ 12 ॥

દૃશ્યંતે રથમારૂઢા દેવ્યઃ ક્રોધસમાકુલાઃ ।
શંખં ચક્રં ગદાં શક્તિં હલં ચ મુસલાયુધમ્ ॥ 13 ॥

ખેટકં તોમરં ચૈવ પરશું પાશમેવ ચ ।
કુંતાયુધં ત્રિશૂલં ચ શારંગમાયુધમુત્તમમ્ ॥ 14 ॥

દૈત્યાનાં દેહનાશાય ભક્તાનામભયાય ચ ।
ધારયંત્યાયુધાનીત્થં દેવાનાં ચ હિતાય વૈ ॥ 15 ॥

નમસ્તેઽસ્તુ મહારૌદ્રે મહાઘોરપરાક્રમે ।
મહાબલે મહોત્સાહે મહાભયવિનાશિનિ ॥ 16 ॥

ત્રાહિ માં દેવિ દુષ્પ્રેક્ષ્યે શત્રૂણાં ભયવર્ધિનિ ।
પ્રાચ્યાં રક્ષતુ મામૈંદ્રી આગ્નેય્યામગ્નિદેવતા ॥ 17 ॥

દક્ષિણેઽવતુ વારાહી નૈરૃત્યાં ખડ્ગધારિણી ।
પ્રતીચ્યાં વારુણી રક્ષેદ્વાયવ્યાં મૃગવાહિની ॥ 18 ॥

ઉદીચ્યાં પાતુ કૌમારી ઐશાન્યાં શૂલધારિણી ।
ઊર્ધ્વં બ્રહ્માણી મે રક્ષેદધસ્તાદ્વૈષ્ણવી તથા ॥ 19 ॥

એવં દશ દિશો રક્ષેચ્ચામુંડા શવવાહના ।
જયા મે ચાગ્રતઃ પાતુ વિજયા પાતુ પૃષ્ઠતઃ ॥ 20 ॥

અજિતા વામપાર્શ્વે તુ દક્ષિણે ચાપરાજિતા ।
શિખામુદ્યોતિની રક્ષેદુમા મૂર્ધ્નિ વ્યવસ્થિતા ॥ 21 ॥

માલાધરી લલાટે ચ ભ્રુવૌ રક્ષેદ્યશસ્વિની ।
ત્રિનેત્રા ચ ભ્રુવોર્મધ્યે યમઘંટા ચ નાસિકે ॥ 22 ॥

શંખિની ચક્ષુષોર્મધ્યે શ્રોત્રયોર્દ્વારવાસિની ।
કપોલૌ કાલિકા રક્ષેત્કર્ણમૂલે તુ શાંકરી ॥ 23 ॥

નાસિકાયાં સુગંધા ચ ઉત્તરોષ્ઠે ચ ચર્ચિકા ।
અધરે ચામૃતકલા જિહ્વાયાં ચ સરસ્વતી ॥ 24 ॥

દંતાન્ રક્ષતુ કૌમારી કંઠદેશે તુ ચંડિકા ।
ઘંટિકાં ચિત્રઘંટા ચ મહામાયા ચ તાલુકે ॥ 25 ॥

કામાક્ષી ચિબુકં રક્ષેદ્વાચં મે સર્વમંગળા ।
ગ્રીવાયાં ભદ્રકાળી ચ પૃષ્ઠવંશે ધનુર્ધરી ॥ 26 ॥

નીલગ્રીવા બહિઃ કંઠે નલિકાં નલકૂબરી ।
સ્કંધયોઃ ખડ્ગિની રક્ષેદ્બાહૂ મે વજ્રધારિણી ॥ 27 ॥

હસ્તયોર્દંડિની રક્ષેદંબિકા ચાંગુલીષુ ચ ।
નખાંછૂલેશ્વરી રક્ષેત્કુક્ષૌ રક્ષેત્કુલેશ્વરી ॥ 28 ॥

સ્તનૌ રક્ષેન્મહાદેવી મનઃશોકવિનાશિની ।
હૃદયે લલિતા દેવી ઉદરે શૂલધારિણી ॥ 29 ॥

નાભૌ ચ કામિની રક્ષેદ્ગુહ્યં ગુહ્યેશ્વરી તથા ।
પૂતના કામિકા મેઢ્રં ગુદે મહિષવાહિની ॥ 30 ॥

કટ્યાં ભગવતી રક્ષેજ્જાનુની વિંધ્યવાસિની ।
જંઘે મહાબલા રક્ષેત્સર્વકામપ્રદાયિની ॥ 31 ॥

ગુલ્ફયોર્નારસિંહી ચ પાદપૃષ્ઠે તુ તૈજસી ।
પાદાંગુલીષુ શ્રી રક્ષેત્પાદાધસ્તલવાસિની ॥ 32 ॥

નખાન્ દંષ્ટ્રકરાલી ચ કેશાંશ્ચૈવોર્ધ્વકેશિની ।
રોમકૂપેષુ કૌબેરી ત્વચં વાગીશ્વરી તથા ॥ 33 ॥

રક્તમજ્જાવસામાંસાન્યસ્થિમેદાંસિ પાર્વતી ।
અંત્રાણિ કાલરાત્રિશ્ચ પિત્તં ચ મુકુટેશ્વરી ॥ 34 ॥

પદ્માવતી પદ્મકોશે કફે ચૂડામણિસ્તથા ।
જ્વાલામુખી નખજ્વાલામભેદ્યા સર્વસંધિષુ ॥ 35 ॥

શુક્રં બ્રહ્માણિ! મે રક્ષેચ્છાયાં છત્રેશ્વરી તથા ।
અહંકારં મનો બુદ્ધિં રક્ષેન્મે ધર્મધારિણી ॥ 36 ॥

પ્રાણાપાનૌ તથા વ્યાનમુદાનં ચ સમાનકમ્ ।
વજ્રહસ્તા ચ મે રક્ષેત્પ્રાણં કલ્યાણશોભના ॥ 37 ॥

રસે રૂપે ચ ગંધે ચ શબ્દે સ્પર્શે ચ યોગિની ।
સત્ત્વં રજસ્તમશ્ચૈવ રક્ષેન્નારાયણી સદા ॥ 38 ॥

આયૂ રક્ષતુ વારાહી ધર્મં રક્ષતુ વૈષ્ણવી ।
યશઃ કીર્તિં ચ લક્ષ્મીં ચ ધનં વિદ્યાં ચ ચક્રિણી ॥ 39 ॥

ગોત્રમિંદ્રાણિ! મે રક્ષેત્પશૂન્મે રક્ષ ચંડિકે ।
પુત્રાન્ રક્ષેન્મહાલક્ષ્મીર્ભાર્યાં રક્ષતુ ભૈરવી ॥ 40 ॥

પંથાનં સુપથા રક્ષેન્માર્ગં ક્ષેમકરી તથા ।
રાજદ્વારે મહાલક્ષ્મીર્વિજયા સર્વતઃ સ્થિતા ॥ 41 ॥

રક્ષાહીનં તુ યત્-સ્થાનં વર્જિતં કવચેન તુ ।
તત્સર્વં રક્ષ મે દેવિ! જયંતી પાપનાશિની ॥ 42 ॥

પદમેકં ન ગચ્છેત્તુ યદીચ્છેચ્છુભમાત્મનઃ ।
કવચેનાવૃતો નિત્યં યત્ર યત્રૈવ ગચ્છતિ ॥ 43 ॥

તત્ર તત્રાર્થલાભશ્ચ વિજયઃ સાર્વકામિકઃ ।
યં યં ચિંતયતે કામં તં તં પ્રાપ્નોતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ 44 ॥

પરમૈશ્વર્યમતુલં પ્રાપ્સ્યતે ભૂતલે પુમાન્ ।
નિર્ભયો જાયતે મર્ત્યઃ સંગ્રામેષ્વપરાજિતઃ ॥ 45 ॥

ત્રૈલોક્યે તુ ભવેત્પૂજ્યઃ કવચેનાવૃતઃ પુમાન્ ।
ઇદં તુ દેવ્યાઃ કવચં દેવાનામપિ દુર્લભમ્ ॥ 46 ॥

યઃ પઠેત્પ્રયતો નિત્યં ત્રિસંધ્યં શ્રદ્ધયાન્વિતઃ ।
દૈવીકલા ભવેત્તસ્ય ત્રૈલોક્યેષ્વપરાજિતઃ । 47 ॥

જીવેદ્વર્ષશતં સાગ્રમપમૃત્યુવિવર્જિતઃ ।
નશ્યંતિ વ્યાધયઃ સર્વે લૂતાવિસ્ફોટકાદયઃ ॥ 48 ॥

સ્થાવરં જંગમં ચૈવ કૃત્રિમં ચૈવ યદ્વિષમ્ ।
અભિચારાણિ સર્વાણિ મંત્રયંત્રાણિ ભૂતલે ॥ 49 ॥

ભૂચરાઃ ખેચરાશ્ચૈવ જુલજાશ્ચોપદેશિકાઃ ।
સહજા કુલજા માલા ડાકિની શાકિની તથા ॥ 50 ॥

અંતરિક્ષચરા ઘોરા ડાકિન્યશ્ચ મહાબલાઃ ।
ગ્રહભૂતપિશાચાશ્ચ યક્ષગંધર્વરાક્ષસાઃ ॥ 51 ॥

બ્રહ્મરાક્ષસવેતાલાઃ કૂષ્માંડા ભૈરવાદયઃ ।
નશ્યંતિ દર્શનાત્તસ્ય કવચે હૃદિ સંસ્થિતે ॥ 52 ॥

માનોન્નતિર્ભવેદ્રાજ્ઞસ્તેજોવૃદ્ધિકરં પરં ।
યશસા વર્ધતે સોઽપિ કીર્તિમંડિતભૂતલે ॥ 53 ॥

જપેત્સપ્તશતીં ચંડીં કૃત્વા તુ કવચં પુરા ।
યાવદ્ભૂમંડલં ધત્તે સશૈલવનકાનનમ્ ॥ 54 ॥

તાવત્તિષ્ઠતિ મેદિન્યાં સંતતિઃ પુત્રપૌત્રિકી ।
દેહાંતે પરમં સ્થાનં યત્સુરૈરપિ દુર્લભમ્ ॥ 55 ॥

પ્રાપ્નોતિ પુરુષો નિત્યં મહામાયાપ્રસાદતઃ ।
લભતે પરમં રૂપં શિવેન સહ મોદતે ॥ 56 ॥

॥ ઇતિ વારાહપુરાણે હરિહરબ્રહ્મ વિરચિતં દેવ્યાઃ કવચં સંપૂર્ણમ્ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment